Hotărârea nr. 121/1998

HOTARAREnr. 121 din 1998-07-02 HOTARIRE numar 121 din 07/02/1998 privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu ptr.constructie definitiva amplasata pe domeniul privat/public al municipiului Bucuresti
HOT. 121 02/07/1998
HOTARIRE numar 121 din 07/02/1998

HOTARIRE numar 121 din 07/02/1998

privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu ptr.constructie definitiva amplasata pe domeniul privat/public al municipiului Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

 

                         CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                  BUCURESTI

 

                                  HOTARARE

       privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru

        constructie definitiva amplasata pe domeniul privat/public

                      al municipiului Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

 - Comisia tehnica de urbanism - DUAT;

 - Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile art.2, alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997, ale Hotararii Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, ale Ordinului nr.91 din 25.10.1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului - Departamentul pentru rbanism si Amenajarea Teritoriului;

     In temeiul art.20, lit."m" si ale art.28 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                  Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                              Hotaraste:

 

     Art.1- Se aproba planul urbanistic de detaliu pentru constructie definitiva amplasata pe domeniul privat/public al municipiului Bucuresti, Complexul Lujerului (modificarea PUD anterior cu marirea suprafetei cu S=7290,0 mp) pentru functiunea de parcare auto.

 

     Art.2- Terenul ce reprezinta domeniul privat/public al municipiului Bucuresti va face obiectul concesionarii, conform legii.

 

     Art.3- Durata concesionaii a terenului mentionat la art.1 se stabileste pe o perioada de 49 de ani pentru parcaje necesare complexului comercial.

 

     Art.4- Conditiile de plata si celelalte obligatii ale partilor se vor stabili prin contractul de concesiune, ce se va perfecta intre parti.

 

           PRESEDINTE DE SEDINTA,            SECRETAR GENERAL,

          Radu Florin Dumbraveanu             Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 02.07.1998

Nr.121