Hotărârea nr. 89/2021

Hotãrârea nr. 89 privind modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr.91586/25.01.1999 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Imo Property Investments Bucureşti SA

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 89

privind modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr.91586/25.01.1999 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Imo Property Investments București SA

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 88/10.03.2021 al domnilor consilieri Valentin Marcu, Aurelian-Dumitru Tudor, Nicolae-Vlad Frusina, Gheorghe Popa, Costel Andreescu, Răzvan-Toma Stănciulescu, Robert-Ionuț Vîscan și Raportul de specialitate comun al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 85/18.03.2021, al Direcției Economice nr. 52/18.01.2021, al Direcției Gestiune Patrimoniu nr. 73/11.03.2021 la proiectul de hotărâre privind modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr. 91586/25.01.1999 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Imo Property Investments București SA;

În conformitate cu procesul - verbal și avizul din data de 09.03.2021 ale Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere contractul de concesiune nr. 91586/25.01.1999 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Imo Property Investments București SA;

Având în vedere scrisorile înregistrate la Municipiul Ploiești la nr.4633/24.02.2021 și la nr. 4817/25.02.2021 de la S.C. Creativ SRL prin care solicită transferarea contractului de concesiune al terenului de la S.C. Imo Property Investments București SA către S.C. Creativ SRL în baza contractului de vânzare -cumpărare nr. 566/09.02.2021 privind vânzarea-cumpărarea imobilului construcție situat în Municipiul Ploiești, B-dul Independenței nr. 24, Județul Prahova;

În temeiul art. 129 alin. (1), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. 1, lit. (a) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr.91586/25.01.1999 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Imo Property Investments București SA, ca urmare a contractului de vânzare - cumpărare, autentificat cu nr. 566/09.02.2021 de către Uniunea Națională a Notarilor Publici Societatea Profesională Notarială - Cristina Terzea și Asociații, încheiat între S.C. Imo Property Investments București S.A în calitate de vânzătoare și S.C. Creativ SRL în calitate de cumpărătoare, potrivit Actului adițional nr. 3 ce constituie Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze Actul adițional nr. 3 la contractul de concesiune nr. 91586/25.01.1999 ce va fi încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Creativ SRL, care constituie Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 martie 2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Radu-Alexandru SIMIONESCU

Contrasemnează, p. SECRETAR GENERAL, Mihaela-Lucia CONSTANTIN Director Executiv

MUNICIPIUL PLOIEȘTI NR.4633/4817


Anexa la HCL nr. 89/2021


ACT ADIȚIONAL NR. 3 la contractul de concesiune nr. 91586/25.01.1999încheiat astăzi.................

în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. ........./................., urmare contractului de vânzare - cumpărare încheiat între S.C Imo Property Investments București S.A., în calitate de vânzător, și S.C. Creativ SRL, în calitate de cumpărător, autentificat sub nr. 566/09.02.2021 de către Uniunea Națională a Notarilor Publici Societatea Profesională Notarială - Cristina Terzea și Asociații, a intervenit prezentul act adițional prin care se modifică prevederile contractului de concesiune nr. 91586/25.01.1999 încheiat pentru terenul situat în Ploiești, Bulevardul Independenței, nr. 24, având nr. cadastral 5974, intabulat în C.F. nr. 135108 a localității Ploiești - Județul Prahova, după cum urmează:

 • 1) Cap. I - PĂRȚILE CONTRACTANTE, alineatul privind părțile contractante din contractul de concesiune nr. 91586/25.01.1999, se modifică după cum urmează:

„între :

Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2, în calitate de concedent, reprezentată prin Primar, domnul Andrei Liviu Volosevici, pe de o parte, și

S.C. Creativ SRL, cu sediul în Municipiul Ploiești, Piața Victoriei nr. 7, bloc A3, parter, Județul Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ploiești sub nr. J29/669/11.06.1991, Cod Unic de înregistrare 1348659, reprezentată legal prin ________ __ __

în calitate de concesionar, pe de altă parte.”

 • 2) în textul contractului de concesiune nr. 91586/25.01.1999, denumirea „Imo Property Investments București S.A.” se înlocuiește cu „S.C. Creativ SRL”.

 • 3) S.C. Creativ SRL. are obligația să declare prezentul act adițional la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești în vederea achitării impozitului pe clădiri, taxei (stabilite în condiții similare impozitului) pe teren și celorlalte obligații la bugetul local stabilite prin lege, în cazul în care legislația o impune.”

 • 4) Restul clauzelor contractuale prevăzute în contractul de concesiune nr. 91586/25.01.1999, cu modificările și completările ulterioare rămân n^hlb^^fe^

 • 5) Prezentul act adițional face parte integrantă din contractt/^c^^i^e 91586/25.01.1999 și s-a incheiat în 2 (două) exemplare, câte unul               k*)

  CONCEDENT, MUNICIPIUL PLOIEȘTI


  CONCESIONAR,— S.C CREATIV S.R.L.


  PRIMAR, Andrei Liviu Voiosevici


DIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV, Nicoleta Crăciunoiu

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ JURIDIC-CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV, Carmen Daniela Bucur

SERVICIUL CONTRACTE, ȘEF SERVICIU, Viorica Pătrașcu

întocmit:

Serviciul Contracte

Cristina Denisa Trofin