Hotărârea nr. 8/2021

Hotãrârea nr. 8 privind aprobarea contribuţiei anuale pentru anul 2020 a Municipiului Ploieşti pentru Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Salubrizare „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor - Prahova”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

HOTĂRÂREA NR. 8

privind aprobarea contribuției anuale pentru anul 2020 a Municipiului Ploiești pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Salubrizare „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor -

Prahova”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând referatul de aprobare nr. 6/14.01.2021 al Primarului Municipiului Ploiești - domnul Andrei Liviu Volosevici, Raportul de specialitate al Direcției Economice nr.8/20.01.2021 și Raportul de specialitate comun al Direcției Relații Internaționale nr.21/12.01.2021 și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achizitii Publice, Contracte nr. 2/14.01.2021, prin care se propune aprobarea contribuției anuale a municipiului Ploiești pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Salubrizare „Parteneriatul pentru managementul deșeurilor -Prahova”;

Ținând cont de Avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din data de 27.01.2021;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.6/30.01.2009 privind asocierea Municipiului Ploiești cu Județul Prahova și unități administrativ-teritoriale de pe raza județului Prahova în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Salubrizare „Parteneriatul pentru managementul deșeurilor Prahova” și ale Hotărârii Consiliului Local nr. 228/2009 privind aprobarea Actului Constitutiv și a statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Salubrizare „Parteneriatul pentru managementul deșeurilor - Prahova”;

În conformitate cu Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, art. 3, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, cu modificările și completările ulterioare;

În baza Hotărârii nr. 1 din 2018 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Salubrizare „Parteneriatul pentru managementul deșeurilor Prahova”;

Luând act de adresa de înaintare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Salubrizare „Parteneriatul pentru managementul deșeurilor Prahova” nr. 646/11.01.2021;

În temeiul prevederilor art. 128, coroborat cu art. 129, alin 2, lit. e si art. 139 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă achitarea contribuției anuale a Municipiului Ploiești pentru anul 2020 în valoare de 226.133,00 lei, în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Salubrizare „Parteneriatul pentru managementul deșeurilor Prahova”.

Art. 2 Direcția Relații Internaționale și Direcția Economică asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești astăzi, 28 ianuarie 2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Radu-Alexandru SIMIONESCU

Contrasemnează, p. SECRETAR GENERAL, Mihaela-Lucia CONSTANTIN Director Executiv