Hotărârea nr. 75/2021

Hotãrârea nr. 75 privind numirea reprezentanţilor Municipiului Ploieşti în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Veolia Energie Prahova SRL Ploieşti şi în Adunarea Generală a Asociaţilor la SC Apa Nova Ploiești SRL

R O M Â N I A

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 75

privind numirea reprezentanților Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L. Ploiești și în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 106/18.03.2021 al viceprimarului Municipiului Ploiești, domnul Daniel Nicodim și Raportul de specialitate nr. 92/19.03.2021 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune numirea reprezentanților Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Veolia Energie Prahova S.R.L. Ploiești și în Adunarea Generală a Asociaților la SC Apa Nova Ploiești S.R.L.;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 29.03.2021;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 37/2004 privind delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică produsă centralizat al Municipiului Ploiești și a documentelor generate de această acțiune, modificată și completată;

Ținând cont de prevederile art.16.4 din Actul constitutiv al S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L., aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.48/2000;

Luând în considerare prevederile art. 1 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, actualizată;

Având în vedere prevederile art. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată și actualizată;

În baza art. 129, alin.(1), alin.(2) și alin.(3), art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.(a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Numește reprezentantul Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L. Ploiești în persoana doamnei Simona Albu.

Art. 2 Numește reprezentantul Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L. în persoana doamnei Simona Albu.

Art. 3 La data prezentei, orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 martie 2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Radu-Alexandru SIMIONESCU

CONTRASEMNEAZĂ p. SECRETAR GENERAL, Mihaela-Lucia CONSTANTIN

Director Executiv