Hotărârea nr. 94/2021

Hotãrârea nr. 94 privind repartizarea unor locuinţe pentru tineri destinate închirierii, situate în municipiul Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 94

privind repartizarea unor locuințe pentru tineri destinate închirierii, situate în municipiul Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești :

Văzând Referatul de aprobare nr. 99/18.03.2021 al domnilor consilieri Valentin Marcu, Aurelian-Dumitru Tudor, Nicolae-Vlad Frusina, Gheorghe Popa, Costel Andreescu, Răzvan-Toma Stănciulescu, Robert-Ionuț Vîscan și Raportul de specialitate comun al Direcției Gestiune Patrimoniu nr. 85/18.03.2021, al Direcției Economice nr.58/18.03.2021 și al Direcției Administrație Publică Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 87/18.03.2021 prin care se propune aprobarea listelor privind repartizarea unor locuințe pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Ploiești;

Luând în considerare Avizul din data de 18.03.2021 al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificare Patrimoniu, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale precum și procesele verbale al Comisiei sociale pentru analizarea cererilor privind repartizarea unor locuințe pentru tineri destinate închirierii din datele de 23.02.2021 și 02.03.2021;

În temeiul art. 8 alin. (2) si (3) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 14 alin (1), (2), (7) si art. 15 alin. 1-7 din Hotărârea de Guvern nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiintarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.13/28.01.2021;

În temeiul prevederilor art.129, alin. (2) lit. c și d, alin.(6) lit. b, alin. (7) lit.e și q, art.139, și art.196 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă completarea anexei nr. 1 la Hotărârea de Consiliu Local nr.13/28.01.2021, prin adăugarea poziției nr. 6 cu un punctaj de 29 puncte, lista finală de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Ploiești identificandu-se conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă listele privind repartizarea unor locuințe pentru tineri destinate închirierii, situate în municipiul Ploiești, conform Anexelor nr. 2 și nr. 3 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Contestațiile cu privire la repartizarea unor locuințe pentru tineri destinate închirierii, situate în municipiul Ploiești se vor adresa primarului, în termen de 7 zile de la afișarea listelor. Contestațiile vor fi soluționate în termen de 15 zile de la primire, în condițiile legii.

Art. 4 Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 martie 2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Radu-Alexandru SIMIONESCU

Contrasemnează,

p. SECRETAR GENERAL, Mihaela-Lucia CONSTANTIN

Director Executiv

ANEXA NR.l LA HCLNR.

LISTA

DE PRIORITĂȚI ÎN SOLUȚIONAREA CERERILOR DE LOCUINȚE

PENTRU TINERI, DESTINATE ÎNCHIRIERII - STRUCTURA 2 CAMERE

NR. CRT

POZ

NUMELE SI PRENUMELE TITULARULUI CERERII

CNP

NUMĂR UL INREGI STRARII CERERI I

DATA ÎNREGISTRĂRII CERERII

PUNCTE OBȚINUTE PENTRU CRITERIILE DE IERARHIZARE

Venitul mediu net lunar/me mbru de familie

TOTAL PUNCTA J

SITUAȚIA LOCATIVA

STAREA CIVILA

STAREA SANĂ TATII

VECHIM EA CERE RH

NIV.ST U-DII-LOR

Situatii locative si sociale deosebite

chiriaș

tolerat

supraf. locuibila mp/loc.

casat.

ne

casat

pers.

in.

întreține

re

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

1

NITĂ MIRELA ROXANA

5518

24.03.2010

7

10

3

33

15

68

2

2

MICUȚĂ NICOLETA

1690

25.01.2011

7

10

3

29

49

3

3

LUPU NICOLAEIOȚI

18641

06.10.2020

10

10

1

13

34

4

4

GEORGESCU ROXANA MARIANA

10002

17.05.2019

7

10

10

2

3

32

5

5

GRIGORE CĂTĂLINA

FLORENTINA

10756

18.06.2020

7

8

2

1

13

31

6

5

MATEI ANTOANETA

GEORGIANA

12608

25.06.2019

10

5

3

13

31

7

6

HORVATMARIA

MĂDĂLINA

3824

20.02.2017

8

2

2

9

8

29

COMISIA SOCIALA PENTRU ANALIZAREA CERERILOR PRIVIND REPARTIZAREA DE LOCUINȚE PENTRU TINERI, DESTINATE

NICODIM DANIEL <

BUCUR CARMEN DANIELA Q TĂBÎRCĂ AMEDEO FLORIN

MÂNDRUȚIU GABRIELA ( CRĂCIUNOIU NICOLETA CRISTEA ANDREEA (  ?

CRĂCIUN MIHAELA MĂDĂLINAANEXA NR.2 LA HCLNR.

LISTĂ

CU PERSOANELE ÎNSCRISE ÎN LISTA DE PRIORITĂȚI

STRUCTURA 2 CAMERE APROBATĂ PRIN H.C.L. nr.13/28.01.2021 CĂRORA LI SE VOR REPARTIZA

LOCUINȚE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII

NR. CRT

POZ.

NUMELE SI PRENUMELE TITULARULUI CERERII

PUNCTAJ

LOCUINȚA REPARTIZATĂ

0

1

2

3

4

1

1

NITĂ MIRELA ROXANA

68

Ploiești, str. Libertății nr. 1, bl. 30E, ap. 8

2

2

MICUȚĂ NICOLETA

49

Ploiești, str. Amăuți nr. 2, bl. TIO, ap. 6

3

3

LUPU NICOLAEIOȚI

34

Ploiești, str. Libertății nr. 1, bl. 30G, ap. 20

4

4

GEORGESCU ROXANA MARIANA

32

Ploiești, str. Libertății nr. 1, bl. 30E, ap. 19

COMISIA SOCIALĂ PENTRU ANALIZAREA CERERILOR PRIVIND REPARTIZAREA

DE LOCUINȚE PENTRU TINERI, DESTINATE ÎNCHIRIERII //

NICODIM DANIEL

BUCUR CARMEN DANIELĂ^ m

TĂBÎRCĂ AMEDEO FLORIN^ MÂNDRUȚIU GABRIELA CRĂCIUNOIU NICOLETA | CRISTEA ANDREEA

CRĂCIUN MIHAELA MĂDĂLINA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


ANEXA NR.3


LA HCLNR.


LISTĂ

CU PERSOANELE ÎNSCRISE ÎN LISTA DE PRIORITĂȚI STRUCTURA 1 CAMERA APROBATĂ PRIN H.C.L. nr.13/28.01.2021 CĂRORA LI SE VOR REPARTIZA LOCUINȚE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII

NR. CRT

POZ.

NUMELE SI PRENUMELE TITULARULUI CERERII

PUNCTAJ

LOCUINȚA REPARTIZATĂ

0

1

2

3

4

1

1

Nae Alexandru Nicolae

67

Ploiești, str.Libertatii nr. 1, bl. 30D, ap. 34

COMISIA SOCIALĂ PENTRU ANALIZAREA CERERILOR PRIVIND REPARTIZAREA DE LOCUINȚE PENTRU TINERI, DESTINATE ÎNCHIRIERII          / /

NICODIM DANIEL       '

BUCUR CARMEN D ANIELA


TĂBÎRCĂ AMEDEO FLORIN MÂNDRUȚIU GABRIELA CRĂCIUNOIU NICOLETA ~ 7V" CRISTEA ANDREEA

CRĂCIUN MIHAELA MĂDĂLINA ' v