Hotărârea nr. 76/2021

Hotãrârea nr. 76 privind aprobarea măsurilor pentru asigurarea continuității activităților de salubrizare în municipiul Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 76

privind aprobarea măsurilor pentru asigurarea continuității activităților de salubrizare în municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 108/19.03.2021 al consilierilor Mihai Tonsciuc, Aurelian-Dumitru Tudor, Nicolae-Vlad Frusina, Gheorghe Sîrbu-Simion, Anca Agapie și Raportul de specialitate tehnic nr. 1006/19.02.2021 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, prin care se propune aprobarea măsurilor pentru asigurarea continuității activităților de salubrizare în municipiul Ploiești;

luând în considerare Raportul de specialitate nr. 103/23.03.2021 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 3 - Comisia pentru utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului din data de 17.03.2021;

având în vedere consecințele ce pot apărea ca urmare a neasigurării continuității activităților de salubrizare în municipiul Ploiești;

luând în considerare adresa Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești nr.647/02.02.2021, înregistrată la Primaria Municipiului Ploiești nr. 2788/03.02.2021;

în conformitate cu prevederile Secțiunii 1.3.1 din Ghidul pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrări publice și servicii în România, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1517/27.05.2009, actualizat și Ordinul Autorității Naționale de Reglementare și Monitorizare a Achizițiilor Publice nr. 9574/16.07.2009, actualizat;

luând în considerare prevederile art. 3, alin. 1, art. 8, alin. 1, 2 și 3 litera a, d, din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată și actualizată;

în conformitate cu prevederile art. 6, alin 1, lit. e) din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată și actualizată;

în temeiul prevederilor Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii și prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;

având în vedere prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, prevederile Hotărârii de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

în temeiul articolului 129, alineatul 2, litera d) și alineatul 7, litera n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1) Aprobă constituirea Colectivului de coordonare și supervizare pentru elaborarea documentației în vederea atribuirii contractelor de delegare de gestiune a activităților de curățenie căi publice si deszăpezire, dezinsecție, dezinfecție, deratizare, colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiești și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, format din reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Ploiești, în următoarea componență:

  • - Mihai Tonsciuc

  • - Răzvan Enescu

  • - Răzvan-Toma Stănciulescu

  • - Anca Agapie

  • - Constantin Nemeș

  • (2) Colectivul de coordonare și supervizare, numit la alineatul (1), se

completează cu membri din executiv, numiți prin Dispoziție a Primarului Municipiului Ploiești.

  • (3) Colectivul de coordonare și supervizare va întocmi documentația

prevăzută la alineatul (1).

Art. 3 Colectivul de coordonare și supervizare numit la articolul 1 va propune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești modul de atribuire a contractelor și își va desfășura activitatea până la data depunerii ofertelor de către operatorii economici participanți la procedurile de achiziție publică.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Direcția Economică și Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 martie 2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Radu-Alexandru SIMIONESCU

Contrasemnează, p. SECRETAR GENERAL, Mihaela-Lucia CONSTANTIN Director Executiv