Hotărârea nr. 79/2021

Hotãrârea nr. 79 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor  Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii CNI SA, a amplasamentului, precum şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot - Construire sală de educație fizică școlară la Școala Gimnaziala Toma Caragiu, str. Minerva nr. 4, Municipiul Ploiești, judeţul Prahova

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 79

privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ,,C.N.I” S.A., a amplasamentului, precum și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot - „Construire sală de educație fizică școlară la

Școala Gimnaziala ,,Toma Caragiu”, str. Minerva nr. 4, Municipiul Ploiești, județul Prahova”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de Aprobare nr. 105/18.03.2021 al Viceprimarului Municipiului Ploiești, domnul Daniel Nicodim și Raportul de Specialitate comun nr.3401/16.03.2021 al Direcției Tehnic-Investiții, nr. 87/18.03.2021 al Direcției Gestiune Patrimoniu și nr.84/18.03.2021 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune predarea către Ministerul Dezvoltării Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a

amplasamentului, precum și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot ,,Construire sală de educație fizică școlară la Școala Gimnazială „Toma Caragiu”, str. Minerva nr.4, Municipiul Ploiești, județul Prahova”;

Având în vedere avizul din data de 18.03.2021 al Comisiei de specialitate nr.2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare faptul că imobilul face parte din domeniul public al localității și figurează în ,,Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” însușit prin Hotărârea Guvernului României nr.1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, Anexa 2, poziția 10, fiind înscris în Cartea Funciară nr.137710 Ploiești;

În baza solicitării înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr.15836/28.08.2020 depusă la Compania Națională de Investiții;

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgentă a Guvernului nr.95/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgentă a Guvernului nr.16/19.08.2014 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții;

În temeiul art. 129, art.139, art.196, art.286, alin. (1) și (4) din Ordonanța de Urgență

a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții, pe bază de protocol, a unei părți în suprafață de 900 mp din terenul situat în Municipiul Ploiești, județul Prahova, aflat în proprietatea Municipiului Ploiești, identificat potrivit Cărții funciare nr.137710 nr.cadastral 137710 și a Cărții funciare nr.140878 nr. cadastral 140878, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către Compania Națională de Investiții a obiectivului de investiții „Construire sală de educație fizică școlară la Școala Gimnazială „Toma Caragiu”, str. Minerva nr.4, Municipiul Ploiești, județul Prahova.

Art. 2 Amplasamentul se va preda de către beneficiar viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art. 3 Se aprobă finanțarea de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești, județul Prahova a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (energie electrică, apă, canalizare, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.).

Art. 4 Consiliul Local al Municipiului Ploiești se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului.

Art. 5 Consiliul Local al Municipiului Ploiești se obligă ca, după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioadă de minim 15 ani.

Art. 6 Împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze protocolul menționat la art.1 din prezenta hotărâre de consiliu.

Art. 7 Direcția Tehnic-Investiții și Direcția Gestiune Patrimoniu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 8 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 martie 2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Radu-Alexandru SIMIONESCU

Contrasemnează, p. SECRETAR GENERAL, Mihaela-Lucia CONSTANTIN

Director Executiv