Hotărârea nr. 10/1998

HOTARAREnr. 10 din 1998-01-29 HOTARIRE numar 10 din 01/29/1998 privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pentru constructii definitive amplasate pe teren domeniu public al municipiului Bucuresti
HOT. 10 29/01/1998
HOTARIRE numar 10 din 01/29/1998

HOTARIRE numar 10 din 01/29/1998

privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pentru constructii definitive amplasate pe teren domeniu public al municipiului Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                         CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                BUCURESTI

 

                                HOTARARE

               privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu

       pentru constructii definitive amplasate pe teren domeniu public

                          al municipiului Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unui plan urbanistic de detaliu in municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin :

- Comisia de coordonare a sectoarelor - DUAT;

- Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile art.2, alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997, ale Hotararii Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism ale Ordinului nr.91/1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului - Departamentul pentru urbanism si amenajarea teritoriului, ale HCLMB nr.22/1994;

     In temeiul art.20, alin.2, lit."m" si art.28, alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata prin  Ordonanta de urgenta nr.22/1997,

 

                 Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                              Hotaraste:

 

     Articol unic - Se aproba planul urbanistic de detaliu pentru lifturi de handicapati necesare accesului in statiile de metrou a persoanelor cu handicap locomotor amplasate pe teren domeniu public al municipiului Bucuresti, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

                         PRESEDINTE DE SEDINTA,

                              Iulian Cretu

 

Bucuresti, 29.01.1998

Nr.10

 

                         Anexa nr.1 la Hot.nr.10/29.01.1998

 

                                T A B E L 

        cu planurile urbanistice de detaliu pentru constructii definitive

           amplasate pe teren domeniu public al municipiului Bucuresti

===============================================================================

Nr.     Denumirea lucrarii                Functiune      Aviz         Aviz

crt.                                                     CTUAT       CULPAT

===============================================================================

         SECTOR 1

1. Calea Grivitei (GRIRO)            

   statia de metrou             lifturi handicapati    2M1/2/1998    10/1998

===============================================================================

     ARH.SEF AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

             arh.Adrian Bold                     Sef Serviciu,

                                             arh.Maria Rodeanu