Hotărârea nr. 81/2021

Hotãrârea nr. 81 privind aprobarea Planului anual de acţiune pentru serviciile sociale administrate si finanţate din bugetul local al municipiului Ploieşti pentru anul 2021

ROMÂNIA

JUDETUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 81

privind aprobarea Planului anual de acțiune pentru serviciile sociale administrate si finanțate din bugetul local al municipiului Ploiești pentru anul 2021

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând referatul de aprobare nr. 71/18.02.2021 al primarului Andrei-Liviu Volosevici și Raportul de specialitate nr. 1797/04.02.2021 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti, prin care se propune aprobarea Planului anual de acțiune pentru serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Ploiești pentru anul 2021;

Ținând cont de rapoartele de specialitate nr. 70/23.02.2021 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și nr.42/19.02.2021 al Direcției Economice;

Ținând cont de avizul Comisiei nr.1 de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 29.03.2021 și de avizul Comisiei nr. 5 pentru protecție și asistentă socială din data de 05.03.2021;

Luând în considerare adresa nr.690/18.01.2021 prin care Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești transmite spre consultare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova și furnizorilor publici/privați, asociațiilor profesionale și organizațiilor reprezentative ale beneficiarilor serviciilor sociale, Planul anual de acțiune pentru serviciile sociale administrate si finanțate din bugetul local al municipiului Ploiești pentru anul 2021 ;

Având în vedere procesul verbal nr.1691/03.02.2021 privind consultarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova și a furnizorilor publici și privați, asociațiilor profesionale și organizațiilor reprezentative ale beneficiarilor serviciilor sociale;

În baza prevederilor art. 112 alin. (3) lit. b) si art. 118 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. (2) lit. a), alin. (7) lit. b) alin. (14), art.139 alin. (1) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă Planul anual de acțiune pentru serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Ploiești pentru anul 2021, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 martie 2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Radu-Alexandru SIMIONESCU

Contrasemnează, p. SECRETAR GENERAL, Mihaela-Lucia CONSTANTIN

Director Executiv

Anexa la HCL nr. $ !/

Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate si finanțate din bufetul local al municipiului Ploiești pentru anul 2021

Municipiul Ploiești Județul Prahova 5


Date contact: Adresă: Ploiești, Piața Eroilor nr. 1A

Nr. tel: 0244- 527191

E-mail: office@asscploiesti.ro

Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Ploiești pentru anul 2021, include proiecte care, prin implementarea lor, contribuie la atingerea viziunii definite și a țintelor propuse în cadrul Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din municipiul Ploiești pentru perioada 2018 - 2028.

Pentru înfăptuirea obiectivelor, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești intervine pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale situațiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităților prin măsuri și acțiuni de asistență socială în concordanță cu sistemul național de asistență socială, complementar sistemelor de asigurări sociale prin:

 • 1. Sistemul de beneficii de asistență socială


Și

 • 2. Sistemul de servicii sociale acordate.

Având in vedere:

1. Strategiile:

Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul Municipiului Ploiești in perioada 2018 - 2028 aprobata prin HCL nr. 39/26.02.2018, care are la bază aplicarea la nivel local a politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, domiciliate pe raza Municipiului Ploiești, prin acordarea beneficiilor sociale și furnizarea de servicii sociale care să răspundă nevoilor identificate;

Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din județul Prahova, care vizează următoarele grupuri țintă :

 • - Copil și/sau familie;

 • - Persoane cu handicap;

 • - Persoane vâstnice;

 • - Victime ale violenței în familie;

 • - Persoane fără adăpost;

 • - Persoane private de libertate;

 • - Persoane de etnie romă;

 • - Persoanele cu diferite adicții;

 • - Victime ale traficului de persoane.

Strategia națională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului, care are următoarele obiective generale:

 • - Imbunatatirea accesului copiilor la servicii de calitate;

 • - Respectarea drepturilor si promovarea incluziunii sociale a copiilor aflati in situatii vulnerabile;

 • - Prevenirea si combaterea oricăror forme de violenta;                                                     t o o

'AT/Z

încurajarea participării copiilor la luarea deciziilor care ii privesc.


Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei, care are următoarele obiective genera^â^^/J)

 • - Creșterea gradului de ocupare a persoanelor sarace si vulnerabile prin programe ample de activare pe țfiatâ mun^j^

 • - Creșterea sprijinului financiar pentru persoanele cu venituri reduse si introducerea stimulentelor pro-âctivarepentru beneficiarii programului de beneficii sociale;

 • - Promovarea incluziunii sc ale a comunităților marginalizate prim j abordare integrata, concentrata asupra copiilor;

 • - Imbunatatirea funcționalității serviciilor sociale;

 • - Integrarea beneficiilor de asistenta sociala, a serviciilor sociale, a serviciilor de ocupare si a altor servicii publice prin transformarea asistentului social intr-un „integrator” cu o atribuție solida de management de caz;

 • - Creșterea rolului economiei sociale in reducerea excluziunii sociale;

 • - Consolidarea, mecanismelor de coordonare, monitorizare si evaluare.

Strategia națională pentru promovarea îmbătrânirii active și protecția persoanelor vârstnice, care are următoarele obiective:

 • - Prelungirea si imbunatatirea calitatii vieții persoanelor vârstnice;

 • - Promovarea participării sociale active si demne a persoanelor vârstnice;

 • - Obținerea unui grad mai ridicat de independenta si siguranța pentru persoanele cu nevoi de ingrijire de lunga durata.

Strategia națională „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități”, care are următoarele obiective generale:

 • - Promovarea accesibilității in toate domeniile vieții pentru asigurarea exercitării de către persoanele cu dizabilitati a drepturilor si libertăților fundamentale ale omului;

 • - Asigurarea participării depline a persoanelor cu dizabilitati in toate domeniile vieții;

 • - Eliminarea discriminării si asigurarea egalitatii pentru persoanele cu dizabilitati;

 • - Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilitati la un mediu de lucru deschis, incluziv si accesibil, atat in sectorul public cat si in cel privat, concomitent cu asigurarea accesului lor efectiv la servicii de sprijin pentru creșterea ocupării pe piața muncii;

 • - Promovarea educației si formarii profesionale favorabile incluziunii la toate nivelurile si a invatarii de-a lungul vieții pentru persoanele cu dizabilitati;

 • - Promovarea si protecția dreptului persoanelor cu dizabilitati la un standard adecvat de viata pentru imbunatatirea continua a calitatii vieții lor.

 • - Fundamentarea de politici pentru persoanele cu dizabilitati pe baza informațiilor si datelor statistice si de cercetare colectate din toate domeniile de activitate.

Strategia națională privind promovarea egalității de șanse și tratament între femei și bărbați, prevenirea și combaterea^ violenței domestice pentru perioada 2018-2021, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.365/2018, care are următoarele % ’ obiective generale:

 • - Dezvoltarea unor masuri ad /ate de sprijin si protecție pentru vieți ,;

 • - Prevenirea violentei domestice si a recidivei acesteia precum si a violentei sexuale;

 • - Monitorizarea si evaluarea activitatilor Întreprinse in vederea prevenirii si combaterii violentei domestice.

 • 2. Acordurile/Convențiile/Protocoalele de cooperare/parteneriat, respectiv:

Protocol de colaborare nr.7710/13.07.2016 incheiat cu Organizația Umanitara Concordia;

Convenție de colaborare nr.13076/01.11.2018 incheiata cu Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Prahova;

Protocol de colaborare nr.5867/26.04.2018 incheiat cu Asociația Compassion & Care;

Protocol de colaborare nr.3295/28.02.2020 incheiat cu Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapati Fizic Romania - Filiala Prahova;

Acord de parteneriat nr.7407/27.05.2019 incheiat cu Asociația Naționala a Surzilor din Romania - Filiala Prahova;

Acord de parteneriat nr. 1532/29.01.2020 incheiat cu Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Prahova;

Protocol de colaborare nr.4312/18.03.2020incheiat cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Munca Prahova;

Protocol de colaborare nr. 15995/06.11.2018 incheiat cu Agenția Județeană pentru Plati si Inspecție Sociala Prahova;

Protocol de colaborare incheiat cu Centrul Județean de Resurse si Asistenta Educaționala Prahova;

Protocol de colaborare inter - instituționala pentru facilitarea reintegrării sociale a persoanelor private de libertate ce urmeaza a fi eliberate din penitenciar nr.2110/18.02.2015;

Convenție de colaborare nr.5485/04.05.2017 incheiata cu Grădiniță cu program prelungit nr.23 Ploiești;

Acord de parteneriat nr.14.049/02.10.2018 incheiat cu Teatrul Toma Caragiu Ploiești.

/

 • 3. Procesul verbal nr.l691din data de 03.02.2021, incheiat in urma consultării furnizorilor publici/privati. asociatilor profesionale si organizațiilor reprezentative ale beneficiarilor de servicii sociale acreditati de pe raza unitatii udminisj^ățiv -teritoriale a municipiului Ploiești, care au dat curs solicitării noastre de a ne transmite propuneri in vedereaMla|pfarijjFianului anual de acțiune privind serviciile sociale pentru anul 2021.                                                  ? © 21 *

Planul anual de acțiune privi serviciile sociale administrate și fir. .țațe din bugetul local al municipiului Ploiești pentru anul 2021, cuprinde:

Capitolul I - Date privind administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale;

Capitolul II - Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local;

Capitolul III - Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale.

Capitolul I - Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale

 • A. Serviciile sociale existente la nivel local

  Nr. crt.

  Cod     serviciu

  social, conform Nomenclatorului serviciilor sociale

  Denumirea fumizorului/serviciului social

  Capacit ate

  Grad de ocupare

  Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru serviciile sociale existente:

  Buget local

  Buget județean

  Buget de stat

  Contribuții persoane beneficiare

  Alte surse

  1.

  8891 CZ- C- II

  Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

  Ploiești / Centrul de zi pentru copii preșcolari

  24

  100%

  X

  2.

  8899CPDH-1

  Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

  Ploiești / Cantina Sociala

  1200

  30%

  X

  3.

  8790 CR- PFA- II

  Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

  Ploiești / Centrul social de urgenta pentru persoane fara adapost

  44

  100%

  X

  4.

  8730 CR- V-1

  Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

  Ploiești / Căminul de Batrani

  24

  100%

  X

  X

  X

  5. _

  8790 CR- C-1

  Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Prahova / Centrul de plasament pentru copilul cu handicap din cadrul Complexului de Servicii Comunitare „Sfanțul Andrei” Ploiești

  70

  100%

  X

  X

  > T ’ y/i/i ? X

  6.

  8891 CZ-C- III

  Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția

  Copilului Prahova / Centrul de zi pentru copii cu

  30/zi

  100%

  X

  X

  dizabilitati din drul Complexului de Servicii

  Comunitare „Sfanțul Andrei” Ploiești

  7.

  8790 CR- C- II

  Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Prahova / Centrul de primire in regim de urgenta din cadrul Complexului de Servicii Comunitare „Cireșarii” Ploiești

  8.

  8790 CR- MC-1

  Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Prahova / Centrul materna! din cadrul Complexului de Servicii Comunitare „Cireșarii” Ploiești

  9.

  8790 CR- VD- III

  Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Prahova / Locuința Protejata destinata victimelor violentei domestice din cadrul Complexului de Servicii Comunitare „Cireșarii” Ploiești

  10.

  8891 CZ- C- VI

  Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Prahova / Centrul pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta din cadrul Complexului de Servicii Comunitare „Echilibru” Ploiești

  11.

  8790 CR- C-1

  Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția

  Copilului Prahova / Apartament pentru tineri din cadrul Complexului de Servicii Comunitare „Echilibru” Ploiești

  12.

  8899 CZ- F-1

  Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Prahova / Centrul pentru Intervenție, Consiliere si Sprijin pentru Copilul Aflat in Situație de Risc

  13.

  8899 CZ- AD-1

  Agenția Naționala Antidrog / Centrul de

  Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Prahova

  14.

  8899 CZ-PN-IV

  Structura de reintegrare sociala din cadrul Penitenciarului Ploiești - Serviciul educație si asistenta psihosociala

  12

  50%

  X

  X

  12

  50%

  X

  X

  6

  98%

  X

  X

  45/luna

  100%

  X

  X

  4

  100%

  X

  X

  70

  100%

  X

  x

  1060

  X

  XX

  140

  X

  fa z ■'fa

  r £d

X# o s

15.

8891 CZ- C- II

Organizația Um .ara Concordia / Centrul de zi penrtu copii „Casa Alexandra”

36

Rw%

X

X

X

16.

8891 CZ- C- II

Organizația Umanitara Concordia / Centrul de zi penrtu copii „Casa Cristina”

36

100%

X

X

X

17.

8790 CRT-1

Organizația Umanitara Concordia / Centrul

rezidențial pentru tineri „Casa Abraham”

40

100%

X

X

X

18.

8790 CR- C-1

Organizația Umanitara Concordia / Casa de tip familial „Casa Eva”

27

100%

X

X

X

19.

8790 CR- C-1

Organizația Umanitara Concordia / Casa de tip familial „Casa Austria”

24

100%

X

X

X

20.

8790 CR- C-1

Organizația Umanitara Concordia / Casa de tip familial „Concordia orașul copiilor”

12

100%

X

X

X

21.

8899 CZ- D-1

Fundația Estuar / Centru social

15

100%

X

X

22.

8899 CZVD-1

Asociația Compassion & Care Prahova / Centru de consiliere „Josephine Knos”

8-25/zi

X

23.

8899 CZF-1

Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapati Fizic Romania-Filiala Prahova / Centrul de zi consiliere si sprijin pentru părinți si copii „Alexandru”

8

100%

X

24.

8899 CZ-1

Asociația Naționala a Surzilor din Romania-Filiala

Ploiești / Centru de zi pentru persoane cu deficienta de auz

7

X

25.

8899 CZ-1

Asociația Nevazatorilor din Romania-Filiala

Prahova / Centrul de zi al Asociației

Nevazatorilor din Romania Filiala Prahova

X

26.

8899 CPDH-1

Fundația Nini Macelaru / Cantina Sociala

200

X

27.

8730 CRV- III

Alegria Lux Residence Prahova / Locuința

Protejata „Casa Alegria”

20

X

X

28.

8810 ID-I

Asociația Insieme a Te Onlus Ploiești / Unitate de îngrijiri la domiciliu

> X ■ N.

29.

8810 ID-I

Federația Comunităților Evreiești din Romania-Cultul Mozaic / Centru care acorda servicii de ingrijire si asistenta la domiciliu „Yad Be Yad” Ploiești

12

X

X&q. N s-

 • B. Servicii sociale propuse spre a fi înființate

  Denumire serviciu social propus

  Cod serviciu social, conform Nomenclatoru lui serviciilor sociale

  Categorie beneficiari

  Capacitate necesară

  Capacitate clădire/spa țiu necesar-mp

  Resurse       umane

  necesarețpersonal de specialitate, de îngrijire și asistență; personal gospodărie, întreținere-reparații, deservire)

  Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru serviciile sociale propuse pentru a fi înființate pe anul 2021 :

  Justif icare

  Buget local

  Buget județean

  Buget de stat

  Contribuții persoane beneficiare

  Alte surse

  Nr. benef./ zi

  Nr. locuri (în paturi)

  1.

 • C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice (pentru anul 2021), în baza prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru realizarea obiectivului operațional/direcției de acțiune prevăzută în....................A 2. Se aplică și în cazul programelor de finanțare nerambursabile pentru

activități nonprofit de interes general, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

Nr.

crt.

Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/ acordului-cadru

2021

Cod CPV

Valoarea estimată      a

contractului de achiziție publică/ acordului- cadru

Sursa de finanțare

Procedura stabilită/ instrumente specific pentru derularea procesului de achiziție

Data (luna) estimată pentru inițierea procedurii

Data     (luna)

estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului- cadru

Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire:

online/o^țfe®

Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire

-- - M 3

Lei fără TVA

 • D. Programul de subven^>nare a asociațiilor, fundațiilor șC altelor recunoscute de lege, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu completările ulterioare:

1. Serviciile sociale eligibile pentru a primi subvenții de la bugetul local, care au depus solicitările de subvenție de la bugetul local pe anul 2021:

Categorii de servicii sociale organizate ca centre de servicii sociale

Categorii de beneficiari

Cod serviciu social

Sume solicitate

Organizația Umanitară Concordia - Centru de zi pentru copii „Casa Alexandra”

Copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părinți

8891 CZ- C- II

16200 lei/an

Organizația Umanitară Concordia - Centru de zi pentru copii „Casa Cristina”

Copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părinți

8891 CZ- C- II

16200 lei/an

Pentru anul 2021, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești (ASSC) isi propune următoarele obiective generale:

 • 1. Asigurarea îmbunătățirii funcționarii ASSC in corelare directa cu viziunea, misiunea, valorile si scopurile urmărite prin:

 • - dezvoltarea, actualizarea politicilor interne, a pachetului intern procedural și implementarea acestora la nivelul structurilor organizatorice ale ASSC Ploiești, în vederea furnizării unei asigurări rezonabile pentru: atingerea obiectivelor intr-un mod economic, eficient si eficace;

 • - creșterea gradului de informare și consultare a mediilor public și privat cu privire la conceptul de responsabilitate socială, cu scopul consolidării identității ASSC prin respectarea regulilor externe, a politicilor și regulilor managementului;

 • - respectarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale furnizate la nivelul ASSC;

 • - realizarea unei diagnoze sociale anuale care sa fundamenteze Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate si finanțate din bugetul local;

 • - îndrumarea cetățenilor în rezolvarea problemelor personale, sociale sau de interes general, încercând soluționarea acestora pe loc și acordarea de recomandări individualizate;

 • - evaluarea continuă a personalului și a nevoilor de formare profesională a acestora;

 • - întocmirea unui plan de formare și perfecționare profesională în funcție de nevoile personalului, schimbările legislative și ținând cont de nevoile existente în comunitate;

 • - identificarea nevoilor in continua schimbare care impun furnizarea de servicii sociale;

 • - asigurarea unor servicii soc(^ e de calitate și adaptate nevoilor cornii iății, prin calificarea continuă a personalului;

 • 2. înființarea și dezvoltarea unui sistem realist și eficient de servicii sociale la nivelul municipiului Ploiești, capabil să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile, creșterea calității vieții, tratament egal, nediscriminare și dreptul la o viață demnă pentru toți locuitorii prin:

 • - implementarea unitară și coerentă a prevederilor legale din domeniul asistenței sociale, corelate cu nevoile și problemele sociale ale categoriilor de beneficiari;

 • - Înființarea și actualizarea continuă a unei Baze de date care să cuprindă date privind beneficiarii (date de contact, vârstă, nivel de pregătire școlară și profesională, adrese de domiciliu etc.), date privind indemnizațiile acordate (ajutoare sociale, ajutoare de urgență, ajutoare pentru încălzire, alocații de susținere etc.), cuantumul și data acordării acestora, precum și alte informații relevante pentru completarea acesteia;

 • - înființarea și implementarea unui sistem armonizat, integrat și performant de furnizare a tuturor categoriilor de servicii sociale la nivelul municipiului Ploiești;

 • - organizarea, la nivelul instituției sau cu sprijinul unor structuri publice sau private (ONG-uri, fundații, asociații etc.) pentru copii, a următoarelor tipuri de acțiuni: prevenirea abuzului, neglijării, exploatării și a oricăror forme de violență asupra copilului sau de separare a copilului de părinții naturali, prevenirea malnutriției și îmbolnăvirilor, informarea părinților și a copiilor cu privire la alimentația celor mici, inclusiv cu privire la avantajele alăptării, igienei și salubrității mediului înconjurător;

 • - organizarea, la nivelul ASSC sau cu sprijinul unor structuri publice sau private (ONG-uri, fundații, asociații etc.) pentru persoanele vârstei a treia, a următoarelor tipuri de acțiuni: de asigurare și dezvoltare a serviciilor comunitare pentru îngrijire temporară sau permanentă în cămine pentru persoane vârstnice, precum și facilitarea accesului acestora in cluburi pentru pensionari;

 • - dezvoltarea unor atitudini proactive și participative în rândul populației localității și a beneficiarilor de servicii sociale;

 • - informare și consiliere a locuitorilor municipiului în orice domeniu de interes al serviciilor și măsurilor sociale;

 • - organizarea de grupuri de informare pe diverse tematici, în vederea reducerii riscului de abuz, neglijare, pentru orice persoană aflată în dificultate;

 • - organizarea unor întâlniri periodice, la care vor participa reprezentantii instituțiilor subordonate Consiliului} Local, partenerii, reprezentanți ai beneficiarilor și ai comunității, alte persoane cu pregătire și expertiză în domeniul se^^ill® alți invitați, unde vor fi prezentate problemele personale sau de grup ale comunității;                                          ]

 • - folosirea experienței acumulate și consultarea cu personalul implicat în furnizarea de servicii sociale,Uwtâ^ilir^^ obiective concrete;                                                                                                (                 '

 • - referirea cazurilor spre o irizații sau instituții, furnizoare de sv icii sociale sau de altă natură, pentru a asigura continuitatea intervenției;

 • - catagrafierea grupurilor vulnerabile pentru a oferi o imagine asupra dimensiunii si distribuției grupurilor in dificultate identificate in cartierele marginalizate: Bereasca, Rafov, Radu de la Afumati, Mimiu, Pictor Rosenthal, Ghighiu(str.Vaii, str.Vintileanca) și în așezările informale „Dalas” și „Coca-Cola”.

 • 3. Creșterea capacitatii Serviciului Prestatii Sociale de a identifica si evalua nevoile si situațiile care impun acordarea de beneficii de asistenta sociala si creșterea gradului de responsabilizare in acordarea de beneficii de asistenta sociala prin:

 • - identificarea continua a nevoilor persoanelor aflate in situatii de risc social prin acordarea de : venit minim garantat, alocație pentru susținerea familiei si a tichetelor de grădiniță;

 • - focalizarea sprijinului către persoanele si familiile aflate in nevoie reala, minimizarea riscurilor si respectiv, reducerea erorilor si a fraudei;

 • - analiza, monitorizarea si verificarea situațiilor si nevoilor reale ale familiilor si persoanelor singure aflate in situație de dificultate.

 • 4. Asigurarea unui echilibru psiho-social pentru copiii aflati in situatii de risc si dezvoltarea unor reiatii funcționale cu întreaga comunitate prin:

 • - depistarea precoce a situațiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinții săi;

 • - distribuirea unor materiale informative privind drepturile copilului și modalități de a sesiza nerespectarea acestora;

 • - încheierea de parteneriate între instituțiile relevante de pe plan local, având drept scop sesizarea și intervenția în cazurile de abuz, neglijare, exploatare;

 • - identificarea și evaluarea situațiilor copiilor aflati in dificultate si modul de respectare a drepturilor acestora;

 • - întocmirea planului de servicii în vederea mobilizării și implicării tuturor resurselor umane, financiare, materiale, comunitare identificate, în vederea rezolvării cazului prin Îndeplinirea obiectivelor planului;

 • - imbunatatirea metodelor de consiliere, informare si monitorizare a familiilor cu copii in întreținere,îți exercitarea drepturilor si îndeplinirea obligațiilor părintești, asupra drepturilor copilului si asupra serviciilor disponibile pe plante local;                                                                                                                     ?rg( \\ jâ

 • - identificarea și evaluarea situațiilor care impun acordarea de servicii și/sau prestații pentru prevenirea sepaîării copiluțui^ de familia sa;                                                                                         v ? —

 • - realizarea la nivel local a ei baze de date privind copiii și famK e aflate in situație de risc, violenta in familie si raportarea lor;

 • - creșterea numărului de acțiuni de informare la nivelul comunității in ceea ce privește posibilitățile legale de care pot dispune părinții care pleaca la munca in străinătate, in vederea asigurării protecției fizice si juridice a copiilor care urmeaza sa ramana in tara prin distribuirea materialelor informative privind obligațiile și responsabilitățile părinților care pleacă la muncă în străinătate si desfasurarea de activitati de informare în comunitate in scopul identificării copiilor cu părinți plecați în străinătate.

 • 5. Diversificarea serviciilor sociale individualizate bazate pe nevoile persoanelor vârstnice prin:

 • - imbunatatirea condițiilor de îngrijire a beneficiarilor persoane vârstnice, cu respectarea identității, integrității si demnității acestora;

 • - identificarea de parteneri si colaboratori care sa se implice in problematica persoanelor vârstnice:

 • - acțiuni de prezentare a Căminului de batrani;

 • - imbunatatirea si dezvoltarea de servicii sociale asigurate persoanelor vârstnice;

 • - facilitatea si încurajarea dezvoltării relațiilor interumane cu restul beneficiarilor din cadrul Căminului de batrani.

 • 6. Promovarea măsurilor active pentru prevenirea sau depășirea situației de dificultate a persoanelor fără adăpost prin:

 • - identificarea persoanelor fara adapost din comunitate si trecerea graduala de la acordarea unor servicii de urgenta la programe de integrare pe termen lung;

 • - susținerea persoanelor adulte fără adăpost pentru depășirea situației de criza;

 • - furnizarea de servicii integrate : cazarea pe perioada determinata, consiliere si activități de socializare;

 • - promovarea integrării sociale a persoanelor adulte fără adăpost;

 • - implementarea programelor pentru informarea, orientarea si consilierea persoanelor fara adapost.

 • 7. Accesul persoanelor aflate in risc social la serviciile Cantinei Sociale:

 • - promovarea serviciilor oferite prin informatii publicate in media locala;

 • - identificarea beneficiarilor din rândul persoanelor vulnerabile, care se adreseaza instituției noastre;

 • - indrumarea si consilierea sociala a beneficiarilor in vederea acordării serviciilor Cantinei Sociale;

 • 8. Dezvoltarea serviciilor ol ite persoanelor cu dizabilități prin: C

 • - facilitarea accesului persoanelor cu handicap la mediul fizic, educațional, informațional;

 • - accesibilizarea paginilor de internet ale instituțiilor publice pentru persoane cu handicap vizual si mintal si utilizarea pictogramelor in toate serviciile;

 • - includerea nevoilor persoanelor cu handicap și ale familiilor acestora în toate politicile, strategiile și programele de dezvoltare locală;

 • - asigurarea de servicii de consiliere și informare a persoanelor cu dizabilități sau a familiilor acestora;

 • - monitorizarea îndeplinirii angajamentelor asumate de a implementa planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;

 • - organizarea unor întâlniri cu asistenții personali în vederea însușirii de către aceștia a drepturilor și obligațiilor pe care le au față de persoana cu dizabilități, în conformitate cu legislația în vigoare.

 • 9. Asigurarea accesului la o locuința sociala ca măsură integranta a procesului de integrare sociala, precum si creșterea gradului de eficientizare in administrarea locuințelor sociale prin:

 • - consilierea si informarea publicului in ceea ce privește legislația referitoare la locuințele sociale;

 • - preluarea si inregistrarea dosarelor de locuințe sociale;

 • - intocmirea, actualizarea si urmărirea contractelor de inchiriere/actelor adiționale pentru locuințele sociale;

 • - intocmirea listei cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale care este supusa spre aprobare Consiliului Local Ploiești;

 • - repartizarea locuințelor sociale.

 • 10. Dezvoltarea serviciilor oferite tinerilor provenind din sitemul de protecție sociala prin:

 • - stimularea cunosterii de sine si a sentimentului de apartenența a tinerilor proveniti din sistemul de protecție sociala;

 • - inițierea si derularea unor programe speciale de reinsertie sociala si, după caz, de identificare a locurilor de munca disponibile, precum si a unor cursuri de calificare sau recalificare profesionala, de care pot beneficia pentru creșterea accesului persoanelor tinere la masurile de ocupare a forței de munca;                                                             *

 • - constituirea echipelor multidisciplinare de evaluare a capacitatilor si abilitatilor individuale de adaptare la viata sociala.

 • 11. Promovarea activităților de asistență socială în comunitate, prin:

 • - realizarea unor campanii dQ iformare în comunitate;

 • - realizarea și distribuirea de materiale informative pe teme de asistență socială;

 • - promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor serviciilor sociale furnizate de către instituția noastră;

 • - responsabilizarea comunității cu privire la problematica socială și conceperea unor programe în acest sens;

 • - organizarea unor evenimente publice de promovare a serviciilor cu ocazia: Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, Zilei Internationale de Conștientizare a Autismului, Zilei Persoanelor Nevazatoare, Zilei Internationale a Copilului etc.

 • 12. Promovarea participării și colaborării între toți factorii implicați în domeniul social:

 • - dezvoltarea parteneriatului public - privat;

 • - identificarea potențialilor parteneri din comunitate și înaintarea de propuneri de colaborare;

 • - încheierea de convenții de parteneriat;

 • - crearea unei rețele de susținere, pentru persoanele aflate în nevoie, prin implicarea cât mai multor factori din comunitate (familie, instituții, organizații etc.) în rezolvarea problemelor acestora;

 • - organizarea unor întâlniri și dezbateri periodice între parteneri, beneficiari, reprezentanți ai instituției și alte persoane interesate;

 • - colaborarea cu mediatorii școlari in vederea prevenirii abandonului școlar, imbunatatirea comunicării si colaborării cu unitățile de invatamant;

 • - colaborarea cu consilierii școlari in vederea consilierii și prevenirii delincvenței și predelincvenței juvenile.

Capitolul II Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local/județean în conformitate cu prevederile ari. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017

 • 1. Revizuirea/actualizarea informațiilor care se publică pe pagina proprie de internet/se afișează la sediul serviciului public de asistență socială:

 • a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale - se publică pe pagina proprie de internet 1;

Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale este publicată pe pagina proprie de internet ?

 • b) Planul anual de acțiunepri   d serviciile sociale administrate și finan e din bugetul consiliului județean/consiliului local

se publică pe pagina proprie de internet 2;

Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului local este publicat pe pagina proprie de internet ?

Da

Nu

* Se va bifa răspunsul cu X

X

 • c) Activitatea proprie și serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate, informațiile privind costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. -se actualizează cel puțin lunar 2;

  Activitatea proprie și serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate, informațiile privind costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. sunt actualizate cel puțin lunar ?

  Da

  Nu

  * Se va bifa răspunsul cu X

  X

 • d) Informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unității administrativ-teritoriale/ subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privați - se publică pe pagina proprie de internet2;

  Informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unității administrativ-teritoriale/ subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privați sunt publicate pe pagina proprie de internet ?

  Da

  Nu

  * Se va bifa răspunsul cu X

  X

 • (i) lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate/de nivel local (și din județ) și a serviciilor sociale acordate de aceștia - se actualizează lunar 2;

lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate/de nivel local și a serviciilor sociale acordate de aceștia este actualizată lunar?


 • (ii) serviciile sociale care funcționează în cadrul/coordonarea serviciului public de asistență socială: nr. cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile și personalul / tipul de serviciu, înregistrate în anul anterior etc. - se actualizează trimestrial /anual *;

  serviciile sociale care funcționează în cadrul/coordonarea serviciului public de asistență socială: nr. cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile și personalul / tipul de serviciu, înregistrate în anul anterior etc. sunt actualizate trimestrial /anual ?

  Da

  Nu

  * Se va bifa răspunsul cu X

  X

(iii) situații statistice care privesc serviciile sociale organizate și acordate la nivel local - se actualizează cel puțin anual *;

situații statistice care privesc serviciile sociale organizate și acordate la nivel local sunt actualizate cel puțin lunar?

Da

Nu

* Se va bifa răspunsul cu X

X

 • e) Informații privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unității administrativ-teritoriale ^4 - se actualizează cel puțin trimestrial *;

  Informații privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unității administrativ-teritoriale K4 sunt actualizate cel puțin trimestrial?

  Da

  Nu

  * Se va bifa răspunsul cu X

Nu este cazul

 • 2. Activități de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării inițiale, a anchetelor sociale sau a activității de consiliere în cadrul centrelor de zi:

  Nr.       Tematică

  crt.

  Scurtă descriere                                           -

  A^z'

  1    Sesiuni de informare

  Informări efectuate de către mediatorii sanitari cu privire la naoclalitatilc de acordare a serviciilor si a beneficiilor sociale pentru diferite c^fegoriSdF

  persoane: vârstnici, persoă cu handicap, persoane vulnerabile, persoanele de etnie roma din cartierele : Mimiu, Bereasca, Rafov, Radu de la Afumati, Pictor Rosenthal, Ghighiuțstr.Vaii, str.Vintileanca) si așezările informale „Dalas” si „Coca-Cola”

  2

  Campania „ Copiii nu sunt singuri acasa ”

  Program de educație parentala destinat persoanelor desemnate a se ocupa de creșterea si ingrijirea copiilor cu părinți plecati la munca in străinătate prin care se incearca scoaterea in evidenta a rolului definitoriu pe care aceste persoane il au in dezvoltarea psihica si fizica a minorului lipsit de grija părinteasca, este prezentat și promovat de către funcționarii serviciului Protecția Copilului și Familiei.

  3

  Campania “Suntem alături de voi!

  Vă putem informa! Vă putem ajuta!”

  Campanie de informare a copiilor cu privire la drepturile acestora, principiile ce stau la baza respectării și garantării drepturilor copiilor, protecția specială a copiilor lipsiți temporar sau definitiv de ocrotirea părinților, protecția copiilor care au săvârșit o faptă penală, protecția copiilor împotriva abuzului, neglijării, exploatării și a orcărei forme de violență, atribuțiile instituțiilor cu privire la protecția copiilor, serviciile existente la nivel local etc., realizată de către funcționarii serviciului Juridic, Autoritate Tutelara în colaborare cu funcționarii serviciului Protecția Copilului și Familiei.

  CONCURS - „Drepturile copiilor”

  4

  Campanie „Fac eu! Faci tu! Facem noi!. împreună pentru copii! ”

  Campanie de informare și responsabilizare a părinților cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor părintești. Exercitarea în comun a autorității părintești, după divorț, realizată de către funcționarii serviciului Juridic, Autoritate Tutelară în colaborare cu instituțiile publice cu atribuții în acest sens.

  5

  Campania „ Viata fara violenta ”

  Campania are ca scop informarea tuturor potențialelor victime ale violenței domestice cu privire la posibilitățile pe care acestea le au de a se apăra împotriva agresorilor și se adresează persoanelor care înțeleg că se ^Qă^într-o situație de tip abuziv și fac primii pași spre a ieși din acel medi^^^A&i fe® reprezentantii Serviciului Protecția Copilulu si Familiei in c^â^orarCxîu Asociația Compassion & Care vor organiza activități prevent^edț^tiv^^ unitățile de învățământ și în locuri publice, cu acest prilejpflmând^ '

  dezbătute aspecte privind^ iolența în familie și a fi oferite informații și recomandări utile pentru prevenirea sau gestionarea situațiilor de risc.

  6

  Campania anti — bullying și anti-cyberbullying

  Complexitatea acestui fenomen deosebit de periculos pentru sanatatea fizica si emoționala a copiilor ne obliga sa angrenam toate instituțiile responsabile cu educația si protecția copiilor intr-o acțiune de prevenire si combatere a acestei forme de agresiune. In acest sens, funcționarii serviciului Protecția Copilului și Familiei vor colabora cu Inspectoratul Școlar Județean Prahova (ISJ Prahova) si Centrul Județean de Resurse si Asistenta Educaționala (CJRAE).

  7

  Sesiuni de informare cu părinții privind importanta participării la educația de baza

  Funcționarii serviciului Protecția Copilului și Familiei desfășoară acțiuni de informare si educare a comunității, părinților si copiilor privind importanta participării la educația de baza, in colaborare cu ISJ Prahova.

  8

  întâlniri de lucru cu invatatorii, dirigintii, consilierii școlari si mediatorii școlari

  Creșterea gradului de implicare a specialiștilor din cadrul unităților de invatamant in monitorizarea participării copiilor la educația de baza, de nivel primar si gimnazial.

  9

  Dezvoltarea parteneriatului local intre autoritatea publica locala, medicul de familie, DSP, cu scopul de a imbunatati accesul copiilor si familiilor acestora la serviciile de sanatate

  Dezvoltarea unui mecanism de identificare timpurie a cazurilor de copii in situație de vulnerabilitate.

  1

  0

  Campanie de informare

  Colaborarea mediatorilor sanitari cu DSP Prahova în vederea mobilizării/anunțării și însoțirii membrilor comunității la acțiunile de sănătate publică: campaniile de vaccinare, campaniile de ionformare, educare și conștientizare din domeniul promovării sănătății

  I

  1

  Campanie de informare

  Activitatea de informare si prezentare de materiale tiflotehnice detip^te^E folosite de Asociația Nevazatorilor din Romania Filiala . P^hov^ funcționarilor servciului Protecția Persoanelor aflate în Dificultate. iWațirdiM ONG-urile din cadrul ASSC.

  > i r. >  *1


Organizarea unui concurg; sah si table intitulat „SI NOI SUNTEM CA VOI” intre membrii Asociației Nevazatorilor din Romania Filiala Prahova si salariatii din cadrul AS SC in luna aprilie.

1

2

Expoziție cu lucrări de pictura si modelaje in lut

Expoziție, realizata in parteneriat cu funcționarii servciului Protecția Persoanelor aflate în Dificultate, Relații cu ONG-urile din cadrul AS SC, ce conține materiale realizate de membrii Asociației Nevazatorilor din Romania Filiala Prahova care vor fi expuse in cadrul Muzeului Județean de Arta Prahova „Ion lonescu Quintus” in luna mai.

NOTA: activitățile mai sus menționate vor fi desfășurate în funcție de evoluția epidemiologică de la nivel local.

 • 3. Telefonul verde - nu este cazul

 • 4. Campanii de informare și sensibilizare a comunității, organizate de serviciul public de asistență socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.

  Nr. cri.

  Tematică

  Scurtă descriere

  1

  Campanie de informare privind un stil de viata sănătos

  Aceasta campanie se desfasoara in cartierele : Mimiu, Bereasca, Rafov, Radu de la Afumati, Pictor Rosenthal, Ghighiu(str.Vaii, str.Vintileanca) si așezările informale „Dalas” si „Coca-Cola”, de către mediatorii sanitari care distribuie pliante ce conțin informatii despre reguli de igiena, alimentație sanatoasa si conformare la tratamente medicale recomandate de specialiști

  2

  Campanie de informare privind vaccinarea împotirva COVID-19

  Mediatorii sanitari desfasoara aceasta campanie in cartierele Mimiu, Bereasca, Rafov, Radu de la Afumați, Pictor Rosenthal, Ghighiu(str.Vaii, str.Vintileanca) si așezările informale „Dalas” si „Coca-Cola”, pentru a face cunoscute etapele procesului de vaccinare și beneficiile acesteia.

  3

  Campanie de informare privind acordarea beneficiilor sociale

  Funcționarii serviciului Prestații Sociale în colaborare cu mediatorii sanitari desfasoara aceasta campanie in cartierele Mimiu, Bereasca, Rafov, Radu-de la; Afumati, Pictor Rosenthal, Ghighiuțstr.Vaii, str.Vintileanca) si^șBzafiJe informale „Dalas” si „Coca-Cola”, pentru a face cunoscut ca acest e^beneficif sociale sunt condiționate de frecventarea cursurilor școlare.      ’t»! '

  4

  Campania privind ibunatatirea sanatatii neproductive, inclusiv a sanatatii materne in comunitățile de romi

  In colaborare cu Soci< ea de Educație Contraceptiva si Sexuala se derulează proiectul „My body, My rights!” in:

  Mimiu, Bereasca, Rafov, Radu de la Afumati, Pictor Rosenthal, Ghighiu(str.Vaii, str.Vintileanca) si așezările informate „Dalas” si „Coca-Cola”

  5

  Screening pentru cancerul de Col Uterin si tratament precoce

  In colaborare cu Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului “Alessandrescu-Rusescu” din București, Fundația Renașterea pentru Educație, Sanatate si Cultura, Centrul de dezvoltare Curriculara si Studii de Gen si Centrul Romilor pentru Politici de Sanatate se vor implementa o serie de activitati la nivel local (campanii de informare, educare si conștientizare, campanie de identificare a femeilor la risc de imbolnavire, campanie de screening/testarea Babes-Papanicolau/HPV), proiect ce se adreseaza femeilor cu vârste cuprinse intre 24 si 64 ani, din regiunea Sud-Muntenia.

5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistență socială

Nr. crt.

Tematică

Scurtă descriere

1

Ziua       Internaționala       de

Conștientizare a Autismului

Sprijin pentru organizarea de către Asociația Curcubeul Autismului Prahova a unui eveniment ce are ca scop sa informeze si sa atraga atentia societății si autoritatilor asupra conștientizării autismului, precum si sa dezvolte toleranta si deschiderea fata de incluziunea sociala a persoanelor cu autism - 02 aprilie.

2

Ziua Internaționala a Persoanelor cu Dizabilitati

Organizarea in colaborare cu Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapati Fizic Romania - Filiala Prahova, Asociația Naționala a Surzilor din Romania Filiala Prahova , Asociația Nevazatorilor din Romania Filiala Prahova si Asociația Persoanelor cu Dizabilitati Prahova a unor activitati ce vizeaza aceste categorii de beneficiari - 03 decembrie.

3

Concursul „ Vestitorul primăverii ”

Expoziție cu martisoarele realizate de beneficiarii Căminului de baWnfrsi premierea celui mai frumos.                                  r

4

„ Tradițiile bunicilor noștri”

Beneficiarii centrului vor fi vizitati de copiii Centrului de zi pentru copii preșcolari si de elevii școlilor care doresc sa asculte poveștile si povețele seniorilor noștri.

5

Ziua Internaționala l Persoanelor Vârstnice

Ca o manifestare a res£_ ;tului comunității fata de seniorii noștri vom sărbătorii persoanele vârstnice din Căminul de batrani, precum si pe cele din Centrele de informare pentru cetateni si recreere pentru pensionari - 01 octombrie.

6

Spectacolul „In așteptarea lui Mos Crăciun ”

Copiii Centrului de zi pentru copii preșcolari vor organiza un spectacol de Crăciun.

7

Campania „ Un dar, un zâmbet ”

Aduna la un loc elevi ai școlilor din municipiul Ploiești si sponsori care oferă daruri copiilor din Centrul de zi pentru copii preșcolari.

8

Ziua Internaționala a Copilului

Evenimentul se desfasoara in cadrul Centrului de zi pentru copii preșcolari pentru beneficiari, iar pentru copiii care provin din familii defavorizate Teatrul Imaginario va pune in scena o piesa de teatru - 01 iunie.

9

Ziua mediatorului sanitar

Sărbătorirea zilei in colaborare cu Asociația Partida Romilor Pro - Europa Sucursala Prahova

10

Ziua bastonului alb — ziua internaționala a nevazatorilor

Organizarea zilei de 15.10.2021 in colaborare cu Asociația Nevazatorilor din Romania Filiala Prahova prin recitaluri de poezie, muzica folk si ușoara.

NOTA: activitățile mai sus menționate vor fi desfășurate în funcție de evoluția epidemiologică de la nivel local.

 • 6. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizații de voluntariat, asociații ale persoanelor beneficiare etc.

  Nr.crt.

  Tematică

  Scurtă descriere

  1

  Seminarii cu profesioniști din diferite domenii de interes in asistenta sociala

  Participarea angajatilor ASSC si a cadrelor medicale din cabinetele medicale școlare la sesiunile de informare prezentate de Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Prahova pentru identificarea si intervenția in adictii (droguri, alcool, alte substanțe toxice etc.)

  2

  întâlniri de lucru cu furnizorii de servicii sociale, asociațiile si fundațiile din municipiul Ploiești

  Diseminarea informațiilor de către toti factorii implicati in vederea prevenirii si realizării intervenției precoce in situațiile problematice- ale persoanelor vulnerabile.

 • 7. Activități de informare și consiliere realizate prin serviciul de asistență comunitară, cum ar fi: conștientizare și sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor sociale și promovarea măsurilor de asistență socială, mediere socială etc.

Nr. crt.

Tematică

Scurtă descriere

1

Campanii de informare si conștientizare/ acțiuni specifice în domeniul combaterii discriminării

Implicarea activă a mediatorilor sanitari în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea din zonele marginalizate Mimiu, Rafov, Bereasca, Radu de la Afumati, Pictor Rosenthal, Ghighiu(str.Vaii, str.Vintileanca) si așezările informale „Dalas” si „Coca-Cola”

8. Mesaje de interes public transmise prin presă

Nr. crt.

Tematică

Scurtă descriere

1

Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate POAD 2019 -2021

Comunicate de presa privind campania de distribuire a alimentelor si a materialelor de igiena si categoriile de beneficiari

2

Program prezentare Schema Naționala de Sprijin pentru Persoanele vârstnice si Persoanele fara Adăpost SNSPVPA 2020-2021

Comunicate de presa privind campania de distribuire a tichetelor sociale pentru masa calda si categoriile de beneficiari

3

Campanie de distribuire a măștilor de protecție pentru familiile si persoanele defavorizate

Comunicate de presa privind campania de distribuire a măștilor de protecție si categoriile de benficari

4

Ajutor încălzire locuințe

Comunicate de presa

5

Tichete sociale

Informații privind distribuirea stimulentului educațional

6

Locuințe sociale

Informații privind actualizarea dosarelor

7

Legislație

Modificările legislative de interes public

7 ?

Capitolul III Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale (pentru anul 2021)

 • 1. Propuneri de activități de formare profesională continuă în vederea creșterii performanței personalului din structurile proprii/instruire etc.:

 • a) cursuri de perfecționare

  Nr. de persoane

  Buget estimat

  Personalul de specialitate

  0 (cursuri gratuite online)

b) cursuri de calificare

Nr. de persoane

Buget estimat

.....

0 (cursuri gratuite online)

c) sesiuni de instruire pentru:

c.l. personalul din centre conform cerințelor standardelor minime de calitate;

c.2. asistenți personali;

c.3. îngrijitori informali;

c.4. voluntari;

Nr. de persoane

Buget estimat

....

0 (cursuri gratuite online)

Instruirea asistentilor personali a fost realizata in anul 2018, urmând ca următoarea sesiune sa aiba loc in anul 2021.

e) participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes național A7;

Teme de interes/Tematici

Nr. de persoane

Buget estimatd) organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale municipiilor, orașelor, comunelor, prin asociații profesionale, prin asociații de dezvoltare intercomunitară etc.:

Teme de interes

Nr. de persoane

Buget estimat

f) altele:.................................. ..................

 • 2. încheierea de contracte de supervizare profesională/Revizuirea fișelor de post în vederea asigurării coordonării profesionale sau încheierea de contracte de supervizare în servicii sociale:

  a) pentru asistenți sociali A8

  nr.

  buget estimat

  ...............................................

  ........

  b) pentru psihologi

  nr.

  buget estimat

c) etc.

a) structura, misiunea și activitățile organizației-gazdă

descriere...................................

b) drepturile și responsabilitățile voluntarului

descriere...................................

c) regulamentele interne care reglementează implicarea voluntarului

descriere......................................

nr.

tipuri de cursuri

tematică cursuri

scurtă descriere

Organizația - gazdă poate oferi voluntarilor, în condițiile legislației din domeniul educației și formării profesionale, cursuri de instruire, formare și pregătire profesională în domeniul în care aceasta activează

• ••••

Riscuri: Activitățile propuse în plan pot fi întârziate/amănate în funcție de măsurile restrictive impuse de pandemia COVID-19 și se vor realiza în conformitate cu actele normative emise în acest sens.


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,1

Se va bifa răspunsul cu X

2

Se va bifa răspunsul cu X