Hotărârea nr. 109/1998

HOTARAREnr. 109 din 1998-06-25 HOTARIRE numar 109 din 06/25/1998 privind aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere la 31 decembrie 1997 al Regie Autonome de Distributie a Energiei Termice Buc
HOT. 109 25/06/1998
HOTARIRE numar 109 din 06/25/1998

HOTARIRE numar 109 din 06/25/1998

privind aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere la 31 decembrie 1997 al Regie Autonome de Distributie a Energiei Termice Buc

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

                                  HOTARARE

                  privind aprobarea bilantului contabil            

          si a contului de profit si pierdere la 31 decembrie 1997

       al Regiei Autonoma de Distributie a Energiei Termice Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al Departamentului Economic;

     Vazand avizele comisiilor de specialitate ale C.G.M.B. si Hotararea Consiliului de Administratie al RADET nr.5 din 20.02.1998;

     In conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991 si a Normelor metodologice nr.110139/1998 ale Ministerului Finantelor, privind intocmirea, verificarea si centralizarea bilanturilor contabile ale agentilor economici pe anul 1997;

     In temeiul art.20, lit."e" si ale art.28 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                   Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                                 Hotaraste:

 

     Articol unic - Se aproba bilantul contabil si contul de profit si pierdere, incheiat la 31 decembrie 1997 al Regiei Autonome de Distributie a Energiei Termice Bucuresti, conform anexelor 1, 2 si 2.1, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

                                  PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                      Vasile Olaru

 

Bucuresti, 25.06.1998

Nr.109

 

                      ANEXA NR.1 LA H.C.G.M.B. NR.109/26.06.1998

 

                                 B I L A N T

                           incheiat la 31.12.1997

 

                                                     - mii lei -

--------------------------------------------------------------------------------

                    ACTIV                      Nr.            Sold la:

                                               rd.   inceputul       sfarsitul

                                                       anului         anului

--------------------------------------------------------------------------------

IMOBILIZARI NECORPORALE

Cheltuieli de constituire si de cercetare-     01

dezvoltare

Alte imobilizari                               02       155.995          359.284

TOTAL                                          04       155.995          359.284

IMOBILIZARI CORPORALE                      

Terenuri                                       05        40.000           40.000

Cladiri                                        06     4.199.377        4.753.796

Constructii speciale                           07   415.507.750      396.799.375

Masini, unelte si mijloace de transport        08    76.697.417       80.205.078

Alte imobilizari corporale                     09     3.403.199        8.869.002

Imobilizari corporale in curs                  10    31.398.317       91.421.260

TOTAL                                          11   534.246.060      582.088.511

IMOBILIZARI FINANCIARE - TOTAL                 12        64.853          106.693

I. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL                  13   534.466.908      582.554.488

STOCURI

Stocuri de materii prime,materiale consumabile 14    10.753.741       32.616.069

obiecte de inventar, baracamente

Stocuri aflate la terti                        15           216

Ambalaje                                       20        19.606           34.189

TOTAL                                          21    10.773.563       32.650.258

ALTE ACTIVE CIRCULANTE

Furnizori - debitori                           22     1.571.716        5.035.167

Clienti si conturi asimilate                   23   107.005.390      346.320.974

Alte creante                                   24    68.945.763      150.958.686

Conturi la banci in lei                        27     9.466.156       41.141.564

Conturi la banci in devize, in tara            28         1.421          309.724

Casa in lei                                    30     1.047.762        2.150.579

Alte valori                                    35        49.093          128.597

TOTAL                                          36   188.087.301      546.054.291

II. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL                  37   198.860.864      578.704.549

CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE

Cheltuieli inregistrate in avans               38     9.165.809          710.317

Diferente de conversie - activ                 40        67.486            9.272

III. CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE-TOTAL41     9.233.295          719.589

IV. PRIME PRIVIND RAMBURSAREA OBLIGATIUNILOR   42

T O T A L   A C T I V                          43   742.561.067    1.161.978.626

 

                         -- PASIV --

Capital social, din care:                      52   552.622.867      556.845.740

- patrimoniu regiei                            54   552.622.867      556.845.740

Rezerve                                        59       148.096        1.420.625

REZULTATUL RAPORTAT                            60

REZULTATUL EXERCITIULUI

Profit                                         62     2.563.860        9.267.199

Repartizarea profitului                        64     2.563.860        9.267.199

Fonduri                                        65    15.237.241       47.211.565

Subventii pentru investitii                    66        37.554          151.470

I. CAPITALURI PROPRII - TOTAL                  68   568.045.758      658.629.400

II. PROVIZOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI    69

Imprumuturi si datorii asimilate               70    22.385.299      134.127.420

Furnizori si conturi asimilate                 71   145.048.565      393.125.094

Clienti - creditori                            72       238.670          312.944

Alte datorii                                   73     6.823.690       28.783.768

III. DATORII - TOTAL                           74   174.496.224      556.349.226

CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE

Diferente de conversie - pasiv                 77        19.085

IV. CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE-TOTAL 78        19.085

T O T A L   P A S I V                          79   742.561.067    1.161.978.626

--------------------------------------------------------------------------------

 

                    ANEXA NR.2 LA H.C.G.M.B. NR.109/25.06.1998

 

                         CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

                            incheiat la 31.12.1997

              ( se completeaza cumulat de la inceputul anului)

 

                                                  - mii lei -

--------------------------------------------------------------------------------

          Denumirea indicatorilor             Nr.      Exercitiul financiar

                                              rd.    precedent      incheiat

--------------------------------------------------------------------------------

Venituri din vanzarea marfurilor              01        570.148          459.775

Productia vanduta                             02    246.354.269      728.828.821

Cifra de afaceri                              03    246.924.417      729.288.596

Venituri din productia stocata

-solduri creditoare                           04        386.529          742.829

-solduri debitoare                            05

Venituri din productia de imobilizari         06                       1.500.988

Productia exercitiului                        07    246.740.798      731.072.638

Venituri din subventii de exploatare          08     98.581.417      266.983.680

Alte venituri din exploatare                  09        691.137          316.911

I. VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL              11    346.583.500      998.833.004

Cheltuieli privind marfurile                  12        562.049          444.402

Cheltuieli cu materiile prime                 13    244.146.164      689.621.579

Cheltuieli cu materiale consumabile           14     13.727.479       27.058.722

Cheltuieli cu energia si apa                  15      1.652.618        6.232.301

Alte cheltuieli materiale                     16        409.072        1.130.611

Cheltuieli materiale                          17    259.936.333      724.043.213

Cheltuieli cu lucrari si servicii executate

de terti                                      18     32.085.360       97.578.538

Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte

asimilate                                     19        538.649        1.965.046

Cheltuieli cu remuneratiile personalului      20     37.866.118       72.500.456

Cheltuieli privind asigurarile si protectia

sociala                                       21     16.077.963       36.807.593

Cheltuieli cu personalul - total              22     53.944.081      109.308.049

Alte cheltuieli de exploatare                 23          1.718

Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele   24     38.985.009       41.701.043

II. CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE-TOTAL        25    386.052.199      975.040.291

A. REZULTATUL DIN EXPLOATARE

Profit                                        26                      23.792.713

Pierdere                                      27     39.468.699

Venituri din diferente de curs valutar        30            450           55.096

Venituri din dobanzi                          31        336.410          709.175

III. VENITURI FINANCIARE - TOTAL              34        336.860          764.271

Cheltuieli privind dobanzile                  38        236.614          445.511

Alte cheltuieli financiare                    39             40              157

Cheltuieli privind provizioanele              40                           7.680

IV. CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL             41        236.654        1.353.773

B. REZULTATUL FINANCIAR

Profit                                        42        100.206

Pierdere                                      43                         589.502

C. REZULTATUL CURENT AL EXERCITIULUI

Profit                                        44                      23.203.211

Pierdere                                      45     39.368.493

V. VENITURI EXCEPTIONALE - TOTAL              46     41.932.498       23.490.473

VI. CHELTUIELI EXCEPTIONALE - TOTAL           47            149       20.845.050

D. REZULTATUL EXCEPTIONAL

Profit                                        48     41.932.353        2.645.423

Pierdere                                      49

VII. VENITURI TOTALE                          50    388.852.858    1.023.087.743

VIII. CHELTUIELI TOTALE                       51    386.288.998      997.239.114

E. REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI

Profit                                        52      2.563.860       25.848.634

Pierdere                                      53

Impozitul pe profit                           54                      16.581.435

F. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI

Profit                                        55      2.563.860        9.267.199

--------------------------------------------------------------------------------

 

                    ANEXA NR.2.1. LA H.C.G.M.B. NR.109/25.06.1998

 

                               REPARTIZAREA PROFITULUI

 

                                                 - mii lei -

--------------------------------------------------------------------------------

          Denumirea indicatorilor                    Nr.rd.     Realizari

--------------------------------------------------------------------------------

REPARTIZARI DIN PROFIT:                               01       9.267.199

- constituirea de rezerve legale                      02       1.292.432

- fond de participare a salariatilor la profit        04         926.720

- surse proprii de finantare                          06       2.414.448

- varsaminte la buget din profitul regiilor autonome  08       4.633.599

 

--------------------------------------------------------------------------------