Hotărârea nr. 74/2021

Hotãrârea nr. 74 privind aprobarea profilului consiliului de administrație, a profilului candidatului și a matricii profilului candidatului, necesare în procesul de selecţie şi evaluare pentru ocuparea postului vacant de administrator - reprezentant al autorității publice tutelare în cadrul Consiliului de administraţie la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești

R O M Â N I A

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 74

privind aprobarea profilului consiliului de administrație, a profilului candidatului și a matricii profilului candidatului, necesare în procesul de selecție și evaluare pentru ocuparea postului vacant de administrator - reprezentant al autorității publice tutelare în cadrul Consiliului de administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 76/10.03.2021 al primarului municipiului Ploiești, domnul Andrei-Liviu Volosevici și Raportul de specialitate comun nr.33/05.03.2021 al Compartimentului Monitorizare Întreprinderi Publice și nr.74/12.03.2021 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, privind aprobarea profilului consiliului de administrație, a profilului candidatului și a matricii profilului candidatului, necesare în procesul de selecție și evaluare pentru ocuparea postului vacant de administrator - reprezentant al autorității publice tutelare în cadrul Consiliului de administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 29.03.2021;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 457/23.12.2020, prin care s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului pentru ocuparea postului vacant de administrator - reprezentant al autorității publice tutelare în cadrul Consiliului de administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești;

În baza art. 3 pct. 1 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.1 alin.18, alin.17, alin.14, alin.15 - Cap.I, art.21 și art.23 - sectiunea a 5-a, art. 28, art.29, art.30 - secțiunea a 7- a, art.31, art.33 -secțiunea a 8- a, art. 35 - secțiuna a 9-a din Anexa 1 a Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Ținând cont de prevederile art. 34 lit. a) - secțiunea a 8-a, art. 36 alin. (1) -secțiunea a 9-a, din Anexa 1 a Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere: Profilul consiliului de administrație, Profilul candidatului pentru poziția de membru în consiliul de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești și Matricea profilului candidatului, livrabile întocmite și transmise de expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane conform contractului nr.3462/11.02.2021 și înregistrate la Compartimentul Monitorizare Întreprinderi Publice sub nr. 36/05.03.2021;

În baza art. 129, alin.(1) alin.(2) lit.a) și alin.(3) lit.d), art.139 alin.(1), art.154 și art.196 alin.(1) lit.(a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Profilul consiliului de administrație, necesar în procesul de selecție și evaluare pentru ocuparea postului vacant de administrator - reprezentant al autorității publice tutelare în cadrul Consiliului de administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2 Se aprobă Profilul candidatului pentru poziția de membru în consiliul de administrație, necesar în procesul de selecție și evaluare pentru ocuparea postului vacant de administrator - reprezentant al autorității publice tutelare în cadrul Consiliului de administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 3 Se aprobă Matricea profilului candidatului necesară în procesul de selecție și evaluare pentru ocuparea postului vacant de administrator - reprezentant al autorității publice tutelare în cadrul Consiliului de administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 4 Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, comisia de selecție constituită prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.457/23.12.2020 și Compartimentul Monitorizare Întreprinderi Publice vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre;

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 martie 2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Radu-Alexandru SIMIONESCU

Contrasemnează, p. SECRETAR GENERAL, Mihaela-Lucia CONSTANTIN

Director Executiv

Profilul Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

Profilul Consiliului de Administrație este întocmit în conformitate cu preve^grill ^^3 J 109/2011 cu modificările și completările ulterioare introduse prin Legea 111/2016 șOtle normelor metodologice aprobate prin HG 722/2016.

CAPITOLUL I. Prezentarea regiei

Obiectul de activitate al R.A.S.P. Ploiești a fost stabilit în conformitate cu prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr. 114/2 8.06.2002, 43/30.03.2004, 161/29.09.2005 și 302/18.12.2006 având la bază sarcinile ce revin autorităților publice locale privind cadrul juridic unitar pentru organizarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciilor de gospodărie comunală: servicii publice de alimentare cu energie termică, de alimentare cu apă, de canalizare, de colectare și epurarea apelor uzate, de salubrizare, de iluminat public la nivelul municipiului.

în relațiile cu publicul se urmăresc:

©formarea unui comportament civilizat al cetățenilor în domeniul gospodăririi și economisirii energiei, protecției mediului înconjurător și al menținerii sistemelor publice de producere-transport-distribuție energie termică, alimentare cu apă și canalizare, salubrizare, iluminat public la nivelul de funcționare optim;

□discuții cu cetățenii, în grupuri restrânse sau în cadru organizat, privind probleme și preocupări ale acestora, ca actuali sau viitori utilizatori ai serviciilor publice;

□informarea privind legislația, inclusiv modificările și completările nou apărute;

□investigarea, analizarea și soluționarea sesizărilor primite de la cetățeni și informarea ulterioară a acestora, de termenele și modul de rezolvare a problemelor apărute, privind calitatea serviciilor publice.

CAPITOLUL II. Cerințe contextuale

II.ITReglementari legale și recomandări de bune practici

în baza prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 si Hotărârea de Guvern nr. 722/2016:

 • 1, Consiliul de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești va fi alcătuit din 7 membri după cum urmează:

 • • un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice licențiat în științe economice sau juridice și cu experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit, financiar sau juridic de cel puțin 5 ani de la data obținerii diplomei de studii superioare, (în acest caz, numirea se face la propunerea acestei instituții);

 • • un reprezentant al autorității publice tutelare cu experiență de cel puțin 5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome și/sau în activitatea de administrare de societăți ori regii autonome;

 • • 1-5 persoane cu experiență în administrarea sau managementul regiilor autonome sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat. Aceste persoane nu pot fi funcționari publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare sau al altor instituții publice

 • 2.I n cadrul Consiliului de administrație nu pot fi mai mult de doi membri ^\rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publicelicăre ( ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;

 • 3. Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, in sensul art. 138A2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • 4.0 persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum și persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator ori membru al consiliului de supraveghere;

 • 5. Consiliul de administrație va fi astfel format încât se va asigura o diversificare a competențelor la nivelul consiliului de administrație;

 • 6. Membrii consiliului de administrație dețin experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus.

 • 7. Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

 • II.2. Responsabilitățile Consiliului de Administrație

Comitetele care funcționează în cadrul consiliului:

 • • Comitetul de nominalizare și remunerare

 • • Comitetul de audit

Responsabilitățile principale ale Consiliului de Administrație:

 • 1. stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a regiei autonome;

 • 2. analizează și aprobă planul de administrare elaborat în colaborare cu directorii, în acord cu scrisoarea de așteptări și cu declarațiile de intenție;

 • 3. numește si revocă directorii și stabilește remunerația acestora;

 • 4. negociază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară;

 • 5. asigură integritatea și funcționalitatea sistemelor de raportare contabilă și financiară, precum și realizarea planificării financiare;

 • 6. verifică funcționarea sistemului de control intern sau managerial;

---------------------------------—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—---------'" . r ' '• '-V-ț-           r

■^Â

 • 7. monitorizează și evaluează activitatea directorilor prin raportare la ■prevederile contractului de mandat căt și a planului de management;              \*         0/

 • 8. întocmește raportul semestrial privind activitatea regiei autonome, pe care îl pi&ăw' autorității publice tutelare;

 • 9. monitorizează și gestionează potențiale conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare si conducere;

 • 10. supervizează sistemul de transparență și de comunicare;

 • 11. aprobă prețurile și tarifele aplicate de organizație pentru produsele și serviciile din domeniul său de activitate;

 • 12. avizează programele de investiții;

 • 13. monitorizează eficacitatea practicilor de guvernantă corporativă ale regiei autonome;

 • 14. raportează lunar autorității publice tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, anexă la contractul de mandat, precum și alte date și informații de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia.

 • 15. în termen de 90 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează și aprobă, planul de administrare, și îl prezintă autorității publice tutelare; acesta include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat;

 • 16. supune spre aprobare Organigrama și Regulamentul de organizare și funcționare a societății;

 • 17. elaborează și aprobă Regulamentul de ordine interioară, prin care se stabilesc drepturile și responsabilitățile ce revin personalului societății;

 • 18. stabilește și menține politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;

 • 19.aprobă componenta Comisia de negociere a Contractului Colectiv de Muncă;

 • 20.aproba contractul colectiv de muncă;

 • 21.stabilește în condițiile legii, regimul amortizării activelor corporale și necorporale;

 • 22.exercită orice alte atribuții conferite prin prevederi legale speciale și prevăzute în regulamentul propriu de funcționare.

Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

 • a. elaborează concepția și strategia de dezvoltare a regiei;

 • b. deleagă conducerea unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general; Director - persoana căreia i~au fost delegate atribuții de conducere a societății de către Consiliul de Administrație indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul regiei.

 • c. numește directorii regiei, la recomandarea comitetului de nominalizare;

 • d. revocă directorii regiei;

 • e. stabilește remunerația directorilor încadrându-se în limitele stabilite de OUG 109/2011

 • f. încheie contracte de mandat cu directorii regiei;

 • g. aprobă Planul de management elaborat de directorii regiei.

 • h. evaluează activitatea directorilor. Evaluarea va viza atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de management.

 • i. prezintă anual autorității publice tutelare, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea regiei, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate-,^aI șifafe|hi și al bugetului pe anul următor;                                         v

 • j. pregătirea rapoartelor anuale și a altor raportări, în condițiile legii,^prezentareaiO/' acestora autorității publice tutelare și implementarea hotărârilor acesteia;r Tx

 • k. exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de către autoritatea publică tutelară;

CAPITOLUL III. Capacități, trăsături și cerințe ale membrilor Consiliului de Administrație

Luând în considerare informațiile din capitolele anterioare, fiecărui membru al Consiliului de Administrație îi este cel puțin cerut:

 • • să nu exercite concomitent mai mult de 3 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.

 • • să dețină experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus.

Cerințele de mai sus sunt obligatorii și reprezintă o condiție esențială pentru accederea în consiliu de administrație și, implicit, în procesul de selecție. Pentru constituirea Consiliului de Administrație, majoritatea membrilor trebuie să fie administratori neexecutivi și independenți.

Celelalte cerințe determinate de Capitolul II, referitoare la diversificarea competențelor, a studiilor și a experienței profesionale în anumite domenii, vor fi considerate în alcătuirea Consiliului de Administrație, în etapele de recomandări și/sau numire. în baza acestor cerințe și, având în vedere Capitolul II, Consiliul de Administrație ar fi bine să aibă o compbnentăTnixtă și echilibrată în ceea ce privește genul, vârsta, etnia, precum și în ceea ce privește experiența profesională, asigurând o diversitate a expertizei și experiențelor la nivelul întregului consiliu. Nu este obligatoriu ca toți membrii Consiliului de Administrație să aibă experiență profesională în sectorul de activitate în care activează societatea, întrucât pluralitatea de experiențe profesionale poate oferi substanța discuțiilor și activităților consiliului. Armonizarea experienței în mediul privat cu experiență în mediul public este de dorit, fără ca tipul acesta de experiență să devină o condiție obligatorie. Referitor la pregătirea educațională, este necesar ca pe lângă formarea economică și/sau juridică din cadrul consiliului prevăzută legal, cel puțin unul dintre membrii să aibă o pregătire tehnică. Prin urmare, aceste cerințe se vor reflecta în:

 • • studii: superioare de lungă durată, finalizate; domeniul educațional: economic, juridic, tehnic și administrație publică; orice altă calificare pe care individul o posedă și care poate aduce un avantaj în activitatea desfășurată se va lua în considerare.

 • • experiență de administrare și/sau management într-o societate comercială publică sau privată sau regie autonomă

 • • experiență de administrare și/sau management într-o insituție publică


Sinteza acestor cerințe este exprimată în criteriile prescriptive și prescriptive ?d Consiliului de Administrație.

Deoarece numai studiile absolvite și experiența profesională obținută în anumite societăți nu garantează capabilitatea unui candidat de a răspunde așteptărilor acționarilor și nici capacitatea acestuia de a obține rezultatele scontate, pe parcursul întregului proces de recrutare și selecție se vor evalua următoarele competențe și trăsături:

Criterii

Obligatorii (Oblig.) sau Opțional (Opt.)

Pondere (0-1)

1.1.Competențe specifice sectorului

1.1.1 Capacitatea de a integra specificitate operatorilor de servicii publice

Oblig.

1

1.1.2 Capacitatea de a integra imperativele de mediu ce impactează activitatea operatorilor de servicii publice

Oblig.

1

1.1.3 Capacitatea de a depăși constrângerile operaționale, sociale și financiare specifice unui operator de servicii publice

Oblig.

1

1.2. Competențe profesionale de importanță strategică / tehnice

1.2.1 Planificare stralegica

Oblig.

_ 1 .

(.Competențe

I.2.2 Leadership

Oblig.

0.8

I.2.3 Management prin bugete

Oblig.

1

I.2.4 Managementul proiectelor

Oblig.

1

I.2.5 Managementul riscurilor

Oblig.

1

I.2.6 Capacitatea de a lua decizii

Oblig.

1

I.2.7 Capacitatea de a rezolva probleme

Oblig.

1

I.3. Guvernanță corporativă

1.3.1 Management prin obiective

Oblig.

0.8

I.3.2 Organizare pe procese

Oblig.

0.7

I.3.3 Managementul talentelor

Oblig.

0.5

I.3.4 Dialogul social

Oblig.

1

I.3.5 Managementul performanței

Oblig.

1

1.4. Competențe sociale și personale

ni. cerințe jscriptive și

1.4.1 Comunicare orală și scrisă la nivelul cerințelor postului

Oblig.

0.7

I.4.2 Asertivitate

Oblig.

0.7

I.4.3 Capacitate de relaționare

Oblig.

1

I.4.4 Persuasiune

Oblig.

0.8

I.4.5 Reprezentativitate

Oblig.

0.8

I.5. Experiența pe plan local și național

1.5.1 Experiența similară pe plan local

Oblig.

1

I.5.2 Experiența similară pe plan național

Opt.

1

11.1. Reputație personală și profesională

11.1.1 încredere in sine

Oblig.

1

11.2 Independența

11.2.1 Spirit intraprenorial

Oblig.

1

II.2.2 Viziune

Oblig.

1

11.3. Expunere politică

11.3.1 Expunerea politică

Oblig.

1

II.4. Integritate

11.4.1 Integritate

Oblig.

1

11.5. Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor

11.5.1 Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor

Oblig.

1

111.1 Număr mandate

Opt.

1

2. au cel puțin 10 ani de vechime în muncă și cel puțin 5 ani experiență în administrarea sau managementul instituții publice

Oblig

1

1-a.

III.3 înscrieri în cazierul judiciar

Oblig.

1

III.3 înscrieri în cazierul fiscal

Oblig.

1CAPITOLUL IV. Criterii folosite în cadrul matricei Consiliului de Administrație - descriere și indicatori asociați


I. Competențe

1. Competente specifice sectorului


Nr

Criteriul de competență

Indicatori asociați

1.1

Capacitatea de a integra specificitățile operatorilor de servicii publice

 • • Asigură un management eficient al producției

 • • Asigură resursele financiare necesare

 • • Găsește rapid soluții pentru dificultățile tehnice sau economice cu care se confruntă societatea


• Informează proactiv CA desprs®ltl^iî& care se confruntă, oferă soluții^jferriâțive, ’ ? ' aplică acțiunile indicate                      ■ /

Capacitatea d derulării în bu Management acționarilor

e a asigura managementul general al societății,, de a asigura resursele și suporfuf^ecesare ne condiții a activităților societății și a atingerii obiectivelor operaționale definite în PlăhuTde și în Planul de Administrare precum și a obiectivelor strategice din Scrisoarea de Așteptări a

1.2

Capacitatea de a integra imperativele de mediu ce impacterază activitatea operatorilor de servicii publice

 • • Operaționalizează acțiuni de sondare a nevoilor potențiale ale clienților

 • • Se informează despre bune practici internaționale în domeniul de activitate al societății

 • • Incită la integrarea adaptată a acestor bune practici în activitatea societății

Capacitatea d societatea să identificate.

e a identifica nevoi potențiale ale clienților societății și de a face diligențele necesare pentru ca creeze, operaționalizeze și lanseze noi servicii profitabile ca răspuns la acele nevoi

1.3

Capacitatea de a depăși constrângerile operaționale, sociale și financiare specifice unui operator de servicii publice

 • • Identifică nevoi de dezvoltare ale societății

 • • Identifică și accesează surse de finanțare potențiale

 • • Incită societatea pentru a aplica cereri de finanțare

 • • Acționează pentru asigurarea trasabilității produselor

Capacitatea de a identifica și accesa noi surse de finanțare care să susțină dezvoltarea societății în sensul atingerii obiectivelor strategice stabilite.

 • 2. Competențe profesionale de importanță strategică / tehnică

  Nr

  Criteriul de competență

  Indicatori asociați

  2.1

  • Bazându-se pe viziunea sa și pe așteptările acționarilor elaborează planuri strategice fezabile.

  • Inițiază și coordonează elaborarea planurilor pe

  Planificare strategică

  termen mediu și lung în care prevede cel mai bun și cel mai puțin bun scenariu posibil.

  • • înțelege și utilizează în întreaga sa complexitate sistemul de management prin obiective. Știe să definească obiective interdependente pentru a se asigura că părți ale societății vor avea interesul să conlucreze în sensul atingerii acestora

  • • Frecvent elaborează planuri de acțiune pe termen scurt pe care le corelează cu planurile pe termen mediu și lung.

  Are capacitatea de a elabora, plecând de la misiunea și viziunea societății, obiective strategice și planuri strategice care să conducă la atingerea acestora, are capacitatea de a transforma obiectivele strategice în obiective operaționale și de a elabora planuri pe termen mediu (de ex. Anuale). Are capacitatea de a elabora și implementa planuri de acțiune pe termen scurt și capacitatea de a revizui periodic planurile elaborate în funcție de evoluție.

  2.2

  Leadership

  • • Stăpânește perfect procesul de persuasiune și îl utilizează frecvent pentru a-i inspira pe colaboratorii săi carora le împărtășește viziunea sa asupra societății.

  • • Se folosește de exemplul personal pentru a seta regulile de disciplină, pentru a seta standardele de performanță, pentru a-i inspira pe colaboratorii săi

Pitiri Consultanți

___-__________________________---

și a-i determina să facă eforturi și m^jffnarj.pentru, dezvoltarea lor.                    |cjeț?      1

 • • Evaluează permanent performanța angajaților ăăi ținând cont de contextul în care a fost obținută și face presiuni pentru ca sistemul de remunerare ăă poată recompensa performerii.

 • • Are capacitatea de a decripta cheia motivațională a colaboratorilor săi și știe să îi motiveze satisfăcând acele nevoi pe care aceștia le resimt ca fiind încă nesatisfacute.

 • • Celebrează victoriile societății știind că astfel își motivează colaboratorii. Este permanent implicat și deseori entuziast și știe să împărtășească entuziasrhul sau colaboratorilor.

 • • Are o bună viziune pe termen lung, știe să formuleze obiective și planuri strategice și știe să își folosească întreaga sa capacitate de persuasiune pentru a împărtăși această viziune și planurile strategice celorlalți membri ai societății.

 • • Nu numai că respecta strict spiritul tuturor regulilor și procedurilor societății, dar are o contribuție importantă în adaptarea permanentă a setului de reguli și proceduri în funcție de cerințele interne și externe societății făcând și efortul constant de a-i inspira și pe ceilalți în sensul respectării lor.

Capacitatea de a-i convinge pe membrii societății să dorească să depună eforturile susținute necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și operaționale ale societății din al cărui consiliu de administrație face parte.

2.3

Management prin bugete

 • • Fundamentează o analiză financiară prealabila al cărei obiectiv constă în diagnosticarea stării de performanță financiară a întreprinderii la încheierea exercițiului.

 • • Asigurarea resurselor de finanțare , de susținere a manevrelor strategice pentru a putea crea putere economică.

Capacitatea de a înțelege si de a aplica principiile, metodele si tehnicile moderne de management pentru a obține avantaje competitive si compania sa reziste în mecanismele concurentiale.

2.4

Managementul proiectelor

 • • Folosirea diversificării pentru maximizearea randamentului așteptat prin investiții în clase de active care ar trebui să reacționeze diferit la același eveniment.

 • • Evaluarea corectă a factorului timp prin cunoașterea celor trei categorii: termen scurt, termen mediu și termen lung.

Capacitatea de a culege informații cu privire la modalitatea în care au fost obținute rezultatele implementării politicii societății.

2.5

Managementul riscurilor

• Deține capacitatea de a risca în mod benefic astfel încât profitabilitatea companiei să crească fără a pune în pericol situația economică.

Capacitatea deciziei de a investi pentru dezvoltarea obiectivelor existente sau realizarea unora noi, luând în considerare incertitudinea și riscul implicate în proiect.

2.6

Capacitatea de a lua decizii

• Analizează modul în care resursele alocate și serviciile furnizate și-au atins ținta, eventualele schimbări economice și concordanța acțiunilor întreprinse pentru implementarea proiectului cu standardele și cerințele existente.

Colectează și analizează datele firianciare și— materiale (folosește metode statistice) metode

calitative)


\o' Ă:

Face analiza cost-beneficiu în vederea stabilirii

Capacitatea de a culege informații cu privire la modalitatea în care au fost obținute rezultatele implementării politicii societății.

2.7

Capacitatea de a rezolva probleme

 • • Vizualizează toate procesele societății, fluxurile atașate și în plus vizualizează și interacțiunile dintre acestea vizualizând punctele de intersecție ce pot genera conflicte sau scăderi ale performanței.

 • • Vizualizează ansamblul de proceduri ale companiei și are flexibilitatea de a le revizui periodic de îndata ce procesele aferente au fost îmbunătățite, având grijă să actualizeze și toate interferențele.

 • • Stăpânește și utilizează eficient metode eficace de îmbunătățire a proceselor.

Capacitatea de a vizualiza, înțelege, evalua și îmbunătăți permanent procesele și fluxurile atașate pe care le coordonează.

 • 3. Competențe de guvernantă corporativă

  Nr

  Criteriul de competență

  Indicatori asociați

  3.1

  Management prin obiective

  • • Are o foarte bună capacitate de anticipare a nevoilor de schimbare, ceea ce îi permite să planifice în detaliu și din timp procese de schimbare pe care le implementează fără presiunea timpului.

  • • Are calitatea de a „vinde” schimbarea în societate ca fiind o adevarată oportunitate.

  Are capacitatea de a urmări permanent progresul activităților planificate și evoluția rezultatelor și de a lua din timp-măsurile-corective ce se-impun. Are capacitatea de a elabora, implementa și utiliza instrumente performante de control intermediar pe procesele cheie ale societății

  3.2

  Organizare pe procese

  • • Vizualizează toate procesele societății, fluxurile atașate și în plus vizualizează și interacțiunile dintre acestea vizualizând punctele de intersec ție ce pot genera conflicte sau scăderi ale performanței.

  • • Vizualizează ansamblul de proceduri ale societății și are flexibilitatea de a le revizui periodic de îndată ce procesele aferente au fost îmbunătățite, având grijă să actualizeze și toate interferențele.

  • • Stăpânește și utilizează eficient metode eficace de îmbunătățire a proceselor.

  Capacitatea de a vizualiza, înțelege, evalua și îmbunătăți permanent procesele și fluxurile atașate pe care le coordonează.

  3.3

  Managementul talentelor

  • Folosirea diversificării pentru maximizearea randamentului așteptat prin investiții în clase de active care ar trebui să reacționeze diferit la același eveniment.

  Capacitatea de a formula promisiunea de valoare făcuta clienților pe care se sprijină brandul, defini, pune în piață .dezvolta și valorifica optim marca companiei, crescându-i concomitent atât reputația mărcii cât și credibilitatea în piață.

  3.4

  Dialogul social

  • • Analizează și discută modul în care •r^ufsele \ alocate și serviciile furnizate și-au ațirȚs'țihfe^î^i-^ eventualele schimbări economice și concordanța * acțiunilor întreprinse pentru implementare’șfXoiEȘ^ proiectului cu standardele și cerințele exidta6t4r

  • • Inițiază întâlniri cu scopul de a colecta și analiza datele financiare și materiale (folosește metode statistice, metode calitative)

  Capacitatea de a întreține dialoguri.

  3.5

  Managementul performanței

  • • Pentru a înțelege pe deplin importanța asumării rolului de monitorizare și control, controlează periodic progresul asupra obiectivelor, monitorizează încasarile și randamentul,și funcționarea proceselor și în plus incită părți ale societății spre autocontrol responsabilizându-le astfel.

  • • Constată existența și după caz crează sau optimizează sisteme eficace de monitorizare și control în care capturează periodic informațiile esențiale care să permită urmărirea evoluției indicatorilor cheie de performanță ce descriu starea proceselor cheie ale societății.

  • • Susține implementarea și optimizarea permanentă a sistemului de management al performanței în cadrul companiei, corelându-l cu evoluția indicatorilor cheie de performanță

  • • Este in permanentă în căutarea de metode creative de creștere a performanței atât în plan individual cât și de grup și face demersurile necesare pentru implementarea celor mai eficace dintre ele.

  • • Elaborează și stabilește obiective de performanță intercorelate (individual-grup).

  • • Face eforturile necesare pentru a implementa în cadrul companiei un sistem performant și echitabil de recompensare a performanței, în acord cu

  practici internaționale de management.

  • • Este preocupat și face demersurile necesare pentru a integra calitatea, dezvoltarea durabilă și performanța în rândul valorilor, normelor și al ritualurilor companiei.

  • • Comunică intens atât în interiorul cât și în exteriorul companiei despre performanțele de excepție obținute și pune în lumină performerii

  Capacitatea de a urmări permanent progresul activităților planificate și evoluția rezultatelor și de a lua din timp măsurile corective ce se impun. Capacitatea de a elabora, implementa și utiliza instrumente performante de control intermediar pe procesele cheie ale societății. Capacitatea de a identifica și de a lua măsurile necesare pentru a elabora, implementa și a optimiza continuu procesul de management al performanței societății Capacitatea de a armoniza prin decizii inspirate performanță în plan individual cu cea în plan colectiv. Capacitatea de a identifica și recompensa performanța și performerii. Capacitatea de a instaura o cultură a calității, a dezvoltării durabile și a performanței în întreaga societate. Capacitatea de a transmite în exterior orientarea către performanță, dezvoltare durabila ș calitate a societății.

 • 4. Competențe sociale și personale

  Nr

  Criteriul de competență

  Indicatori asociați

  4.1

  Comunicare orală și scrisă la nivelul cerințelor postului

  • Folosește corect limba română în conformitate cu subiectul dezbătut

  Capacitatea de a se exprima corect, atât în sens cât și oral.

  șl-g i. c'

  4.2

  Asertivitate

  • Reiaționează cu succes cu alții;’ tijdifeteriiî dg^ poziție, putere, inlluență sau statut

  îndeplini și a atinge interesele companiei; z t -

  Capacitatea de a lucra în echipa pentru binele societății

  4.3

  Capacitate de ralaționare

  • • Reiaționează cu succes cu alții indiferent de poziție, putere, inlluență sau statut;

  • • Este eficient/ă în stabilirea rapoartelor;

  • • Investește timp și energie pentru a-i cunoaște pe cei cu care trebuie "să interacționeze: Este priceput/ă la folosirea tactului și diplomației

  Reiaționează cu succes cu alții în diverse grupuri și situații, promovând relațiile armonioase de lucru.

  4.3

  Persuasiune

  • • negociază cu succes in situații de criză atât cu grupuri interne cât și cu grupuri externe;

  • • soluționează diferențele cu minimum de impact;

  • • poate obține concesii Iară a deteriora relațiile;

  • • poate fi direct/ă dar și diplomat/ă ,

  Capacitatea de a convinge, de a pune interesele companiei pe primul loc și de a încheia contracte benefice.

  4.3

  Reprezentativitate

  • • Participa la conferințe și simpozioane

  • • Poate susține prezentări pe diverse teme specific sectorului;

  • • Ajuta consiliul în inițierea de colaborări cu diverse organisme sau organizații din domeniu cu rezultate benefice pentru societate;

  • • Asista consiliul in intelegerea politicii și contextului reglementar de la nivel

  European/internațional.

  Participarea in organizații international/curopene constituite in domeniul transportului public local si alte domenii relevante

 • 5. Experiența pe plan local și național

  N r

  Criteriul de competen tă

  Indicatori asociați

  5

  Experient a pe plan local și național

  Rating

  1

  2

  3

  4

  5

  Experien ța similară pe plan local și

  Niciun mandat de membru într-un consiliu de

  1 mandat de membru într-un consiliu de

  2 mandate de membru într-un consiliu de

  3 mandate de membru într-un consiliu de

  4 mandate de membru într-un consiliu de

  național

  administrat ie,

  minimă experiență managerial ă la nivel operațional

  administra ție sau experiență manageria lă la nivel operaționa

  1

  administra ție si/sau experiență relevanta de middle manager

  administraț ie si/sau minimă experiență la nivel de top managem ent

  Administra* \ ție si/sau< • experiență, ca top....... manager

 • 6. încredere in sine

  6

  încredere în sine

  • Are o atitudine degajată, este stăpân pe sine în orice situație, nu se pierde în momente de criză

  Capacitatea de a se remarca și de a crea o impresie pozitivă.

7. Independența

Nr

Criteriul de competență

Indicatori asociați

7.1

Spirit intraprenorial

 • • negociază cu succes in situații de criză atât cu grupuri interne cât și cu grupuri externe;

 • • soluționează diferențele cu minimum de impact;

 • • poate obține concesii fără a deteriora relațiile;

 • • poate fi direct/ă dar și diplomat/ă ;

Este eficient/ă în negocierea de înțelegeri care obțin rezultatele dorite într-o manieră ce demonstrează respect și integritate.

7.2

Viziune

 • • Descompune părțile problemei fără a pierde imaginea de ansamblu;

 • • Poate vedea cum modificarea unei componente, variabile a sistemului influențează ansamblul;

 • • Poate modela problema în termeni abstracți;

 • • Nu trage concluzii pripite chiar dacă se află în situații de stres;

 • • Poate sintetiza informația și să identifice elementele importante;

 • • Poate formula soluții pe baza analizei făcute și poate argumenta în mod logic soluția propusă, punctând părțile ei forte și punctele ei slabe.

Poate descompune, ordona, caracteriza și ierarhiza elementele unui sistem, are abilitatea de a previziona evoluția acelui sistem în condițiile modificării unui element component.

Pluti Consultante

---- ----------------------------• - .■—V

 • 8. Expunere politică                                                     >|[

  8

  Lipsa expunerii politicii

  Rating

  1

  2

  3

  4

  ■■■■■'• o-ploi«.

  Lipsa expunerii politicii

  Are expunere politică

  Nu are deloc expunere politică

 • 9. Integritate

Integritate

Rating

1

2

3

4

5

Integritate

NU

DA

10. Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor

10

Aliniere

cu

scrisoarea de așteptări a

actionarilo r

Rating

1

2

3

4

5

Alinierea cu scrisoarea de așteptări a actionarilo

Intenția exprimată nu se aliniază deloc cu scrisoarea de așteptări

Intenția exprimată se aliniază în mică măsura cu scrisoarea de așteptări a acționarilo r

Intenția exprimată se aliniază în oarecum cu scrisoarea de așteptări a acționarilo r

Intenția exprimată se aliniază în mare măsură cu scrisoarea de așteptări a acționarilo r

Intenția exprimată se

aliniază complet cu scrisoarea

de așteptări.

r

a acționarilo r

a acționarilo r

11. Număr mandate

5

Număr mandate

Rating

1

2

3

4

5

Număr mandate

3 mandate

mai puțin de 3 mandate

0 mandate

Pluti Consultante

------------------------------—। ; a? : fa ■.

ți—O>

 • 12. Studii economice,tehnice, juridice și experiență în domeniul tehnic,

economic, contabilitate, auditsau financiar de cel puțin 5 ani

s

Studii economice,tehnice, juridice și experiență în domeniul tehnic, juridic, economic, contabilitate, audit sau financiar de cel puțin 5 ani

Rating

1

2

3

4

5

Studii

NU

DA

13. înscrieri în cazierul judiciar

5

înscrieri în cazierul judiciar

Rating

1

2

3

4

5

înscrieri în cazierul judiciar

Are

Nu are

Tipuri de criterii: obligatorii și opționale

Criteriile pot fi obligatorii sau opționale:

 • a) Criteriile obligatorii sunt competențe și trăsături care trebuie să fie îndeplinite de către toți candidații sau de către acei membri din consiliu pentru care există un nivel minim de competență aplicabil.

 • b) Criteriile opționale sunt competențe și trăsături care pot fi îndeplinite de unii dintre membrii consiliului, dar nu în mod necesar de către toți, pentru care nu există un nivel minim de competență aplicabil tuturor membrilor consiliului.

Categorisirea criteriilor în obligatorii sau opționale este realizată în baza analizei contextuale desfășurată în Secțiunea II, luând în considerare complexitatea și specificul activității societății. Modul în care criteriile sunt categorisite în obligatorii sau opționale este reflectat în matricea competențelor, în coloana “Oblig sau opțional (opt.)”

Grila comună de evaluare pentru toate criteriile

Grila este un instrument folosit pentru măsurarea abilității unei persoane de a își demonstra competența în ceea ce privește consiliul, clasificând nivelurile de abilități în cinci categorii, de la "limitat" la "expert", conform exemplului de mai jos:

Scor

Nivel de competenț ă

Descriere

DA/NU

îndeplinirea sau nu a cerinței.

1

Novice

Aveți o înțelegere a cunoștințelor de bază.

2

Intermediar

Aveți un nivel de experiență câștigat prin formare fundamentală și/sau prin câteva experiențe similare. Această aptitudine presupune sprijin extern.

 • • înțelegeți și puteți discuta termeni, concepte, principii și probleme legate de această competență;

 • • Faceți uz activ de legi, regulamente și ghiduri.

3

Competent

Sunteți capabil/ă să îndepliniți cu succes funcțiile asociate acestei competențe. Poate fi necesar, uneori, ajutorul persoanelor cu mai multă experiență, dar de regulă demonstrată această aptitudine independent.

* A+î onlînof          r'nmnptpnfă-ni4-^:i ipppc în-trArM+t—n i-tninim

de ajutor;

• înțelegeți și puteți discuta aplicarea și implicațiile schimbărilor în procesele, politicile și procedurile din acest sector.

4

Avansat

Puteți îndeplini sarcinile asociate cu această aptitudine fără asistență. Sunteți recunoscut/ă în cadrul societății curente ca un (o) expert(a) în aceasta competență, sunteți capabil/ă să oferiți ajutor și aveți experiență avansată în această competență.

 • • Ați oferit idei practice/relevante, resurse și perspective practice referitoare la procesul sau îmbunătățirile practice, la nivel de guvernanță a consiliului și nivel executiv superior;

 • • Sunteți capabil/a să interactionați și să purtați discuții constructive cu conducerea executivă, dar și să instruiți alte persoane în aplicarea acestei competențe.

Expert


Sunteți cunoscut/a ca un (o) expert/a în acest sector. Pu ajutor și găsi soluții pentru dileme și probleme complexe referitoare la această zonă de expertiză.

Șoferi


Ați demonstrat excelență în aplicarea acestei competențe în multiple consilii de administrație si/sau societăți;

• Sunteți privit/ă ca un (o) expert/ă, conducător/oare și inovator/oare în această competență de către consiliul, societatea și/sau societățile din afară.

Elaborat

Ioana Mădălina POPESCU

Pluri Consultants Romania SRL

Avizat

Comisia de selecție 9

președinte Simionescu Radi

membru    Ștefan Nicoleta

J

membru    Popovici Horia -I

membru   Popa Anca - Adir

membru   Stănciulescu Ră;

Profilul candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de administrație

al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

întocmit de Mădălina Popescu

MARTIE 2021

Obiectul de activitate al R.A.S.P. Ploiești a fost stabilit în conformitate cu prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr. 114/2 8.06.2002, 43/30.03.2004, 161/29.09.2005 si 302/18.12.2006 având la bază sarcinile ce revin autorităților publice locale privind cadrul juridic unitar pentru organizarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciilor de gospodărie comunală: servicii publice de alimentare cu energie termică, de alimentare cu apă, de canalizare, de colectare și epurarea apelor uzate, de salubrizare, de iluminat public la nivelul municipiului.

Consiliul de administrație este constituit din: J

 • • un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice licențiat în științe economice sau juridice și cu experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit, financiar sau juridic de cel puțin 5 ani de la data obținerii diplomei de studii superioare, (în acest caz, numirea se face la propunerea acestei instituții);

 • • un reprezentant al autorității publice tutelare cu experiență de cel puțin 5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome și/sau în activitatea de administrare de societăți ori regii autonome;

 • • 1-5 persoane cu experiență în administrarea sau managementul regiilor autonome sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat. Aceste persoane nu pot fi funcționari publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare sau al altor instituții publice.

Atribuții de baza ale Consiliului de Administrație:

 • 1. numește și revocă directorii și stabilește remunerația acestora;

 • 2. analizează și aprobă planul de administrare elaborat în colaborare cu directorii, în acord cu scrisoarea de așteptări și cu declarațiile de intenție;

 • 3. negociază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară;

 • 4. asigurăjntegritatea șj funcționalitatea sistemelor de raportare_coniabilă_și_ financiară, precum și realizarea planificării financiare;

 • 5. verifică funcționarea sistemului de control intern sau managerial;

 • 6. monitorizează și evaluează performanța directorilor;

 • 7. întocmește raportul semestrial privind activitatea regiei autonome, pe care îl prezintă autorității publice tutelare;

 • 8. monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare și conducere;

 • 9. supervizează sistemul de transparență și de comunicare;

 • 10. monitorizează eficacitatea practicilor de guvernanță corporativă ale regiei autonome;

 • 11. raportează lunar autorității publice tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, anexă la contractul de mandat, precum și alte date și informații de interes pentru autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia.

In relațiile cu publicul se urmăresc:

 • □ formarea unui comportament civilizat al cetățenilor în domeniul gospodăririi și economisirii energiei, protecției mediului înconjurător și al menținerii sistemelor publice de producere-transport-distributie energie termica, alimentare cu apa și canalizare, salubrizare, iluminat public la nivelul de funcționare optim;

 • □ discuții cu cetățenii, în grupuri restrânse sau în cadru organizat, privind probleme și preocupări ale acestora, ca actuali sau viitori utilizatori ai serviciilor publice;

 • □ informarea privind legislația, inclusiv modificările și completările nou apărute;

□investigarea, analizarea și soluționarea sesizărilor primite de la cetățeni și informarea ulterioară a acestora, de termenele și modul de rezolvare a problemelor apărute, privind calitatea serviciilor publice.

Condițiile minime obligatorii care vor fi îndeplinite de candidați pentru ocuparea postului de membru în cadrul Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești sunt următoarele: I

 • a) au cetățenie română sau cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene, cu condiția să aibă domiciliul în România;

 • b) cunosc foarte bine limba română (scris și vorbit);

 • c) sunt absolvenți(te) ai (ale) unui program de studii superioare finalizat cu diplomă de licență (sau echivalent) în cadrul unei instituții de învățământ superior din domeniul tehnic sau economic, juridic^ științe politice, etc.;

d)—eu

administrarea sau managementul unor instituții publice;

 • e) nu se află în conflict de interese care să îi(le)facă incompatibili(e) cu exercitarea funcției de administrator neexecutiv în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești;

 • f) nu au fost destituiți(te) dintr-o funcție din cadrul unor instituții publice sau al unor întreprinderi cu capital majoritar de stat sau să nu fi avut încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

 • g) nu au fost condamnați(te) definitiv printr-o hotărâre judecătorească pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiunii de fals, infracțiunii contra patrimoniului, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile desăvârșite cu intenție care ar face-o incompatibile cu exercitarea funcției;

Z» "---

A’ '^.^7   .

Pluti Cojisultants'-'^1 2 3 4 5 6 7

h) nu au făcut poliție politică, așa cum este definită prin lege;

 • i) îndeplinesc criteriile cerute prin OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și Hotărârea de Guvern nr. 722/2016;

 • j) au capacitate deplină de exercițiu;

 • k) sunt apți din punct de vedere medical, au capacitate deplină de exercițiu;

 • I) nu exercită concomitent mai mult de 3 mandate de administrator și/sau membru al unui Consiliu de supraveghere în societăți pe acțiuni/întreprinderi publice conform art. 7 din OUG 109/2011 actualizata prin Legea nr. 111/2016' - declarație pe propria răspundere.

Acest context impune ca membrii Consiliului de Administrație să satisfacă următoarele cerințe contextuale:

 • - Sa aibă o bună viziune asupra rolului regiei, asupra poziționării acesteia în piață, asupra constrângerilor cu care aceasta se confruntă

 • - Sa aibă capacitatea de a identifica si operaționaliza rapid soluții optime care să răspundă în mod eficace constrângerilor tehnice, financiare, economice și sociale cu care se confruntă societatea

 • - Sa aibă capacitatea de a analiza mai întâi situații diverse, apoi de a lua decizii corecte în timp util, decizii care să fie în cât mai mare măsură contextului societății

 • - Sa fie capabili ca prin măsuri și acțiuni potrivite să inspire întregii organizații dorința de a depune eforturile necesare pentru atingerea obiectivelor strategice

 • - Să aibă capacitatea de a instaura o cultură organizațională bazată pe înțelegerea și satisfacerea nevoilor clienților, pe calitate și performanță.

/O :°

Pluti Considi^^

 • 7. Să înțeleagă importanța evaluării și medierii riscurilor organizaționale și să^ffei, familiarizat cu metodologiile și procesele de management al riscului.

Facem toate aceste solicitări pentru a ne asigura că sunt identificate capacitățile necesare pentru alcătuirea celui mai bun consiliu.

Astfel, ținând cont de toate cele menționate mai sus, cumulul de criterii de evaluare ce vor fi utilizate în selectarea membrilor Consiliului de Administrație este:

Criterii

Obligatorii (Oblig.) sau Opțional (Opt.)

Pondere (0-1)

petențe

1.1.Competențe specifice sectorului

1.1.1 Capacitatea de a integra specificitățile operatorilor de servicii publice

Oblig.

1

1.1.2 Capacitatea de a integra imperativele de mediu ce impactează activitatea operatorilor de servicii publice

Oblig.

1

1.1.3 Capacitatea de a depăși constrângerile operaționale, sociale și financiare specifice unui operator de servicii publice

Oblig.

1

 • I.2. Competențe profesionale de importanță strategică / tehnice

  • 1.2.1 Planificare strategica

Oblig.

1

I.2.2 Leadership

Oblig.

0.8

I.2.3 Management prin bugete

Oblig.

1

E o q

I.2.4 Managementul proiectelor

Oblig.

1

I.2.5 Managementul riscurilor

Oblig.

1

I.2.6 Capacitatea de a lua decizii

Oblig.

1

I.2.7 Capacitatea de a rezolva probleme

Oblig.

1

I.3. Guvernanță corporativă

1.3.1 Management prin obiective

Oblig.

0.8

I.3.2 Organizare pe procese

Oblig.

0.7

I.3.3 Managementul talentelor

Oblig.

0.5

I.3.4 Dialogul social

Oblig.

1

I.3.5 Managementul performanței

Oblig.

1

1.4. Competențe sociale și personale

1.4.1 Comunicare orală și scrisă la nivelul cerințelor postului

Oblig.

0.7

I.4.2 Asertivitate

Oblig.

0.7

----iii. cerințe prescriptive și

1.4.3 Capacitate de relaționare

Oblig.

1

1.4.4 Persuasiune

Oblig.

0.8

1.4.5 Reprezentativitate

Oblig.

0.8

1.5. Experiența pe plan local și național

1.5.1 Experiența similară pe plan local

Oblig.

1

I.5.2 Experiența similară pe plan național

Opt.

1

11.1. Reputație personală și profesională

11.1.1 încredere in sine

Oblig.

1

11.2 Independența

*

11.2.1 Spirit intraprenorial

Oblig.

1

II.2.2 Viziune

Oblig.

1

11.3. Expunere politică

11.3.1 Expunerea politică

Oblig.

1

11.4. Integritate

11.4.1 Integritate

Oblig.

1

11.5. Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor

11.5.1 Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor

Oblig.

1

111.1 Număr mandate

Opt.

1

2. au cel puțin 10 ani de vechime în muncă și cel puțin 5 ani experiență în administrarea sau managementul instituții publice

Oblig

1

III.3 înscrieri în cazierul judiciar

Oblig.

1

III.3 înscrieri în cazierul fiscal

Oblig.

1Acest cumul de competențe ale consiliului se declină la nivelul mebrilor astfel:

 • - Candidatul trebuie să aibă:

o studii superioare de lungă durată finalizate cu diplomă de licență și experiență în domeniul tehnic, juridic, economic, știinte politice, etc., cel puțin 5 ani experiență în domeniul de activitate al regiei autonome și/sau în activitatea de administrare de societăți ori regii autonome, să fie funcționar public cu cel puțin 10 ani de vechime în posturi de administrație publică

o competențele specifice regiei, dezvoltate la un nivel de peste 75% competențele specifice regiei

o competențele de importanță strategică, dezvoltate la un nivel de minim pragul mediu colectiv


o compețentele sociale și personale, dezvoltate la un nivel de minim pragul minim colectiv

o să aibă capacitate de decizie și o dezvoltată capacitate de delegare

o dezvoltată capacitate de înțelegere a mecanismelor economice și financiare ale societății,

o bună cunoaștere a legislației în vigoare

o capacitatea de a explica celorlalți membri ai consiliului implicațiile economice, financiare ale deciziilor operaționale.

Elaborat

Ioana Mădălina POPESCU

Pluri Consultants Romania

Avizat

Comisia de selecție

președinte Simionescu Radi membru    Ștefan Nicoleta

membru    Popovici Horia -

membru Popa Anca - Adir membru Stănciulescu Ră;

Matricea profilului candidatului consiliului de administrație

al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

Criterii

Obligatorii (Oblig.) sau Opțional (Opt.)

Pondere (0-1)

Curent

Total

Total ponderat

Prag minim colectiv

Pragul curent colectiv %

(.Competențe

1.1.Competențe specifice sectorului

1.1.1 Capacitatea de a integra specificitățile operatorilor de servicii publice

Oblig.

1

3.5

3.5

1.1.2 Capacitatea de a integra imperativele de mediu ce impactează activitatea operatorilor de servicii publice

Oblig.

1

3.5

3.5

1.1.3 Capacitatea de a depăși constrângerile operaționale, sociale și financiare specifice unui operator de servicii publice

Oblig.

1

3.5

3.5

1.2. Competențe profesionale de importanță strategică / tehnice

1.2.1 Planificare strategica

Oblig.

1

3.5

3.5

1.2.2 Leadership

Oblig.

0.8

\ A

r'K ..

.3.5'

$ f y.s

1.2.3 Management prin bugete

Oblig.

1

L. Q U' "3.5

3.5

1.2.4 Managementul proiectelor

Oblig.

1

3.5

3.5

1.2.5 Managementul riscurilor

Oblig.

1

3.5

3.5

1.2.6 Capacitatea de a lua decizii

Oblig.

1

3.5

3.5

1.2.7 Capacitatea de a rezolva probleme

Oblig.

1

3.5

3.5

1.3. Guvernanță corporativă

1.3.1 Management prin obiective

Oblig.

0.8

3.5

2.8

I.3.2 Organizare pe procese

Oblig.

0.7

3.5

2.45

I.3.3 Managementul talentelor

Oblig.

0.5

3.5

1.75

I.3.4 Dialogul social

Oblig.

1

3.5

3.5

I.3.5 Managementul performanței

Oblig.

1

3.5

3.5

I.4. Competențe sociale și personale

1.4.1 Comunicare orală și scrisă la nivelul cerințelor postului

Oblig.

0.7

3.5

2.45

I.4.2 Asertivitate

Oblig.

0.7

3.5

2.45

I.4.3 Capacitate de relaționare

Oblig.

1

3.5

3.5

I.4.4 Persuasiune

Oblig.

0.8

3.5

2.8

I.4.5 Reprezentativitate

Oblig.

0.8

3.5

2.8

I.5. Experiența pe plan local și național

1.5.1 Experiența similară pe plan local

Oblig.

1

3.5

3.5

I.5.2 Experiența similară pe plan național

Opt.

1

3.5

3.5

11.1. Reputație personală și profesională

11.1.1 încredere in sine

Oblig.

1

3.5

3.5

II.2 Independența

*

11.2.1 Spirit intraprenorial

Oblig.

1

3.5

3.5

i

•’ 0 0

■ Tv °

^^7 pA

III. Cerințe prescriptive și prescriptive

11.2.2 Viziune

Oblig.

1

.3:5^

11.3. Expunere politică

o. ■

11.3.1 Expunerea politică

Oblig.

1

3.5

3.5

11.4. integritate

11.4.1 Integritate

Oblig.

1

3.5

3.5

11.5. Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor

11.5.1 Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor

Oblig.

1

3.5

3.5

111.1 Număr mandate

Opt.

1

3.5

3.5

2. au cel puțin 10 ani de vechime în muncă și cel puțin

5 ani experiență în administrarea sau managementul instituții publice

Oblig

1

3.5

3.5

III.3 înscrieri în cazierul judiciar

Oblig.

1

3.5

3.5

III.3 înscrieri în cazierul fiscal

Oblig.

1

3.5

3.5

Total

0

0

0

0

0

119

104.3

Total ponderat

0

0

0

0

0

Clasament

3

5

2

1

4

Elaborat

Ioana Mădălina POPESCU Pluri Consultants Romania

Avizat

Comisia de selecție,

președinte Simionescu Radi

membru    Ștefan Nicoleta

membru    Popovici Horia -

membru   Popa Anca - Adi

membru   Stănciulescu Ră

1

Pe lângă aceste cerințe contextuale, aptitudinile, cunoștințele și experiența mai sus meționate, membrii consiliului de administrație trebuie să mai îndeplinească următoarele trăsături și condiții:

2

Să aiba minimum de cunoștințe, aptitidini și experiența necesară pentru a-și îndeplini cu succes mandatul de administrator.

3

Să cunoască responsabilitățile postului și să-și poată forma viziuni pe termen mediu și lung.

4

Să aiba capacitatea de a-și asuma responsabilitatea față de întregul consiliu și să dea dovada de independență.

5

Să dea dovadă de integritate, onestitate și transparență în relațiile cu ceilalți membri și cu societatea.

6

Să aibă cunoștințele necesare, aptitudini și experiența în critica constructivă, munca în echipă, comunicare, cultura financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg.

7

Să fie familiarizat cu cerințele guvernanței financiare și cu practicile contemporane de management financiar, inclusiv responsabilitățile fiduciare ale consiliului și principiile de contabilitate financiară, audit financiar și rapotare financiară.