Hotărârea nr. 95/2021

Hotãrârea nr. 95 privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, str. Basarabilor nr.18

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 95

privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, str. Basarabilor nr.18

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 100/18.03.2021 al domnilor consilieri Valentin Marcu, Aurelian-Dumitru Tudor, Nicolae-Vlad Frusina, Gheorghe Popa, Costel Andreescu, Răzvan-Toma Stănciulescu, Robert-Ionuț Vîscan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 91/18.03.2021 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 90/18.03.2021 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 60/18.03.2021 la Direcția Economică la proiectul de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, str. Basarabilor nr. 18;

Luând în considerare Avizul din data de 18.03.2021 al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

În conformitate cu art. 4 alin. (8) din Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată, actualizată;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 1, alin.7 lit. j), art. 139 și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului clasificat ca monument istoric ,,Casa Cizmaru Ileana și Oprescu Ioana cod PH-II-m-A-16238” situat în Ploiesti, str. Basarabilor nr. 18, imobil care se compune din terenul în suprafață măsurata de 2.106 mp (din acte 2.100 mp) cu numărul cadastral 123751 și din construcțiile amplasate pe acesta: construcția C1-locuință cu suprafața construită la sol de 394 mp, suprafața utilă de 387,8 mp având numărul cadastral 123751-C1 și construcția C2-locuință cu suprafața construită la sol de 268 mp, cu suprafața utilă de 252,83 mp având numărul cadastral 123751-C2 la valoarea 2.300.000 USD.

Art. 2 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 martie 2021

Contrasemnează,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         p. SECRETAR GENERAL,

Radu-Alexandru SIMIONESCU       Mihaela-Lucia CONSTANTIN

Director Executiv