Hotărârea nr. 120/1998

HOTARAREnr. 120 din 1998-07-02 HOTARIRE numar 120 din 07/02/1998 privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru constructii definitive amplasate pe domeniul privat al municipiului Bucuresti
HOT. 120 02/07/1998
HOTARIRE numar 120 din 07/02/1998

HOTARIRE numar 120 din 07/02/1998

privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru constructii definitive amplasate pe domeniul privat al municipiului Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                     CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                              BUCURESTI

 

                               HOTARARE

           privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu

                   pentru constructii definitive

           amplasate pe domeniul privat al municipiului Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

 - Comisia tehnica de urbanism - DUAT;

 - Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile art.2, alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997, ale Hotararii Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, ale Ordinului nr.91 din 25.10.1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarea Teritoriului - Departamentul pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

     In temeiul art.20, lit."m" si ale art.28, pct.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

             Consiliul general al municipiului Bucuresti

 

                           Hotaraste:

 

     Art.1- Se aproba planurile urbanistice de detaliu pentru constructii definitive amplasate pe domeniul privat al municipiului Bucuresti, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

     Art.2- Terenurile ce reprezinta domeniul privat al municipiului Bucuresti vor face obiectul concesionarii, conform legii.

 

     Art.3- Durata concesionarii se stabileste pe o perioada de 99 de ani pentru locuinte si anexe gospodaresti si pe o perioada de 49 de ani pentru constructii cu functiuni de comert, prestari servicii, alimentatie publica, etc.

 

     Art.4- Conditiile de plata si celelalte obligatii ale partilor se vor stabili prin contractul de concesiune, ce se va perfecta intre parti.

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,         SECRETAR GENERAL,

            Radu-Florin Dumbraveanu         Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 02.07.1998

Nr.120

 

                                       ANEXA NR.1

 

                                 T A B E L

                   cu planurile urbanistice de detaliu

                      pentru constructii definitive

          amplasate pe domeniul privat al municipiului Bucuresti

================================================================================

Nr.crt.  Denumirea lucrarii      Functiune               Aviz CTUAT  Aviz CULPAT

================================================================================

     SECTOR 1

1. PUD - Scoala Floreasca 9-11    cazare diplomati si     3CA8/4/98     239/98

   S=1518,4mp                   birouri consulare

   administratie LOCATO SA

 

2. PUD - Cal.Victoriei 166      amenajari subterane       1M3/1/98     249/98

                                garaje+parcaje

 

     SECTOR 2

1. PUD - Str.Lt.medic C-tin     mocrocentru comercial     8M1/1/98     159/98

   Zlatescu 33-35 S=191,25 mp

 

     SECTOR 6

1. PUD - Bd.Timisoara-Str.Sibiu mocrocentru comercial     11M1/8/98    233/98

   S=1000,0 mp

================================================================================

      ARH.SEF AL MUNICIPIULUI

            BUCURESTI                             SEF SERVICIU

         arh.ADRIAN BOLD                   arh.ALEXANDRA FAGARASANU