Hotărârea nr. 87/2021

Hotãrârea nr. 87 privind modificarea prin act adiţional a contractului de închiriere nr.5278/11.02.1998 încheiat între Municipiul Ploieşti şi S.C. Ralma Design S.R.L. pentru terenul situat în Ploieşti, str. Poligonului, nr. 5A

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 87

privind modificarea prin act adițional a contractului de închiriere nr.5278/11.02.1998 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Raima Design S.R.L. pentru terenul situat în Ploiești, str. Poligonului, nr. 5A

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 91/10.03.2021 al domnilor consilieri Valentin Marcu, Aurelian-Dumitru Tudor, Nicolae-Vlad Frusina, Gheorghe Popa, Costel Andreescu, Răzvan-Toma Stănciulescu, Robert-Ionuț Vîscan și Raportul de specialitate comun al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 86/18.03.2021, al Direcției Economice nr. 54/18.03.2021 și al Direcției Gestiune Patrimoniu nr. 71/11.03.2021 la proiectul de hotărâre privind modificarea prin act adițional a contractului de închiriere nr. 5278/11.02.1998 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Ralma Design S.R.L. pentru terenul situat în Ploiești, str. Poligonului, nr. 5A;

În conformitate cu procesul verbal și avizul din data de 09.03.2021 ale Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Văzând procesul verbal din data de 24.02.2021 al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere contractul de închiriere nr. 5278/11.02.1998 incheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Ralma Design S.R.L., cu modificările ulterioare;

Având în vedere adresa S.C. MAR - GTI DESIGN S.R.L. înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 4090/18.02.2021 și contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 150/08.03.2012 încheiat între S.C. Ralma Design S.R.L. si S.C. MAR - GTI DESIGN S.R.L.;

În temeiul art. 129 alin.(1), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. 1, lit. (a) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificat și completat;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă modificarea prin act adițional a contractului de închiriere nr.5278/15.12.1998 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. RALMA DESIGN S.R.L. potrivit Actului adițional cuprins în Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze Actul adițional nr. 8 la contractul de închiriere nr. 5278/11.02.1998 ce va fi încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. MAR-GTI DESIGN SRL care constituie Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 martie 2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Radu-Alexandru SIMIONESCU

Contrasemnează, p. SECRETAR GENERAL, Mihaela-Lucia CONSTANTIN

Director Executiv

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

Nr. 4090/...........................


ACT ADIȚIONAL Nr. 8 la contractul de închiriere nr. 5278/15.12.1998 încheiat astăzi.............................

în baza Hotărârii nr.              /     ________ a Consiliului Local al

Municipiului Ploiești, a intervenit prezentul act adițional prin care se modifică prevederile contractului de închiriere nr. 5278/11.02.1998 încheiat pentru terenul în suprafață de 2113 mp situat în Municipiul Ploiești, str. Poligonului, nr. 5A, după cum urmează:

  • 1) Cap. I - PĂRȚILE CONTRACTANTE se modifică și va avea următorul conținut:

“I - PĂRȚILE CONTRACTANTE:

Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor, nr. IA, reprezentat prin domnul Primar Andrei Liviu Volosevici, în calitate de proprietar, numit “locator” pe de o parte,

Și

  • S.C. MAR - GTI DESIGN S.R.L. cu sediul în Ploiești, str. Poligonului, nr. 5A, corp CI- parter, Județul Prahova, CUI - 25811865, reprezentată prin

, în calitate de chiriaș, numit "locatar” pe de alta parte .”

  • 2) Art. 5 se completează cu noi alineate care vor avea următorul conținut:

“Chiria anuala este de 2.719,80 lei (1.719,80 lei x 106,57% indicele de inflație dec. 2007 raportat la dec. 2006 x 106,30% indice de inflație dec. 2008 fata de dec. 2007 x 104,74% indice de inflație dec. 2009 fata de dec. 2008 x 107,96% indice de inflație dec. 2010 fata de dec. 2009 x 103,14% indice de inflație dec. 2011 fata de dec. 2010 x 104,95% indice de inflație dec. 2012 fata de dec. 2011x101,55% indice de inflație dec. 2013 fata de dec. 2012 x100,83% indice de inflație dec. 2013 fata de dec. 2014 x 99,07% indice de inflație dec. 2015 fata de dec. 2014 x 99,46% indice de inflație dec. 2016 fata de dec. 2015 x 103,32% indice de inflație dec. 2017 fata de dec.2016 x 103,27% indice de inflație dec. 2018 fata de dec.2017 x 104,04% indice de inflație dec. 2019 fata de dec. 2018 x 102,06% indice de inflație dec. 2020 fata de dec. 2019). Chiriașul va achita chiria astfel indexata începând cu data de 01.01.2021.

Conform Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2007, tariful lunar de baza pe mp. pentru închirierea terenului ce face obiectul prezentului contract se va actualiza anual, cu indicele de inflație. Noul cuantum al chiriei va fi comunicat chiriașului printr-o notificare, fara a se mai încheia un act adițional.”

  • 3) Art. 11 se completează cu un nou alineat care va avea următorul conținut:

“Locatarul are obligația să declare contractul de încb^^^Jcnetoate modificările și completările ulterioare la Serviciul Public Finanțe                 în

vederea achitării impozitului pe clădiri, taxei (stabilite în condiții similare,inipozțtglui) pe teren și celorlalte obligații la bugetul local stabilite prin lege, în cazul în care legislația o impune”.

  • 4) Se completează contractul cu anexa la prezentul act adițional, ce cuprinde clauza standard privind protecția datelor personale.

  • 5) Restul clauzelor contractuale prevăzute în contractul de închiriere nr. 5278/15.12.1998 rămân neschimbate.

  • 6) Prezentul act adițional face parte din contractul de închiriere nr. 5278/15.12.1998 și a fost încheiat in 2 ( doua ) exemplare căte unul pentru fiecare parte.

LOCATOR,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMAR,


LOCATAR,

S.C. MAR - GTIDESIGN S.R.L

Andrei Liviu Volosevici

DIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV, Nicoleta Crăciunoiu

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ JURIDIC-CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV, Carmen Daniela Bucur

SERVICIUL CONTRACTE, ȘEF SERVICIU, Viorica Pătrașcu

întocmit:

Serviciul Contracte

Daniela Gabriela Filip