Hotărârea nr. 111/1998

HOTARAREnr. 111 din 1998-06-25 HOTARIRE numar 111 din 06/25/1998 privind aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere la 31 martie 1997 al Regiei Autonoma DRUPO
HOT. 111 25/06/1998
HOTARIRE numar 111 din 06/25/1998

HOTARIRE numar 111 din 06/25/1998

privind aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere la 31 martie 1997 al Regiei Autonoma DRUPO

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                       CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                   BUCURESTI

 

 

                                   HOTARARE

                     privind aprobarea bilantului contabil

             si a contului de profit si pierdere la 31 martie 1997

                           al Regiei Autonome DRUPO

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate ale Departamentului Economic;

     Vazand avizele comisiilor de specialitate ale C.G.M.B. si Hotararea Consiliului de Administratie al Regiei Autonome DRUPO din 30 mai 1998;

     In conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991 si a Normelor metodologice nr.110139/1998 ale Ministerului Finantelor, privind intocmirea, verificarea si centralizarea bilanturilor contabile ale agentilor economici pe anul 1997;

     Tinand seama de prevederile C.G.M.B. nr.93/1996;

     In temeiul prevederilor art.20, lit."e" si ale art.28 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                               Hotaraste:

 

     Articol unic - Se aproba bilantul contabil si contul de profit si pierdere, incheiat la 31 martie 1997 al Regiei Autonome DRUPO, conform anexelor nr.1, 2 si 2.1, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

                                 PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                     Vasile Olaru

 

Bucuresti, 25.06.1998

Nr.111

                                              ANEXA NR.1 LA HOT.NR.111/1998

 

                                 B I L A N T

                           incheiat la 31.03.1997

                                                       - mii lei -

********************************************************************************

                  A C T I V                      Nr.           Sold la:

                                                 rd.   inceput an    sfarsit an

--------------------------------------------------------------------------------ACTIVE IMOBILIZATOARE

--------------------------------------------------------------------------------

IMOBILIZARI NECORPORALE

Cheltuieli de constituire si cercetare dezv.     01       20000         23203

(ct.201+203-2801-2803-290*)

Alte imobilizari                                 02        7645          7219

(ct.205+207+208-2805-2807-2808-290*)

Imobilizari necorporale in curs                  03       15554         15554

(ct.230-293*)

    TOTAL (rd.01 la 03)                          04       43199         45976

IMOBILIZARI CORPORALE

Terenuri (ct.211-2810-291*)                      05       -             -

Cladiri (ct.2121-2811-291*)                      06      519861        518005

Constructii speciale (ct.2122-2812-291*)         07     3049137       3040158

Masini, utilaje si mijl.de transport             08     7649544       7586964

(ct.2123+2125-2813-2815-291*)

Alte imobilizari corporale                       09      567050        554469

(ct.2124+2126+2127+2128-2814-2816-2817-2818-291*)

Imobilizari corporale in curs (ct.231-293*)      10      562051        688417

     TOTAL (rd.05 la 10)                         11    12347643      12388013

IMOBILIZARI FINANCIARE - TOTAL                   12      456763        402246

(ct.261+262+263+267-269*-296*)

--------------------------------------------------------------------------------

I. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL                    13    12847605      12836235

   (rd.04+11+12)

--------------------------------------------------------------------------------

ACTIVE CIRCULANTE

--------------------------------------------------------------------------------

STOCURI

Stocuri de materii prime,materiale consumabile,  14     1320197       2391943

obiecte de inventar,baracamente

(ct.300+301+308+321+323-322-328-390-391-392)

Stocuri aflate la terti                          15     -              -

(ct.351+352+354+356+357+358-395)

Productie in curs de executie (ct.331+332-393)   16     -              -

Semifabricate,produse finite,produse reziduale   17         384           384

(ct.341+345+346+348-394)

Ambalaje (ct.381+388-398)                        20        2861          3118

     TOTAL (rd.14 la 20)                         21     1323442       2395445

ALTE ACTIVE CIRCULANTE Furnizori-debitori(ct.409)22      390755       2841532

Clienti si conturi asimilate                     23     7176760       6526088

(ct.411+413+416+418-491)

Alte creante                                     24      132974        185291

(ct.4111****+425+431**+437**+4282+4382+441**+

4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+4484+

451**+4581+461+463-495-496)

Decontari cu asociatii privind capitalul(ct.456) 25         -            -

Conturi la banci in lei (ct.5121)                27     2310949       1127863

Casa in lei (ct.5311)                            30        3321          2754

Alte valori (ct.5125+5126+5187+532+542)          35       26175         27102

     TOTAL (rd.22 la 35)                         36    10040934      10710630

     TOTAL ACTIV (rd.13+37+41+42)                43    24211981      25942310

********************************************************************************

              --- PASIV ---

Capital social, din care:                        52    12651082      12651000

- patrimoniu regiei                              54    12651082      12651000

Rezerve                                          59       41895         41895

REZULTATUL REPORTAT

ProfItul nerepartizat                             60                   2343850

REZULTATUL EXERCITIULUI

Profit                                            62    5581103

Pierdere                                          63                   2343850

Repartizarea profitului                           64    5581103   

Fonduri                                           65    4411643        3294601

I. CAPITALURI PROPRII - TOTAL                     68   15812302       14523184

II. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI      69     945245        1070566

Furnizori si conturi asimilate                    71    1215705        2767248

Clienti - creditori                               72    1273571        1475003

Alte datorii                                      73    4839009        4379798

III. DATORII - TOTAL                              74    7328285        8622049

CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE

Venituri inregistrate in avans                    75     126149        1726496

Decontari din operatii in curs de clarificare     76                        15

IV. CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE          78     126149        1726511

TOTAL PASIV                                       79   24211981       25942310

--------------------------------------------------------------------------------

 

                    ANEXA NR.2 LA H.C.G.M.B. NR.111/25.06.1998

 

                           CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

                              incheiat la 31.12.1997

 

                                                         - mii lei -

--------------------------------------------------------------------------------

           Denumirea indicatorilor            Nr.     Exercitiul financiar

                                              rd.    precedent     incheiat

--------------------------------------------------------------------------------

Venituri din vanzarea marfurilor              01

Productia vanduta                             02     27.881.273      3.611.142

Cifra de afaceri                              03     27.881.273      3.611.142

Prodductia exercitiului                       07     27.881.273      3.611.142

Alte venituri din exploatare                  09         10.009          3.995

Venituri din provizioane privind activitatea

de explatare                                  10        267.499

I. VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL            11     28.158.781      3.615.137

Cheltuieli privind marfurile                  12        381422           2.165

Cheltuieli cu materiile prime                 13      7.705.994      1.100.514

Cheltuieli cu materiale consumabile           14      2.123.101      1.105.814

Cheltuieli cu energia si apa                  15        479.481        146.786

Alte cheltuieli materiale                     16         81.856         23.765

Cheltuieli materiale - total                  17     10.390.432      3.376.879

Cheltuieli cu lucrari si servicii executate

de terti                                      18      3.095.112        915.171

Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte

asimilate                                     19      2.109.411        813.977

Cheltuieli cu remuneratiile personalului      20      2.460.778        838.650

Cheltuieli privind asigurarile si protectia

sociala                                       21        843.736        264.055

Cheltuieli cu personalul - total              22      3.304.514      1.102.705

Alte cheltuieli de exploatare                 23            454

Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele   24      1.234.944        212.760

II. CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE-TOTAL        25     20.516.189      5.423.657

A. REZULTATUL DIN EXPLOATARE

Profit                                        26      7.642.492

Pierdere                                      27                     1.808.520

Venituri din dobanzi                          31        121.411         79.217

III. VENITURI FINANCIARE - TOTAL              34        121.411         79.217

IV. CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL             41

B. REZULTATUL FINANCIAR

Profit                                        42        121.411         79.217

C. REZULTATUL CURENT AL EXERCITIULUI

Profit                                        44      7.763.903

Pierdere                                      45                     1.729.303

V. VENITURI EXCEPTIONALE - TOTAL              46            391            250

VI. CHELTUIELI EXCEPTIONALE - TOTAL           47        [42.330]       614.797

D. REZULTATUL EXCEPTIONAL

Profit                                        48         42.721

Pierdere                                      49                       614.547

VII. VENITURI TOTALE                          50     28.280.583      3.694.604

VIII. CHELTUIELI TOTALE                       51     20.473.959      6.038.454

E. REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI

Pierderi                                      52      7.806.624

Pierdere                                      53                     2.343.850

Impozitul pe profit                           54      2.225.521 

R. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI

Profit                                        55      5.581.103

Pierdere                                      56                     2.343.850

--------------------------------------------------------------------------------