Hotărârea nr. 96/2021

Hotãrârea nr. 96 privind actualizarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 96

privind actualizarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 103/18.03.2021 al domnilor consilieri Valentin Marcu, Aurelian-Dumitru Tudor, Nicolae-Vlad Frusina, Gheorghe Popa, Costel Andreescu, Răzvan-Toma Stănciulescu, Robert-Ionuț Vîscan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 84/17.03.2021 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr.89/18.03.2021 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr. 59/18.03.2021 la Direcția Economică, referitor la actualizarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești;

Având în vedere Avizul din data de 12.03.2021 al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Ținând cont de Raportul din data de 4.03.2021 al Comisiei speciale de inventariere desemnată prin Dispoziția nr. 971/11.03.2020 a Primarului municipiului Ploiești, cu modificările si completările ulterioare;

Luând în considerare faptul că imobilul-teren ce face obiectul prezentei hotărâri se află în domeniul privat al municipiului Ploiești potrivit Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești fiind înscris în Cartea Funciara a localității nr. 123899 având nr. cadastral 123899;

Potrivit prevederilor art. 553, alin. 1 din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, republicată;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 1 și alin. 2 lit. b) și c), art.139, art.196 alin.(1) lit.a), art.354 , art.355 și art.357 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea poziției 101 din Anexa 3 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești potrivit Anexei nr.1 și Anexei nr.2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 rămân neschimbate.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu din cadrul municipiului Ploiești v a duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 martie 2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Radu-Alexandru SIMIONESCU

Contrasemnează, p. SECRETAR GENERAL, Mihaela-Lucia CONSTANTIN

Director Executiv

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

©

A ^4 ji* M a 3-hi

Anexa nr.l IaH.C.L. nr
cu privire la modificarea poziției 101 din Anexa 3 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2009 privind includerea unor imobile in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești


Nr. crt.

Amplasament

Suprafață (mp)

Concesionar

Destinație

Observații

101

Str.I.L.Caragiale, nr.l 3

1073 mp

Frusinoiu

Bogdan Florin

Construcție locuințe

înscris in cartea funciara nr,123899a UAT

Ploiești,avand nr.cadastral 123899Director Executiv

Carm^^rt^ieia Bucur

întocmit: Consilier Seceleanu Andrea Luiz/ //

Director Executiv Adjunct,

Amedeo Florin Labîrcă

Șef Serviciu S.I.E.B.           "

Gabriela MÎNDRUTIU
Nr, cadastral:

Suprafața măsurată a imobilului

Adresa imobilului:

123899

1073mp

MUN. PLOIEȘTI, STR. LL. CARAGIALE NR. 13-15, JUD. PRAHOVA


Nr. Cartea Fundata

Unitatea Administrativ Teritoriala (U AT)

123899

MUN. PLOIEȘTI