Hotărârea nr. 90/2021

Hotãrârea nr. 90 privind prelungirea termenului unor contracte de închiriere încheiate pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 90

privind prelungirea termenului unor contracte de închiriere încheiate pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 89/10.03.2021 al domnilor consilieri Gheorghe Popa, Horia-Nicolae Popovici, Răzvan-Toma Stănciulescu, Bogdan Lupu, Costel Andreescu și Raportul de specialitate comun al Direcției Administrație Publică Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr.94/19.03.2021, al Direcției Economice nr.64/18.03.2021 și al Direcției Gestiune Patrimoniu nr. 69/11.03.2021 la proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului unor contracte de închiriere încheiate pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință;

În conformitate cu avizul din data de 09.03.2021 al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere Procesul verbal din data de 09.03.2021 al Comisiei pentru analizarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință a Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

Având în vedere prevederile contractelor de închiriere încheiate pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință;

În temeiul prevederilor 129 alin. (1) alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă prelungirea termenului contractelor de închiriere încheiate pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință proprietatea Municipiului Ploiești, potrivit Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă modificarea prin act adițional a termenului contractelor de închiriere încheiate pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință proprietatea Municipiului Ploiești.

Art. 3 Împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze Actele adiționale la contractele încheiate pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință proprietatea Municipiului Ploiești, corespunzător prevederilor din prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 martie 2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Radu-Alexandru SIMIONESCU

Contrasemnează, p. SECRETAR GENERAL, Mihaela-Lucia CONSTANTIN Director Executiv

Nr. crt.

Titular contract

Adresa spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință

Solicitare prelungire

Termen prelungire

1.

Asociația Persoanelor cu Dizabilitați Prahova contract de închiriere nr. 514468/30.09.2005

Str. Mărășești nr.204

3855/16.02.2021

05.04.2024

2.

C.M.L Dr. Marinescu Simona contract de închiriere nr. 7977/16.04.2015

Str. Andrei Mureșanu nr.56, parter

4362/22.02.2021

16.04.2022

3.

Casa Județeană de Pensii Prahova contract de închiriere nr. 254258/05.05.2004

Str. Andrei Mureșanu nr.56, etaj 2

3827/16.02.2021

15.04.2022

4.

Camera Medicilor Prahova contract de închiriere nr. 8377/23.04.2019

Str. Andrei Mureșanu nr. 56, et. 2, camera 10

5065/01.03.2021

22.04.2022

5.

Asociația națională a Surzilor din România -Filiala Prahova contract de comodat nr .25568/10.04.2019 10.04.2019-09.04.2021

Str. Poștei nr.6

5765/09.03.2021

09.04.2022

6.

S.C. Lido Gârbea S.R.L. contract de închiriere nr.6879/01.04.2016 10.04.2016-31.03.2021

Str. Andrei Mureșanu (stația 30)

6225/12.03.2021

31.03.2022

7.

S.C. Lido Gârbea S.R.L. contract de închiriere nr.6878/01.04.2016 10.04.2016-31.03.2021

Str. Mărășești (stația Școala nr.20)

6226/12.03.2021

31.03.2022