Hotărârea nr. 110/1998

HOTARAREnr. 110 din 1998-06-25 HOTARIRE numar 110 din 06/25/1998 privind aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere la 31 decembrie 1997 al Regiei Autonome de Transport Bucuresti
HOT. 110 25/06/1998
HOTARIRE numar 110 din 06/25/1998

HOTARIRE numar 110 din 06/25/1998

privind aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere la 31 decembrie 1997 al Regiei Autonome de Transport Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                       CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

                                  HOTARARE

                     privind aprobarea bilantului contabil

            si a contului de profit si pierdere la 31 decembrie 1997

                  al Regiei Autonome de Transport Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate  al Departamentului Economic;

     Vazand avizele comisiilor de specialitate ale C.G.M.B. si Hotararea Consiliului de Administratie al RATB nr.57 din 30.03.1998;

     In conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991 si a Normelor metodologice nr.110139/1998 al Ministerului Finantelor, privind intocmirea, verificarea si centralizarea bilanturilor contabile ale agentilor economici pe anul 1997;

     In temeiul art.20, lit."e" si ale art.28 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                  Consiliul general al municipiului Bucuresti

 

                              Hotaraste:

 

     Articol unic - Se aproba bilantul contabil si contul de profit si pierdere, incheiat la 31 decembrie 1997 al Regiei Autonome de Transport Bucuresti, conform anexelor 1. 2 si 2.1, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

                                   PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                      Vasile Olaru

 

Bucuresti, 25.06.1998

Nr.110

 

                       ANEXA NR.1 LA H.C.G.M.B. NR.110/25.06.1998

 

                                  B I L A N T

                            incheiat la 31.12.1997

 

                                                 - mii lei -

--------------------------------------------------------------------------------

             ACTIV                          Nr.             Sold la:

                                            rd.     inceputul     sfarsitul

                                                     anului         anului

--------------------------------------------------------------------------------

IMOBILIZARI NECORPORALE                     01

IMBILIZARI CORPORALE

Terenuri                                    05        146.800           146.800

Cladiri                                     06     36.319.783        37.489.670

Constructii speciale                        07     84.277.021        82.947.348

Masini, utilaje si mijloace de transport    08    223.567.522       415.187.626

Alte imobilizari corporale                  09     14.773.333        75.286.009

Imobilizari corporale in curs               10     27.767.992        59.247.373

TOTAL                                       11    386.852.451       670.304.826

IMOBILIZARI FNANCIARE - TOTAL               12        254.778           643.610

I. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL               13    387.107.229       670.948.436

STOCURI

Stocuri de materii prime, materiale consuma-

bile, obiecte de invetar, baracamente       14     82.233.873       114.378.520

Stocuri aflate la terti                     15        675.149         1.943.716

Productie in curs de executie               16      7.499.575         1.397.176

Semifabricate, produse finite, produse

reziduale                                   17        186.041           347.774 Marfuri                                     19        245.253           553.774

Ambalaje                                    20        186.175           280.093

TOTAL                                       21     91.026.066       118.901.053

ALTE ACTIVE CIRCULANTE

Furnizori - debitori                        22        395.141            26.143

Clienti si conturi asimilate                23      1.495.544         2.824.463

Alte creante                                24     30.730.752        77.824.455