Hotărârea nr. 45/1997

HOTARAREnr. 45 din 1997-03-27 HOTARIRE numar 45 din 03/27/97 privind darea in administrare, pe durata existentei constructiei, a suprafetei de teren de 3000 mp, catre min. Muncii si Protectiei Sociale, in vedere
HOT. 45 27/03/1997
HOTARIRE numar 45 din 03/27/97

HOTARIRE numar 45 din 03/27/97

privind darea in administrare, pe durata existentei constructiei, a suprafetei de teren de 3000 mp, catre min. Muncii si Protectiei Sociale, in vedere

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

 

 

HOTARARE

privind darea in administrare, pe durata existentei constructiei,

a suprafetei de teren de 3.000 mp, catre Ministerul Muncii si

Protectiei Sociale, in vederea executarii unei cladiri pentru

Institutul de Cercetare Stiintifica pentru Protectia Muncii

 

 

      Avand in vedere expunerea de motive a primarului general, prin care se propune sa se dea in administrare, pe durata existentei constructiei, a suprafetei de teren de 3.000 mp situat in zona soselei Virtutii - strada Dambovita, in vederea executarii unei constructii a Institutului de Cercetare Stiintifica pentru Protectia Muncii;

      Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului general al municipiului Bucuresti;

      In baza prevederilor art.135, alin.5 din Constitutia Romaniei;

      In temeiul art.20, lit."g", art.28, alin.2 si al art.84, alin.1 din Legea nr.69/1991 republicata, privind administratia publica locala,

 

 

Consiliul general al municipiului Bucuresti

 

H o t a r a s t e:

 

      Art.1- Terenul in suprafata de 3.000 mp situat in zona soselei Virtutii - strada Dambovitei, sectorul 6, identificat potrivit planului de situatie anexat, se da in administrare, pe durata existentei constructiei, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, in vederea executarii unei constructii pentru Institutul de Cercetare Stiintifica pentru Protectia Muncii.

      Art.2- Schimbarea destinatiei terenului, atrage dupa sine anularea hotararii de dare in administrare, fara alte formalitati.

 

 

 

 

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA,        CONTRASEMNEAZA SECRETAR,

                        Dumitru Enescu                      Dinu Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

Bucuresti, 27.03.1997

Nr.45