Hotărârea nr. 12/1998

HOTARAREnr. 12 din 1998-01-29 HOTARIRE numar 12 din 01/29/1998 privind prelungirea sau reinnoirea contractelor de inchiriere pentru unele spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta apartinand mun.Bucuresti
HOT. 12 29/01/1998
HOTARIRE numar 12 din 01/29/1998

HOTARIRE numar 12 din 01/29/1998

privind prelungirea sau reinnoirea contractelor de inchiriere pentru unele spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta apartinand mun.Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                    CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                               BUCURESTI

 

                               HOTARARE

       privind prelungirea sau reinnoirea contractelor de inchiriere

       pentru unele spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta

                     apartinand municipiului Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si referatul Directiei Generale de Asistenta Sociala;

     Vazand avizele comisiilor pe domenii ale comisiilor Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     In temeiul art.21, lit."s" si "s" si art.76 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, completata si modificata prin Ordonanta de urgenta nr.22/1997,

 

                 Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                                 Hotaraste:

 

     Art.1- La expirarea termenului de inchiriere prevazut de contractul de inchiriere pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta atribuite si detinute de categoriile de persoane fizice sau juridice, nominalizate in anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare, Compartimentul abilitat prin Hotararea Consiliului General al municipiului Bucuresti nr.165/1997, respectiv Directia Generala de Asistenta Sociala, analizeaza si propune fiecare caz in parte:

     - prelungirea termenului de inchiriere pana la data de 31 decembrie 1998 sau

     - incetarea raporturilor contractuale si disponibilizarea spatiului, ori de cate ori se va constata nerespectarea prevederilor ordinului de repartizare si a contractului de inchiriere. In acest sens, se vor face propuneri fundamentate pentru rezilierea acestuia pe cale judecatoreasca.

 

     Art.2- Propunerile formulate in conformitate cu prevederile art.1 vor fi supuse spre avizare Directiei Generale Juridice, Legislatie, Contencios si spre aprobare primarului general.

 

     Art.3- Tarifele de inchiriere aplicabile spatiilor cu alta destinatie ce face obiectul prezentei hotarari, sunt cele stabilite de Hotararea Consiliului Local al municipiului Bucuresti nr.27/1993.

 

                          PRESEDINTE DE SEDINTA,

                            Iulian Cretu

 

Bucuresti, 29.01.1998

Nr.12

 

                                          ANEXA LA

                                      HOTARAREA C.G.M.B

                                      NR. 12/29.01.1998

 

                                 L I S T A

               persoanelor fizice si juridice ce beneficiaza de

               prevederile art.1 din H.C.G.M.B. nr.12/29.01.1998

 

     a.- Unitati de cultura, arta si invatamant din reteaua institutiilor publice ale statului: scoli, licee, gradinite, teatre, sali de expozitie, muzee, case de cultura, biblioteci, sedii pentru activitati culturale, camine, cantine si cluburi de elevi si studenti;

 

     b.- Unitati de ocrotire a sanatatii: spitale, policlinici, dispensare, farmacii, crese, camine de batrani, cabinete medicale umane, cabinete medicale veterinare;

 

     c.- Unitati de asistenta sociala: oficii de pensii, oficii ale fortei de munca, centre de primire si socializare minori, case de ajutor reciproc ale pensionarilor, cantine sociale, spatii lucrative si sedii ale cooperativelor de invalizi, spatii detinute de beneficiari ai Legii nr.42/1990;

 

     d.- Sedii ale partidelor politice, inregistrate conform legii partidelor politice, organizatiilor sindicale si profesionale, cultelor, asociatiilor de handicapati, invalizi de razboi, veterani de razboi, asociatiilor fostilor detinuti politici, asociatiilor constituite din familiile eroilor martiri si raniti in revolutie, societatilor caritabile, nonprofit (fundatii, asociatii, organizatii neguvernamentale etc.) si de aparare a drepturilor omului, organizatiile minoritatilor nationale;

 

     e.- Sedii ale institutiilor publice ale administratiei locale si centrale;

 

     f.- Unitati militare, de politie, S.R.I., de aparare civila, sedii ale Gardienilor Publici;

 

     g.- Unitati ale micilor meseriasi, ateliere de sculptura si pictura ale artistilor plastici.