Hotărârea nr. 108/1998

HOTARAREnr. 108 din 1998-06-25 HOTARIRE numar 108 din 06/25/1998 privind aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere la 31 decembrie 1997 al Regiei Generale de Apa Bucuresti
HOT. 108 25/06/1998
HOTARIRE numar 108 din 06/25/1998

HOTARIRE numar 108 din 06/25/1998

privind aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere la 31 decembrie 1997 al Regiei Generale de Apa Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                     CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                               BUCURESTI

 

                                HOTARARE

   privind aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere

          la 31 decembrie 1997 al Regie Generale de Apa Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al Departamentului Economic;

     Vazand avizele comisiilor de specialitate ale C.G.M.B. si Hotararea Consiliului de Administratie al R.G.A.B. nr.6 din 06.05.1998;

     In conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991 si ale Normelor metodologice nr.110139/1998 ale Ministerului Finantelor, privind intocmirea, verificarea si centralizarea bilanturilor contabile ale agentilor economici pe anul 1997;

     In temeiul prevederilor art.20, lit."e" si ale art.28 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                            Hotaraste:

 

     Articol unic - Se aproba bilantul contabil si contul de profit si pierdere, incheiat la 31 decembrie 1997 al Regiei Generale de Apa Bucuresti, conform anexelor 1, 2 si 2.1 care fac parte intergranta din prezenta hotarare.

 

                             PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                   Vasile Olaru

 

Bucuresti, 25.06.1998

Nr.108

 

                         ANEXA NR.1 LA HCGMB NR.108/25.06.1998

 

REGIA GENERALA DE APA BUCURESTI

Str.Aristide Demetriad nr.2

Sector 1 Bucuresti

 

                               B I L A N T

                        incheiat la 31.12.1997

                                                    -mii lei-

--------------------------------------------------------------------------------

                    ACTIV                        Nr.            Sold la:

                                                 rd.    inceputul     sfarsitul

                                                         anului         anului

--------------------------------------------------------------------------------

                    A                            B          1             2

--------------------------------------------------------------------------------

IMOBILIZARI NECORPORALE

Cheltuieli de constituire si de cerceta-

re-dezvoltare(ct201+203-222801-22803-290*)       01         16.064         

--------------------------------------------------------------------------------

Alte imobilizari

(ct.205+207+2208-22805-2807-2808-290*)           02        65.025       648.432

--------------------------------------------------------------------------------

Imobilizari necorporale in curs(ct.23--293*)     03     4.038.972    22.420.527

--------------------------------------------------------------------------------

TOTAL (rd.01 la 03)                              04     4.120.061    23.068.959

--------------------------------------------------------------------------------

IMOBILIZARI CORPORALE

Terenuri (ct.211-2810-291*)                      05

--------------------------------------------------------------------------------

Cladiri (ct.2121-2811-291*)                      06     6.928.417    13.308.289

--------------------------------------------------------------------------------

Constructii speciale(ct.2122-2812-291*)          07   644.767.791   709.341.316

--------------------------------------------------------------------------------

Masini, utilaje si mijl.de tansport

(ct.2123+2125-2813-2815-291*)                    08    15.330.648    21.210.521

--------------------------------------------------------------------------------

Alte imobilizari corporale

(ct.2124+2126+2127+2128-2814-2816-2817-2818-291*)09     4.244.735     8.975.525

--------------------------------------------------------------------------------

Imobilizari corporale in curs(ct.231-293*)       10   197.601.972   255.779.162

--------------------------------------------------------------------------------

TOTAL (rd.05 la 10)                              11   868.873.563 1.008.614.813

--------------------------------------------------------------------------------

IMOBILIZARI FINANCIAE - TOTAL                    12        78.000        78.000

(ct.261+262+263+267-269*-296*)    

--------------------------------------------------------------------------------

I. ACTIVE IMOBILIZARE - TOTAL                    13   873.071.624 1.031.761.772

   (rd.04+11+12)

--------------------------------------------------------------------------------

STOCURI                                          14    37.013.710    54.181.837

Stocuri de materii prime, materiale consumabile,

obiecte de inventar, baracamente

(ct.300+301+/-308+321+322+/-328-390-391-392)

--------------------------------------------------------------------------------

Stocuri aflate la terti                          15     5.323.930     4.669.835

(ct.351+352+354+356+357+358-395)

--------------------------------------------------------------------------------

Semifabricate, produse finite, produse reziduale 17         2.832           144

(ct.341+345+346+/-348-394)

--------------------------------------------------------------------------------

Ambalaje(ct 371+/-378-4428***-397)               20        12.490        31.624

--------------------------------------------------------------------------------

TOTAL (rd.14 la 20)                              21    42.352.962    58.883.440

--------------------------------------------------------------------------------

ALTE ACTIVE CIRCULANTE                           22     3.328.847     2.667.977

Furnizori-debitori (ct.409)

--------------------------------------------------------------------------------

Clienti si conturi asimilate                     23    62.670.945    95.112.960

(ct.411+413+416+418-491)

--------------------------------------------------------------------------------

Alte creante                                     24     8.190.662    19.667.294

(ct4111****+425+431**+437**+4282+4382-441**+4424

+4428**+444**+445-446**+447**+4482+4484+451**

+4581+461+463-495-496)

--------------------------------------------------------------------------------

Conturi la banci in lei (ct.5121)                27     5.733.449    59.052.989

--------------------------------------------------------------------------------

Conturi la banci in devize,in tara (din ct.5124) 28        16.537       976.363

--------------------------------------------------------------------------------

Casa in lei (ct.5311)                            30        14.303       197.678

--------------------------------------------------------------------------------

Acreditive in lei (ct.5412)                      33         -         6.357.559

--------------------------------------------------------------------------------

Alte valori(ct.5125+5126+5187+532+542)           35       258.072         9.435

--------------------------------------------------------------------------------

TOTAL (rd.22 la 35)                              36    80.212.815   184.042.255

--------------------------------------------------------------------------------

II. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.21-36)         37   122.565.777   242.925.695

--------------------------------------------------------------------------------

CONTURI REGULARIZATE SI ASIMILATE                38       767.947        38.518

Cheltuieli inregistrate in avans (ct.471)

--------------------------------------------------------------------------------

Diferente de conversie - activ (ct.476)          40     5.339.757    17.736.859

--------------------------------------------------------------------------------

III. CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE-

     - TOTAL (rd.38 la 40)                       41     6.107.704    17.775.377

--------------------------------------------------------------------------------

IV. PRIME PRIVIND RAMBURSAREA OBLIGATIILOR

    (ct.169)                                     42

--------------------------------------------------------------------------------

TOTAL ACTIV (rd.13+37+41+42)                     43 1.001.745.105 1.292.462.844

--------------------------------------------------------------------------------

                     -- P A S I V--

Capital social (ct.101), din care                52   691.931.912   740.539.980

--------------------------------------------------------------------------------

- capital subscris varsat (ct.1012)              53

-------------------------------------------------------------------------------

- patrimoniu regiei (ct.1015)                    54   691.931.912   740.539.980

--------------------------------------------------------------------------------

Rezerve (ct.106)                                 59       445.428       445.428

--------------------------------------------------------------------------------

REZULTATUL EXERCITIULUI Profit (ct.121)          62     7.322.107    13.241.645

--------------------------------------------------------------------------------

Repartizarea profitului (ct.129)                 64     7.322.107    13.241.645

--------------------------------------------------------------------------------

Fonduri (ct.112+118)                             65   219.345.407   306.686.483

--------------------------------------------------------------------------------

Subventii pentru investitii (ct.131)             66     1.904.495    50.898.490

--------------------------------------------------------------------------------

I. CAPITALURI PROPRII - TOTAL                    68   913.627.242 1.098.570.381

(rd.52-55 la 57-58-59-60-61-62-63-644-65 la 67)

--------------------------------------------------------------------------------

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (ct.151)69

--------------------------------------------------------------------------------

Imprumuturi si datorii asimilate                 70     1.718.729    63.467.888

(ct.161+11162+166+167+1168+512***+5129****+

+51186+5119)

--------------------------------------------------------------------------------

Furnizori si conturi asimilate                   71    56.719.722    67.445.775

(ct.401+403+404+405+408)

--------------------------------------------------------------------------------

Clienti - creditori (ct.419)                     72        89.779

--------------------------------------------------------------------------------

Alte datorii                                     73    29.589.633    62.532.768

(ct.421+423+424+426+427+428+4281+431+437+4381+

+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+

+4483+4485+451***+457+4582+462+509)

--------------------------------------------------------------------------------

III. DATORII - TOTAL (rd.70 la 73)               74    88.117.863   193.446.431

--------------------------------------------------------------------------------

CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE             75

Venituri inregistrate in avans (ct.472)

--------------------------------------------------------------------------------

Diferente de conversie-pasiv (ct.477)            77                     446.032

--------------------------------------------------------------------------------

IV. CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE - TOTAL 78                     446.032

(rd.75 la 77)

--------------------------------------------------------------------------------

TOTAL PASIV (rd.68+69+74+78)                     79 1.001.745.105 1.292.462.844

--------------------------------------------------------------------------------

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective

**) Solduri debitoare ale conturilor respective

***) Solduri creditoare ale conturilor respective

****) Conturile respective se utilizeaza numai de cooperativele de credit

 

                ADMINISTRATOR,

            Ing.Costin Berevoianu

                                           INTOCMIT,

                                     ec. Petre Tiganus

 

                     ANEXA NR.2 LA HCGMB NR.108/25.06.1998

 

                      CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI

                         incheiat la 31.12.1997

                 (se completeaza cumulat de la inceputul anului)

                                                     - mii lei-

--------------------------------------------------------------------------------

               Denumirea indicatorilor       Nr.        Exercitiul financiar

                                             rd.      precedent       incheiat

--------------------------------------------------------------------------------

Venituri din vanzarea marfurilor(ct.707)     01         58.780         111.242

Productia vanduta                            02    158.907.237     402.675.810

(ct.701+702+703+704+705+706+708)

Cifra de afaceri (rd 01-02)                  03    158.966.017         343.806

Venituri din productia stocata(ct.711)

 - solduri creditoare                        04        295.017  

 - solduri debitoare                         05

Venituri din productia de imobilizari        06      6.540.360      22.628.766

(ct.721+722)

Productia exercitiului(rd 02-04-05-06)       07    165.742.614     425.648.382

Alte venituri din exploatare (ct.754_758)    09          7.506          50.929

I. VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL           11    165.808.900     425.810.553

Cheltuieli privind marfurile                 12          4.735         121.954

Cheltuieli cu materiile prime                13      6.914.095      16.625.089

Cheltuieli cu materiale consumabile          14     10.777.884      41.135.409

Cheltuieli cu energia si apa                 15     51.355.884     147.473.351

Alte cheltuieli materiale                    16        500.675       2.036.346

Cheltuieli materiale - total                 17     65.548.538     207.270.195

Cheltuieli cu lucrari si servicii

executate de terti                           18     13.912.424      23.947.519

Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte

asimilate                                    19        292.633       1.807.112

Cheltuieli cu remuneratiile personalului     20     49.339.494     100.581.476

Chetuieli privind asigurariile si protectia

sociala                                      21     15.183.641      30.035.791

Cheltuieli cu personalul - total             22     64.523.135     130.317.267

Alte cheltuieli de exploatare                23        816.651       5.731.944

Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele  24      4.955.437      65.650.210

II. CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE - TOTAL     25    154.053.553     435.146.201

A. REZULTATUL DIN EXPLOATARE

Profit                                       26     11.755.347

Pierdere                                     27                      9.335.648

Venituri din participatii, alte imobilizari

financiare                                   28            408

Venituri din diferente de curs valutar       30        356.119         399.004

Venituri din dobanzi                         31        590.848       1.686.445

Alte venituri financiare                     32         82.804         157.405

III. VENITURI FINANCIARE - TOTAL             34      1.030.179       2.242.854

Cheltuieli din diferente de curs valutar     37        494.567       4.738.326

Cheltuieli privind dobanzile                 38      1.566.741       3.561.798

Alte cheltuieli financiare                   39             65              26

IV. CHElTUIELI FINANCIARE - TOTAL            41      2.061.373       8.300.150

B. REZULTATUL FINANCIAR

Profit                                       42

Pierderi                                     43      1.031.194       6.057.296

C. REZULTATUL CURENT AL EXERCITIULUI

Profit                                       44     10.724.153

Pierdere                                     45                     15.392.944

V. VENITURI EXCEPTIONALE - TOTAL             46    -19.632.665      41.878.761

VI. CHELTUIELI EXCEPTIONALE - TOTAL          47    -16.230.619       4.520.109

D. REZULTATUL EXCEPTIONAL

Profit                                       48                     37.358.652

Pierdere                                     49      3.402.046

VII. VENITURI TOTALE                         50    147.206.414     469.932.168

VIII. CHELTUIELI TOTALE                      51    139.884.307     447.966.460

E. REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI          

Profit                                       52      7.322.107      21.965.708

Pierdere                                     53

Impozitul pe profit                          54                      8.724.063

F. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI           

Profit                                       55      7.322.107      13.241.645

--------------------------------------------------------------------------------

 

                     ANEXA NR.2.1. LA H.C.G.M.B. NR. 108/25.06.1998

 

                               REPARTIZAREA PROFITULUI

                                                            - mii lei -

--------------------------------------------------------------------------------

             Denumirea indicatorilor                  Nr.rd     Realizari

--------------------------------------------------------------------------------

REPARTIZARI DIN PROFIT                                01      13.241.645

- fond de participare a salariatilor la profit        04       1.307.964

- cota managerului din profitul net                   05          16.200

- surse de finantare                                  06       5.296.658

- varsaminte la buget din profitul regiilor autonome  08       6.620.823

--------------------------------------------------------------------------------