Hotărârea nr. 118/1998

HOTARAREnr. 118 din 1998-07-02 HOTARIRE numar 118 din 07/02/1998 privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu ptr.constructii definitive amplasate pe terenuri proprietatea persoanelor fizice/juridice
HOT. 118 02/07/1998
HOTARIRE numar 118 din 07/02/1998

HOTARIRE numar 118 din 07/02/1998

privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu ptr.constructii definitive amplasate pe terenuri proprietatea persoanelor fizice/juridice

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                       CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

                                 HOTARARE

              privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu

               pentru constructii definitive amplasate pe terenuri

                   proprietatea persoanelor fizice/juridice

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucurestui, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

 - Comisia tehnica de urbanism - DUAT;

 - Comisia tehnica de coordonare a activitatii sectoarelor - DUAT;

 - Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile art.2, alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997, ale Hotararii Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Reguamentului General de Urbanism, ale Ordinului nr.91 din 25.10.1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarea Teritoriului;

     In temeiul art.20, lit."m" si ale art.28 din Legea nr.69/1991, republicata,  privind administratia publica locala,

 

                     Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                                Hotaraste:

 

     Articol unic - Se aproba planurile urbanistice de detaliu pentru constructii definitive amplasate pe terenuri proprietatea persoanelor fizice/juridice, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

         PRESEDINTE DE SEDINTA,           SECRETAR GENERAL,

        Radu-Florin Dumbraveanu            Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 02.07.1998

Nr.118

 

                        ANEXA LA HOTARAREA NR.118/02.07.1998

 

                                 T A B E L

       cu planurile urbanistice de detaliu pentru constructi definitive

           amplasate pe proprietatea persoanelor fizice/juridice

--------------------------------------------------------------------------------

Nr.crt.  Denumirea lucrarii             Functiune        Aviz CTUAT  Aviz CULPAT

--------------------------------------------------------------------------------

     SECTOR 1

1. PUD - Sos.Nordului-Str.Ficusului   locuinta+comert     3CA9/8/98    235/98

2. PUD - Str.Clucerului 35-37         locuinta+birouri    24/46/98     230/98

 

     SECTOR 2

1. PUD - Bd.Carol - Str.Armand        birouri,locuinte,

        Calinescu-Str.Arcului         parcare,comert,serv.3CA8/6/98    236/98

2. PUD - Str.Ghinea Bratasanu 21      locuinta            14/19/98     243/98

3. PUD - Aleea Arubium 65-71          locuinta            15/12/98     244/98

 

     SECTOR 3

1. PUD - Str.Baciu Judetul 11         locuinta            14/12/98     242/98

 

     SECTOR 4

1. PUD - Str.Tomesti 4               mica productie       3CA5/4/98    234/98

                           (croit si cusut incaltaminte)

2. PUD - Spl.Unirii 60-64            birouri              3CA7/6/98    195/98

3. PUD - Str.Cheile Turzii 141-171   locuinte             15/33/98     241/98

 

     SECTOR 5

1. PUD - Str.Zamfir Nicolae 7        locuinte+birouri     3CA9/4/98    237/98

--------------------------------------------------------------------------------

      ARH.SEF AL MUNICIPIULUI

            BUCURESTI,                       SEF SERVICIU,

         arh.ADRIAN BOLD               arh.ALEXANDRA FAGARASANU