Hotărârea nr. 91/2021

Hotãrârea nr. 91 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Ploieşti a imobilului teren cu numărul cadastral 146448, situat în Ploieşti tarlaua 44, arabil 638/40 şi stabilirea destinaţiei de drum

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 91

privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Ploiești a imobilului teren cu numărul cadastral 146448, situat în

Ploiești tarlaua 44, arabil 638/40 și stabilirea destinației de drum

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 94/16.03.2021 al domnilor consilieri Valentin Marcu, Aurelian-Dumitru Tudor, Nicolae-Vlad Frusina, Gheorghe Popa, Costel Andreescu, Răzvan-Toma Stănciulescu, Robert-Ionuț Vîscan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr.80/16.03.2021 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr.61/18.03.2021 la Direcția Economică, sub nr. 90/18.03.2021 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr.302075/18.03.2021 la Direcția Generală de Dezvoltare Urbană referitor la trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Ploiești a imobilului teren cu numărul cadastral 146448, situat în Ploiești tarlaua 44, arabil 638/40 și stabilirea destinației de drum;

În conformitate cu Avizul din data de 09.03.2021 al Comisiei nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Potrivit Raportului din data de 4.03.2021 al Comisiei speciale de inventariere desemnată prin Dispoziția nr.971/11.03.2020 a Primarului municipiului Ploiești, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare că imobilul teren ce face obiectul prezentei hotărâri face parte din domeniul privat al municipiului Ploiești și este înscris în Cartea Funciară nr.146448, a UAT Ploiești, având număr cadastral 146448;

În temeiul prevederilor art. 129 alin.1 și alin. 2 lit. c), art. 139, art.196 alin.(1) lit.a), art. 286, alin.(4), art. 296, alin. (2) și alin. (7), art.354 și art.355 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1) Se aprobă trecerea din domeniul privat al municipiului Ploiești în domeniul public al municipiului Ploiești a imobilului teren situat în Ploiești, tarlaua 44, arabil 638/40, înscris în Cartea Funciară 146448 a UAT Ploiești, cu număr cadastral 146448.

(2)Imobilul teren menționat la alin. (1) se identifică potrivit planului Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se declară imobilul menționat la art. 1 de uz și interes public local, stabilindu-i-se destinația de drum.

Art. 3 Împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze orice documente necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 martie 2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Radu-Alexandru SIMIONESCU

Contrasemnează, p. SECRETAR GENERAL, Mihaela-Lucia CONSTANTIN

Director Executiv


Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

146448

605 mp

Municipiul PLOIEȘTI, județul PRAHOVA - INTRAVILAN O " Tarla 44, parcela A 638/40