Hotărârea nr. 98/2021

Hotãrârea nr. 98 privind modificarea Hotărârii nr. 358/31.10.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploieşti privind constituirea Comisiei pentru modificarea și aplicarea Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25 februarie 2016, cu modificările ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 98

privind modificarea Hotărârii nr. 358/31.10.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind constituirea Comisiei pentru modificarea și aplicarea

Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25 februarie 2016, cu modificările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 102/18.03.2021 al domnilor consilieri: Aurelian-Dumitru Tudor, Gheorghe Sîrbu-Simion, Georgeta-Simona Popescu, Robert-Ionuț Vîscan și Mihai Tonsciuc și Raportul de specialitate comun al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 96/19.03.2021, al Direcției Economice nr. 63/18.03.2021, al Direcției Gestiune Patrimoniu nr. 89/18.03.2021 și al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană nr. 302074/18.03.2021, referitoare la modificarea Hotărârii nr. 358/31.10.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind constituirea Comisiei pentru modificarea și aplicarea Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public si privat al Municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 80/25 februarie 2016, cu modificările ulterioare.

Având în vedere Procesul verbal și Avizul din data de 18.03.2021 ale Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere Hotărârea nr. 358/31.10.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind constituirea Comisiei pentru modificarea și aplicarea Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public si privat al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25 februarie 2016 modificată prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 142/25.04.2018, nr. 245/29.06.2018, nr. 217/27.06.2019, nr. 535/19.12.2019 și nr. 472/23.12.2020;

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. c), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă prelungirea perioadei de funcționare a Comisiei pentru modificarea și aplicarea Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25 februarie 2016, constituită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 358/31.10.2017 cu modificările și completările ulterioare, până la data intrării în vigoare a Regulamentului menționat anterior.

Art. 2 Prevederile art. 3 din Hotărârea nr. 358/31.10.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător, potrivit prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, Direcția Economică, Direcția Administrație Publică Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 martie 2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Radu-Alexandru SIMIONESCU

Contrasemnează, p. SECRETAR GENERAL, Mihaela-Lucia CONSTANTIN Director Executiv