Hotărârea nr. 11/1998

HOTARAREnr. 11 din 1998-01-29 HOTARIRE numar 11 din 01/29/1998 privind modificarea organigramei, statului de functii si a R.O.F. al aparatului propriu al P.M.B.
HOT. 11 29/01/1998
HOTARIRE numar 11 din 01/29/1998

HOTARIRE numar 11 din 01/29/1998

privind modificarea organigramei, statului de functii si a R.O.F. al aparatului propriu al P.M.B.

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                       CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

                                 HOTARARE

             privind modificarea organigramei, statului de functii

                 si al R.O.F. al aparatului propriu al P.M.B.

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune modificarea structurii organizatorice, a statului de functii si a regulamentului de organizare si functionare ale Directiei control general din cadrul Departamentului Inspectie;

     Tinand seama de raportul de specialitate al Directiei Personal;

     In baza avizelor comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     In temeiul prevederilor art.20, alin.2, lit."d" si art.28, alin.1 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, completata si modificata prin Ordonanta de urgenta nr.22/1997,

 

                   Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                                Hotaraste:

 

     Art.1- Incepand cu data de 01.02.1998, se modifica organigrama aparatului propriu al P.M.B. prin reorganizarea Directiei control general din cadrul Departamentului Inspectie, cu un numar total de 38 de posturi, conform anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

     Art.2- Numarul total de posturi din aparatul propriu al P.M.B. se reduce cu 8 posturi si va fi de 1659 posturi.

 

     Art.3- Cu aceeasi data se aproba statul de functii si regulamentul de organizare si functionare ale Directiei de control general conform anexelor nr.2 si nr.3, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

     Art.4- Hotararea C.G.M.B. nr.165/1997 se modifica in mod corespunzator conform prevederilor prezentei hotarari.

 

                               PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                  Iulian Cretu

 

Bucuresti, 29.01.1998

Nr.11

 

                              Anexa nr.1 la Hot.11/29.01.1998

 

 

                               

                                 Serviciul control spatii        27

                                 comerciale, de locuit si         1

                                 licitatii                       26

DIRECTIA  38                

CONTROL    3   >> DIRECTOR >>   

GENERAL   35                    

                                 Serviciul control inst.         10

                                 publice de sub autoritatea       1

                                 C.G.M.B.                         9

 

 

 

                             Anexa nr.2 la Hot.nr.11/29.01.1998

 

                             STAT DE FUNCTII

 

                       DIRECTIA DE CONTROL GENERAL

================================================================================

Nr.    Compartimentul        Functia   de conducere   Niv.  Grad  Gra-   Nr.de

poz.    de executie                                   st.    Tr.  datie  posturi

--------------------------------------------------------------------------------

  1. Inspector de spec.       Director                S     2      1     1

 

  Serviciul control spatii comerciale, de locuit si licitatii

  2. Inspector de spec.       Sef serviciu            S     1      1     1

  3. Inspector de spec.                               S     2      2     1

  4. Inspector de spec.                               S     2      1     1

  5. Inspector de spec.                               S     1      2     1

  6. Inspector de spec.                               S     2      1     1

  7. Inspector de sepc.                               S     2      4     1

  8. Inspector de spec.                               S     2      4     1

  9. Inspector de spec.                               S     1      4     1

 10. Inspector de spec.                               S     3      1     1

 11. Inspector de spec.                               S    1A      4     1

 12. Inspector de spec.                               S     1      3     1

 13. Inspector de spec.                               S     2      1     1

 14. Inspector de spec.                               S     2      1     1

 15. Inspector de spec.                               S     2      1     1

 16. Inspector de spec.                               S     2      1     1

 17. Inspector de spec.                               S     2      1     1

 18. Inspector de spec.                               S     2      1     1

 19. Inspector de spec.                               S     2      1     1

 20. Inspector de spec.                               S     2      1     1

 21. Inspector de spec.                               S     2      1     1

 22. Inspector de spec.                               S     2      1     1

 23. Inspector deb.                                   S     X      X     1

 24. Inspector deb.                                   S     X      X     1

 25. Referent                                         M     2      2     1

 26. Referent                                         M     3      1     1

 27. Referent                                         M    1A      1     1

 28. Secretar dact.                                   M      1     4     1

 

     Serviciul inspectie institutii publice de sub

     autoritatea C.G.M.B.                                               10

 29. Inspector de spec.            Sef serviciu       S      1     1     1

 30. Inspector de spec.                               S      1     1     1

 31. Inspector de spec.                               S      2     4     1

 32. Inspector de spec.                               S      1     1     1

 33. Inspector deb.                                   S      X     X     1

 34. Inspector de spec.                               S      2     1     1

 35. Secretar dact.                                   M      1     1     1

 36. Referent deb.                                    M      X     X     1

 37. Inspector                                        M      2     1     1

 38. Dactilograf                                      M      1     4     1

================================================================================

 

                      Anexa nr.3 la Hot.nr.11/29.01.1998

 

                   REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

                         AL DIRECTIEI CONTROL GENERAL

 

     Directia este subordonata sefului Departamentului Inspectie.

     Structura organizatorica este urmatoarea:

1. Servicii control spatii comerciale, de locuit si licitatii

2. Serviciul control institutii publice de sub autoritatea C.G.M.B.

 

     PRINCIPALELE ATRIBUTII ALE DIRECTIEI

 

1.- asigura aplicarea dispozitiilor legale din actele normative ce reglementeaza  administratia domeniului public si privat al municipiului Bucuresti;

 

2.- exercita asupra activitatii comerciale, de alimentatie publica si de prestari servicii in conditiile legii;

 

3.- controleaza modul de atribuire si utilizare a spatiilor comerciale si de locuit, precum si a conditiilor asumate cu ocazia licitatiilor;

 

4.- verifica modul de asigurare a serviciilor publice de interes local catre populatie;

 

5.- verifica achitarea de catre agentii economici a obligatiilor de plata fata de P.M.B., rezultate din contractele de asociere;

 

6.- verifica si solutioneaza sesizarile cetatenilor si modul de rezolvare a acestora de catre institutiile publice aflate sub autoritatea C.G.M.B.

 

          1. ATRIBUTIILE SERVICIULUI CONTROL SPATII COMERCIALE,

             DE LOCUIT SI LICITATII

 

1.1.- exercita inspectia si controlul activitatii desfasurate de agentii economici referitoare la inchirierea, concesionarea, organizarea licitatiilor de atribuire a spatiilor comerciale catre acestia in vederea asigurarii legalitatii si a conditiilor asumate cu ocazia licitatiilor;

 

1.2.- verifica modul in care agentii economici care efectueaza acte de comert, respecta prevederile legale in vederea protejarii populatiei impotriva unor activitati ilicite;

 

1.3.- urmareste si verifica activitatea comerciala care se desfasoara in piete, targuri, oboare, precum si in locurile si parcurile de distractii, in vederea luarii masurilor operative pentru buna functionare a acestora;

 

1.4.- verifica respectarea prevederilor legale in domeniul inchirierii, vanzarii si restituirii spatiilor de locuit catre cetateni;

 

1.5.- verifica si solutioneaza sesizarile cetatenilor cu privire la activitatile comerciale si de alimentatie publica aplicand sanctiunile contraventionale prevazute de lege.

 

          2. ATRIBUTIILE SERVICIULUI CONTROL INSTITUTII PUBLICE

             DE SUB AUTORITATEA C.G.M.B.

 

2.1.- exercita inspectia si controlul asupra activitatii agentilor economici, prestatori de servicii catre populatie care se desfasoara in municipiul Bucuresti;

 

2.2.- verifica modul de aducere la indeplinire de catre institutiile publice aflate sub autoritatea C.G.M.B. a tuturor hotararilor acestuia, precum si a dispozitiilor Primarului General;

 

2.3.- urmareste respectarea prevederilor legale ce reglementeaza serviciile publice de interes local efectuate de agentii economici aflati sub autoritatea C.G.M.B.;

 

2.4.- verifica modul de respectare a normelor de salubrizare urbana pe domeniul public si privat, sanctionand abaterile constatate;

 

2.5.- verifica si solutioneaza scrisorile cetatenilor in domeniul de activitate al serviciului in termenul prevazut de lege.