Hotărârea nr. 122/1998

HOTARAREnr. 122 din 1998-07-02 HOTARIRE numar 122 din 07/02/1998 privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pentru constructie provizorie amplasata pe domeniul public al municipiului Bucuresti
HOT. 122 02/07/1998
HOTARIRE numar 122 din 07/02/1998

HOTARIRE numar 122 din 07/02/1998

privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pentru constructie provizorie amplasata pe domeniul public al municipiului Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                       CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                BUCURESTI

 

                                HOTARARE

          privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pentru

             constructie provizorie amplsata pe domeniul public

                          al municipiului Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unui plan urbanistic de detaliu in municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

 - Comisia tehnica de coordonare a activitatii sectoarelor - DUAT;

 - Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile art.2, alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997, ale Hotararii Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, ale Ordinului nr.91 din 25.10.1998 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului - Departamentul pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

     In temeiul art.20, lit."m" si ale art.28 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                    Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                              Hotaraste:

 

     Articol unic - Se aproba planul urbanistic de detaliu pentru constructie provizorie amplasat pe domeniul public al municipiului Bucuresti, in Bd. Burebista nr.4, Bl.D14, sector 3 - inchidere terasa fast-food.

 

           PRESEDINTE DE SEDINTA,              SECRETAR GENERAL,

          Radu Florin Dumbraveanu               Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 02.07.1998

Nr.122