Hotărârea nr. 105/1998

HOTARAREnr. 105 din 1998-06-25 HOTARIRE numar 105 din 06/25/1998 privind modificarea cuantumului taxei locale speciale de salubritate publica pe teritoriul municipiului Bucuresti
HOT. 105 25/06/1998
HOTARIRE numar 105 din 06/25/1998

HOTARIRE numar 105 din 06/25/1998

privind modificarea cuantumului taxei locale speciale de salubritate publica pe teritoriul municipiului Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

 

                       CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

                                 HOTARARE

        privind modificarea cuantumului taxei locale speciale speciale

         de salubritate publica pe teritoriul municipiului Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al Departamentului Economic;

     Vazand avizele comisiilor de specialitate ale C.G.M.B.;

     Tinand seama de prevederile Legii nr.27/1994, privind impozitele si taxele locale, cu modificarile ulterioare;

     In conformitate cu prevederile Hotararii C.L.M.B. nr.69/1996, privind instituirea taxei locale speciale de salubritate publica pe teritoriul municipiului Bucuresti, modificata prin Hotararile C.G.M.B. nr.47/27.03.1997 si nr.143/04.09.1997;

     In temeiul prevederilor art.20,lit."f" si ale art.28 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                    Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                               Hotaraste:

 

     Art.1- Incepand cu data de 01 iulie 1998, cuantumul taxei locale speciale de salubritate publica aprobat prin Hotararea C.L.M.B. nr.69/1996 si modificat prin Hotararile C.G.M.B. nr.47/27.03.1997 si nr.143/04.09.1997, se modifica si se stabileste astfel:

     a) 5000 lei/luna/persoana - pentru persoanele fizice care locuiesc pe raza municipiului Bucuresti, inclusiv pentru membrii asociatiilor de locatari (proprietari);

     b) 7000 lei/luna/persoana - pentru societatile comerciale, regii autonome, asociatii, institutiile publice, alte persoane juridice care au sediul sau functioneaza pe raza administrativ-teritoriala a municipiului Bucuresti, precum si asociatiile familiale si persoane care desfasoara activitati pe baza de libera initiativa sau practica o profesie libera in conditiile legii.

     Numarul de persoane in raport de care se calculeaza taxa se determina in conformitate cu prevederile Regulamentului de aplicare.

 

     Art.2- Se aproba modificarile si completarile la Regulamentul privind aplicarea taxei locale speciale de salubritate publica pe teritoriul municipiului Bucuresti aprobat prin Hotararea C.L.M.B. nr.69/1996 si modificat prin Hotararile C.G.M.B. nr.47/27.03.1997 si nr.143/04.09.1997 cuprinse in anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

                                    PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                       Vasile Olaru

 

Bucuresti, 25.06.1998

Nr.105

 

                                    ANEXA LA HOT.NR.105/25.06.1998

 

                   MODIFICARI SI COMPLETARI LA REGULAMENTUL

        PRIVIND APLICAREA TAXEI LOCALE SPECIALE DE SALUBRITATE PUBLICA

                     PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

     I. Art.1 va avea urmatorul cuprins:

     "Taxa locala speciala de salubritate publica se plateste trimestrial, in rate egale, pana in ultima zi lucratoare a ultimei luni din fiecare trimestru.

     In cazul in care ultima zi a trimestrului de plata este zi nelucratoare, plata taxei, se poate face, fara majorari de intarziere, in ziua lucatoare imediat urmatoare".

 

     II. Art.3 va avea urmatorul cuprins:

     "Formularul tip de declaratie de impunere va fi aprobat de Primarul General al Municipiului Bucuresti".

 

     III. Art.4 alineatul 2 si 4 se modifica si se introduce un nou alineat avand urmatorul continut:

     "Orice modificare a declaratiei de impunere privind taxa locala speciala de salubritate se depune la agentul incasator in termen de 30 de zile de la producerea ei, prin notificare scrisa si transmisa acestuia, urmand a intra in vigoare in trimestrul urmator.

     Pentru persoane juridice, inclusiv cele ce desfasoara activitati organizate in baza Decretului Lege nr.54/1990, sau alte acte normative specifice, ce pot functiona fara sa aiba personal angajat, taxa minima se determina la nivelul corespunzator unui numar de 5 persoane.

     Pentru agenti economici precum si pentru persoane autorizate sa desfasoare activitati organizate in baza Decretului Lege nr.54/1990, sau alte acte normative specifice, care au ca obiect de activitate servicii de cazare (hoteluri, moteluri, pensiuni, hanuri, etc.) si/sau activitate de alimentatie publica (restaurante, cofetarii, baruri, cafenele, terase, etc.) baza de calcul a taxei locale speciale de salubritate publica se stabileste la numarul mediu de personal (nu mai putin de 5 persoane) la care se adauga un numar de persoane echivalent cu 60% din capacitatea de cazare, respectiv de servire".

 

     IV. Art.5 va avea urmatorul cuprins:

     "Dupa depunerea declaratiei de impunere, in baza datelor acesteia, agentul incasator al taxei emite INSTIINTARE DE PLATA a texei locala speciale de salubritate publica, pe care o transmite contribuabilului prin corespondenta postala, bancara sau delegati proprii.

     Formularul tip de instiintare de plata a taxei va fi aprobat de Primarul General al Municipiului Bucuresti".

 

     V. Art.6 va avea urmatorul cuprins:

     "Pentru neachitarea in termen a taxei locale speciale de salubritate publica, contribuabilii platesc o majorare conform dispozitiilor legale in materie pentru fiecare zi de intarziere, calculata din ziua imediat urmatoare celei de cand taxa era datorata".

 

     VI. Art.9 se completeaza cu un nou alineat avand urmatorul continut:

     "Amanarile si esalonarile la plata potrivit alineatului precedent si de Primarul General al Municipiului Bucuresti.

 

     VII. Art.11 va avea urmatorul cuprins:

     "Departamentul de Inspectie al Primariei Municipiului Bucuresti, Corpurile de Control ale primariilor de sector si agentul care incaseaza taxa locala speciala de salubritate publica prin persoane anume imputernicite de Primarul General, au obligatia de a verifica la persoanele fixice si juridice realitatea declaratiilorde impunere prevazute de regulamentul de aplicare a texei locale speciale de salubritate publica".