Hotărârea nr. 100/1998

HOTARAREnr. 100 din 1998-05-28 HOTARIRE numar 100 din 05/28/1998 privind numirea in functia de director la Casa de Cultura "Friedrich Schiller" a doamnei Mariana Duliu
HOT. 100 28/05/1998
HOTARIRE numar 100 din 05/28/1998

HOTARIRE numar 100 din 05/28/1998

privind numirea in functia de director la Casa de Cultura "Friedrich Schiller" a doamnei Mariana Duliu

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                        CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

 

                                  HOTARARE

                   privind numirea in functia de director

                   la Casa de Cultura "Friderich Schiller"

                          a doamnei Mariana Duliu

 

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul Comisiei de angajare, pregatire si avansare a personalului, privind numirea doameni Mariana Duliu in functia de director la Casa de Cultura "Fredrich Schiller";

     In baza prevederilor Legii nr.30/1990, privind angajarea salariatilor in functie de competenta, a art.44 lit."v" din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala si a Hotararii Guvernului nr.281/1993 privind salarizarea personalului din sectorul bugetar.

     Vazand avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     In temeiul art.20, lit."i" si art.28 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.22/1997,

 

                    Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                                 Hotaraste:

 

     Art.1- Cu data prezentei, doamna Mariana Duliu se numeste in functia de director la Casa de Cultura "Friedrich Schiller", pe o perioada de proba de 3 luni.

     Nivelul de salarizare corespunzator gradului profesional, precum si a celorlalte drepturi salariale cuvenite, potrivit legislatiei in vigoare, se stabilesc prin dispozitia primarului general.

 

     Art.2- Se imputerniceste primarul general al municipiului Bucuresti sa definitiveze in functie pe doamna Marian Duliu - director la Casa de Cultura "Fridrich Schilller", dupa expirarea perioadei de proba, conform legii.

 

 

                                PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                    Anton Parlagi

 

 

Bucuresti, 28.05.1998

Nr.100