Hotărârea nr. 117/1998

HOTARAREnr. 117 din 1998-07-02 HOTARIRE numar 117 din 07/02/1998 privind aprobarea unui plan urbanistic zonal
HOT. 117 02/07/1998
HOTARIRE numar 117 din 07/02/1998

HOTARIRE numar 117 din 07/02/1998

privind aprobarea unui plan urbanistic zonal

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                        CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                    BUCURESTI

 

                                    HOTARARE

                 privind aprobarea unui plan urbanistic zonal

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unui plan urbanistic zonal in municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

 - Comisia tehnica de urbanism si amenajarea teritoriului - DGUAT;

 - Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Acordul Agentiei de Protectia Mediului eliberat cu nr.319/20.05.1998.

     Vazand prevederile art.2, alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor si ale Ordinului nr.91 din 25.10.1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului - Departamentul pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

     In temeiul art.20, lit."m" si ale art.28 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                     Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                                   Hotaraste:

 

     Articol unic - Se aproba planul urbanistic zonal - Sos.Salaj - Str.Poienita, eliborat la initiativa GUZU CHIM PROD COM SRL a obtinut avizele Comisiei tehnice de urbanism (CTU) si Comisiei de urbanism si amenajarea teritoriului (CULPAT).

 

         PRESEDINTE DE SEDINTA,          SECRETAR GENERAL,

        Radu-Florin Dumbraveanu           Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 02.07.1998

Nr.117

 

                                  ANEXA LA HOTARAREA NR.117/02.07.1998

 

                                T A B E L

                       cu planul urbanistic zonal

 

  Nr.crt. Denumirea lucrarii           Functiune   Aviz CTUAT    Aviz CULPAT

--------------------------------------------------------------------------------

         SECTOR 5

1. Sos.Salaj - Str.Poienita                        5M1/1/1998     167/1998

       

 

     ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI

             BUCURESTI                           SEF SERVICIU

         arh.ADRIAN BOLD                      arh.MARIA RODEANU