Hotărârea nr. 97/2021

Hotãrârea nr. 97 privind modificarea termenului de intrare în vigoare de la 01 iulie 2021 la 01 ianuarie 2022 a  Regulamentului privind amplasarea şi funcţionarea spaţiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparţin domeniului public şi privat al Municipiului Ploieşti aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 80/25 februarie 2016, cu modificările ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 97

privind modificarea termenului de intrare în vigoare

de la 01 iulie 2021 la 01 ianuarie 2022 a Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești

nr. 80/25 februarie 2016, cu modificările ulterioare

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 101/18.03.2021 al domnilor consilieri: Aurelian-Dumitru Tudor, Gheorghe Sîrbu-Simion, Georgeta-Simona Popescu, Mihai Tonsciuc, Robert-Ionuț Vîscan și Raportul de specialitate comun al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 95/19.03.2021, al Direcției Economice nr. 62/18.03.2021, al Direcției Gestiune Patrimoniu nr. 88/18.03.2021 și al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană nr. 302073/18.03.2021, la proiectul de hotărâre privind modificarea termenului de intrare în vigoare de la 01 iulie 2021 la 01 ianuarie 2022, a Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 80/25 februarie 2016, cu modificările ulterioare;

Având în vedere Procesul verbal și Avizul din data de 18.03.2021 ale Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere Procesul verbal din data de 12.03.2021 al Comisiei pentru modificarea și aplicarea Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 80/25 februarie 2016;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.80/25.02.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești modificată prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 446/21.12.2016, nr. 210/26.06.2017, nr. 244/29.06.2018, nr.216/27.06.2019, nr. 534/19.12.2019 și nr. 471/23.12.2020;

În conformitate cu prevederile art. 3, alin. (1), lit. h) și art. 11, alin. (7), lit. a) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. (1), alin (2) lit. c), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă modificarea termenului de intrare în vigoare, de la 01 iulie 2021 la 01 ianuarie 2022, a Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2 Restul prevederilor Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 80/25 februarie 2016, nr. 446/25.12.2016, nr. 210/26.06.2017, nr. 244/29.06.2018, nr.216/27.06.2019, nr. 534/19.12.2019 și nr. 471/23.12.2020 rămân neschimbate.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, Direcția Economică, Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Serviciul Public Finanțe Locale și Poliția Locală Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 martie 2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Radu-Alexandru SIMIONESCU

Contrasemnează, p. SECRETAR GENERAL, Mihaela-Lucia CONSTANTIN

Director Executiv