Hotărârea nr. 102/1998

HOTARAREnr. 102 din 1998-05-28 HOTARIRE numar 102 din 05/28/1998 privind modificarea organigramei, statului de functiuni si a ROF ale aparatului propriu al PMB, prin reorganizarea Directiei de Publicitate
HOT. 102 28/05/1998
HOTARIRE numar 102 din 05/28/1998

HOTARIRE numar 102 din 05/28/1998

privind modificarea organigramei, statului de functiuni si a ROF ale aparatului propriu al PMB, prin reorganizarea Directiei de Publicitate

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

 

 

                       CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                  BUCURESTI

 

                                   HOTARARE

        privind modificarea organigramei, statului de functiuni si a ROF

   ale aparatului propriu al PMB, prin reorganizarea Directiei de Publicitate

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune modificarea structurii organizatorice, a statului de functiuni si a regulamentului de organizare si functionare ale Directiei de Publicitate;

     Tinand seama de raportul de specialitate al Directiei de Publicitate;

     In baza avizelor comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     In temeiul prevederilor art.20(2), lit."d" si ale art.28(1) din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica loala, modificata si completata cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.22/1997,

 

                  Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                                Hotaraste:

 

     Art.1- Incepand cu data de 01.06.1998, se modifica organigrama aparatului propriu al Primariei Municipiului Bucuresti prin reorganizarea Directiei de Publicitate, in cadrul numarului de personal existent, conform anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

     Art.2- Cu aceeasi data, se aproba statul de functii si regulamentul de organizare ale Directiei de Publicitate, conform anexelor nr.2 si nr.3, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

     Art.3- Documentatiile de urbanism privind publicitatea se vor elabora cu avizul Comisiei de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarii Teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti.

 

     Art.4- Hotararea C.G.M.B. nr.165/1997 se modifica in mod corespunzator, conform prevederilor prezentei hotarari.

 

 

                            PRESEDINTE DE SEDINTA,

                               Anton Parlagi

 

Bucuresti, 28.05.1998

Nr.102

 

                     ANEXA NR.1 LA HOT.NR.102/28.05.1998

 

                            DEPARTAMENTUL

                        PATRIMONIU IMOBILIAR

 

                      

               DIRECTIA       20

                  DE           6

              PUBLICITATE     14

 

                DIRECTOR

 

               DIRECTOR ADJ. -       Serviciul       1

                                     strategii       5

 

                             -       Serviciul       1

                                     verificari

                                     initiative      5

                                     particulare

 

                             -       Biroul          1

                                     verificari

                                     amplasamente    2

 

                             -       Biroul urmarire 1

                                     incasare taxe   2

 

 

                   ANEXA NR.2 LA HOT.NR.102/28.05.1998

 

                           STAT DE FUNCTIUNI 1998

--------------------------------------------------------------------------------

NR.   Compartimentul         Functia                     Niv. Grad  Gra-   Nr.de

POZ.                                       de conducere             datie  post.

--------------------------------------------------------------------------------

     E. DIRECTIA DE PUBLICITATE                                               2

 1. Inspector de spec.                      director      S     1A     1

 2. Inspector de spec.                      director adj. S     1A     1

 

     SERVICII STRATEGICE

 3. Inspector de spec.                     sef serv.      S     1A     1

 4. Inspector de spec.                                    S     3A     1

 5. Inspector de spec.                                    S     2      1

 6. Inspector de spec.                                    S     3      1

 7. Inspector de spec.                                    S     3      1

 8. Referent                                              M     1      1

 

     SERVICII VERIFICARI INITIATIVE PARTICULARE                               6

 9. Inspector de spec.                     sef serv.      S     1A     1      1

10. Inspector de spec.                                    S     3      1      1

11. Referent deb.                                         M     X      X      1

12. Inspector de spec.                                    S     3      1      1

13. Inspector de spec.                                    S     3      1      1

14. Inspector de spec.                                    S     3      1      1

 

     BIROUL VERIFICARI AMPLASAMENTE                                           3

15. Inspector de spec.                     Sef birou      S     1A     1      1

16. Inspector de spec.                                    S     3      1      1

17. Inspector deb.                                        S     X      X      1

 

     BIROUL URMARIRE INCASARE TAXE                                            3

18. Inspector de spec.                     Sef birou      S     3      1      1

19. Inspector de spec.                                    S     3      1      1

20. Referent                                              M     3      1      1

 

 

                     ANEXA NR.3 LA HOT.NR.102/28.05.1998

 

                   REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

                       AL DIRECTIEI DE PUBLICITATE

 

     Principalele atributii ale Directiei de publicitate sunt:

     - Elaborarea studiilor pentru amplasarea mobiliaerului urban de publicitate pe domeniul public si privat al Primariei municipiului Bucuresti;

     - Intocmirea metodologiei pentru organizarea licitatiilor;

     - Intocmirea contractelor si urmarirea respectarii lor;

     - Imbunatatirea regulamentului pentru publicitate in municipiul Bucuresti prin modificarea modului de avizare a unor obiecte de publicitate, introducerea sanctiunilor pentru nerespectarea lui;

     - Intocmirea regulamentului de licitare a firmelor de publicitate;

     - Analiza cererii, solicitarilor particulare si intocmiea documentatiei autorizarii publicitatii ceruta de acestia;

     - Urmarirea respectarii autorizatiilor si a regulamentului de publicitate;

     - UUrmarirea platii taxelor catre bugetul P.M.B. si bugetul de stat.

 

     1. SERVICIUL STRATEGII

 

     1.1. Elaboreaza strategia de publicitate pe artere de circulatie, piete, artere de acces in municipiu, in concordanta cu perpectiva de dezvoltare urbanistica a municipiului Bucuresti, care va fi supusa aprobarii CULPAT si apoi aprobarii C.G.M.B.;

     1.2. Propune amplasamentele si calitatea grafica a obiectivelor de publicitate pentru realizarea unei armonii cu arhitectura capitalei si le va supune aprobarii comisiei Consiliului CULPAT;

     1.3. Propune catre CVUPLAT organizarea publicitatii in diverse obiective venite de la producatorii de publicitate;

     1.4. Intocmeste caietele de sarcini pentru obiective si amplasamente de publicitate, care vor fi supuse avizelor CULPAT si Departamentului Economic;

     1.5. Intocmeste documentatia pentru reglementari necesare activitatii de publicitate.

 

     2. SERVICIUL VERIFICARI INITIATIVE PARTICULARE

 

     2.1. Primeste si studiaza documentele primite de la societatile particulare pentru amplasarea de articole publicitare pe domeniul privat al persoanelor fizice, asociatii de proprietari sau al asociatiilor mixte de proprietari si P.M.B., precum si pe domeniul public sau privat al P.M.B.;

     2.2. Studiaza documentatia primita si avizeaza contractarea numai daca aceasta respecta conditiile de disciplina in constructii si se incadreaza in normele prevazute pentru publicitate;

     2.3. Concepe documentatia tip de autorizare publicitate si o aduce la zi pe masura aparitiei unor noi reglementari sau necesitati de imbunatatire;

     2.4. Intocmeste documentatia aferenta certificatelor de urbanism si autorizatiilor de construire, in conformitate cu prevederile Legi nr.50/1991, republicata;

     2.5. Intocmeste documentaia aferenta avizelor pentru publicitatea efectuata pe termene scurte;

 

     3. BIROUL VERIFICARI AMPLASAMENTE

 

     3.1. Verifica aplicarea Legii nr.50/1991 si nr.27/1994 si propune sanctiuni pentru constructiile neautorizate;

     3.2. Executa controlul respectarii Autorizatiilor de Constructie;

 

     4. BIRUL URMARIRE INCASARE TAXE

 

     4.1. Supravegheaza modul cum sunt respectate clauzele contractuale pentru reclama concesionata pe baza de contract pe domeniul public sau privat al Municipiului Bucuresti;

     4.2. Urmareste modul cum sunt platite taxele pentru firme si pentru reclama efectuata pe domeniul particular.