Hotărârea nr. 119/1998

HOTARAREnr. 119 din 1998-07-02 HOTARIRE numar 119 din 07/02/1998 privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu ptr.constructii definitive amplas.pe terenuri propr.pers.fizice/juridice si dom.priv.al mun.Buc.
HOT. 119 02/07/1998
HOTARIRE numar 119 din 07/02/1998

HOTARIRE numar 119 din 07/02/1998

privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu ptr.constructii definitive amplas.pe terenuri propr.pers.fizice/juridice si dom.priv.al mun.Buc.

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

                                   HOTARARE

         privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru

         constructii definitive amplasate pe proprietatea persoanelor

        fizice/juridice si domeniului privat al municipiului Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

 - Comisia tehnica de urbanism - DUAT;

 - Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile art.2, alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997, ale Hotararii Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, ale Ordinului nr.91 din 25.10.1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului - Departamentul pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

     In temeiul art.20, lit."m" si ale art.28 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                               Hotaraste:

 

     Art.1- Se aproba planurile urbanistice de detaliu pentru constructii definitive amplasate pe ternul proprietatea persoanelor fizice/juridice si domeniului privat al municipiului Bucuresti, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

     Art.2- Terenurile ce reprezinta domeniul privat al municipiului Bucuresti vor face obiectul concesionarii, conform legii.

 

     Art.3- Durata concesiunii se stabileste pe o perioada de 99 de ani petru locuinte si anexe gospodaresti si pe o perioada de 49 de ani pentru constructii cu functiuni de comert, prestari servicii, alimentatie publica etc.

 

     Art.4- Conditiile de plata si celelalte obligatii ale partilor se vor stabili prin contract de concesiune, ce se va perfecta intre parti.

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA,           SECRETAR GENERAL,

         Radu Florin Dumbraveanu            Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 02.07.1998

Nr.119

 

                                          ANEXA LA HOTARAREA NR.119/02.07.1998

 

                                T A B E L

        cu planurile urbanistice de detaliu pentru constructii definitive

         amplasate pe terenuri proprietatea persoanelor fizice/juridice

                 si domeniului privat al municipiului Bucuresti

--------------------------------------------------------------------------------

Nr.crt.   Denumirea lucrarii          Functiune         Aviz CTUAT   Aviz CULPAT

--------------------------------------------------------------------------------

     SECTOR 1

1. PUD - Str.Soimarestilor nr.22A   servitute+locuinta  3CA9/1998    238/98

         S= 120,0 mp

 

2. PUD - Cal.Floreasca nr.133-143        birouri        11M2/1/1998  255/98

 

3. PUD - Cal.Dudesti nr.167       birouri,serv.,parcare 3CA6/9/1998  197/98

--------------------------------------------------------------------------------

         ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI

               BUCURESTI                         SEF SERVICIU,

             arh.ADRIAN BOLD                arh.ALEXANDRA FAGARASANU