Hotărârea nr. 123/1998

HOTARAREnr. 123 din 1998-07-02 HOTARIRE numar 123 din 07/02/1998 privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu ptr.constructii provizorii -microcentre comerciale amplasate pe domeniul privat al mun.Bucuresti
HOT. 123 02/07/1998
HOTARIRE numar 123 din 07/02/1998

HOTARIRE numar 123 din 07/02/1998

privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu ptr.constructii provizorii -microcentre comerciale amplasate pe domeniul privat al mun.Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                       CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

                                 HOTARARE

             privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu

            pentru constructii provizorii - microcentre comerciale

            amplasate pe domeniul privat al municipiului Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unui plan urbanistic de detaliu in municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

 - Comisia tehnica de coordonare a activitatii sectoarelor - DUAT;

 - Comisia de urbanism, lucrari publice si amenjarea teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile art.2, alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, ale Hotararii Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, ale Ordinului nr.91 din 25.10.1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarea Teritoriului - Departamentul pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

     In temeiul art.20, lit."m" si ale art.28 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                             Hotaraste:

 

     Art.1- Se aproba planurile urbanistice de detaliu pentru constructii provizori- microcentre comerciale amplasate pe domeniul privat al municipiului Bucuresti, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

     Art.2- Terenurile ce reprezinta domeniul privat al municipiului Bucuresti vor face obiectul concesionarii, conform legii.

 

                PRESEDINTE DE SEDINTA,            SECRETAR GENERAL,

               Radu-Florin Dumbraveanu             Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 02.07.1998

Nr.123

 

                                           ANEXA LA HOTARAREA NR.123/02.07.1998

 

                                 T A B E L

                    cu planurile urbanistice de detaliu

           pentru constructii provizorii - microcentre comerciale

           amplasate pe domeniul privat al municipiului Bucuresti

--------------------------------------------------------------------------------

Nr.crt. Denumirea Lucrarii           Functiune            Aviz CTUAT Aviz CULPAT

--------------------------------------------------------------------------------

     SECTOR 3

1. PUD - Str.Ramnicu Valcea 4     microcentru              6/23/98     140/98

2. PUD - Bd.Basarabia-Sos.Dudesti

         Pantelimon               microcentru              11/16/98    222/98

 

     SECTOR 4

1. PUD - Str.Resita 25            microcentru              6/1/98      180/98

 

     SECTOR 6

1. PUD - Al.Potaisa-Al.Calatis    microcentru comercial    4/44/98     137/98

2. PUD - Dr.Taberei 77-79         microcentru comercial    14/15/97     13/98

3. PUD - Bd.Compozitorilor-Brasov microcentru comercial    25//97       45/98

4. PUD - Bd.Pacii-Al.Politehnicii microcentru comercial    28/9/97      69/98

5. PUD - Bd.Iuliu Maniu-Dezrobirii microcentru comercial   21/37/98     70/98

6. PUD - Bd.Pacii-Margelelor      microcentru comercial    22/19/97     71/98

--------------------------------------------------------------------------------

 

          ARH.SEF AL MUNICIPIULUI

                BUCURESTI,                        SEF SERVICIU,

            Arh.ADRIAN BOLD               arh.ALEXANDRA FAGARASANU