Hotărârea nr. 78/2021

Hotãrârea nr. 78 privind transformarea gradului profesional al unor posturi vacante de medici și asistenți medicali din cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 78

privind transformarea gradului profesional al unor posturi vacante de medici și asistenți medicali din cadrul

Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 107/18.03.2021 al viceprimarului municipiului Ploiești, dl Daniel Nicodim și Raportul de specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești nr. 4326/18.03.2021 prin care se propune transformarea gradului profesional al unor posturi vacante de natură contractuală, de medici și asistenți medicali din cadrul Serviciului Cabinete medicale școlare;

ținând cont de raportul comun de specialitate nr. 168/19.03.2021 al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ și nr. 99/19.03.2021 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 29.03.2021 și raportul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 29.03.2021;

în baza art. 129 alin. (2) lit. ”a” si alin. (3) lit. ”c” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată;

În temeiul art.196 alin.(1) lit.”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă transformarea gradului profesional pentru 6 (șase) posturi vacante de natură contractuală de medici și asistenți medicali cu nivel de studii postliceale la Serviciul Cabinete Medicale Școlare, începând cu data de 01.04.2021, astfel:

  • - gradul principal a două posturi de asistent medical transformat în grad debutant pentru un post și în grad simplu pentru un post;

  • - gradul primar a două posturi de medic medicină generală transformat în grad specialist pentru un post și în grad simplu pentru un post;

  • - gradul simplu a două posturi de medic dentist transformat în grad primar pentru un post și în grad specialist pentru un post.

Art. 2 Începând cu aceeași dată prevederile anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr.261/05.08.2020, se actualizează potrivit prezentei hotărâri.

Art. 3 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 martie 2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Radu-Alexandru SIMIONESCU

Contrasemnează, p. SECRETAR GENERAL, Mihaela-Lucia CONSTANTIN Director Executiv