Hotărârea nr. 73/2021

Hotãrârea nr. 73 privind propunerile autorității publice locale de numire a reprezentanților  în Consiliul Coordonator al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al municipiului Ploiești

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 73

privind propunerile autorității publice locale de numire a reprezentanților în Consiliul Coordonator al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret

al municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de Aprobare nr. 77/10.03.2021 al consilierilor locali Radu-Alexandru Simionescu, Georgeta-Simona Popescu, Cristina Toma-Cochinescu, Valentin-Răzvan Săbău, Constantin Nemeș și Anca-Adina Popa, precum și Raportul de Specialitate comun al Direcției Comunicare, Relații Publice, nr.1213/12.03.2021 și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 83/18.03.2021, privind propunerile autorității publice locale de numire a reprezentanților în Consiliul Coordonator al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret;

ținând cont de Avizul Comisiei de specialitate nr. 6 pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport, din data de 12.03.2021;

având în vedere art. 3 și art. 10 alin.(1) din Legea Tinerilor nr. 350/2006, prin care autoritățile administrației publice centrale și locale, unitățile, instituțiile și serviciile publice subordonate acestora au obligația să sprijine activitatea de tineret și să asigure cadrul adecvat de desfășurare a acesteia la nivel național și local;

având în vedere secțiunea 1 și secțiunea a 2-a din capitolul V al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al municipiului Ploiești,

în temeiul art. 129, alin.(7), lit. (a, b, c, d, e, f, i) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se modifica dispozițiile Capitolului V Secțiunea a 2-a, „Consiliul Coordonator” din Regulamentul de organizare și funcționare a consiliului consultativ pe probleme de tineret aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 32/2021, în sensul că:

- Funcționează în următoarea componență: un președinte, un vicepreședinte, patru membri și un secretar

Art. 2 Se aprobă numirea reprezentanților în Consiliul Coordonator al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al municipiului Ploiești, în următoarea componență:

  • 1. Radu-Alexandru Simionescu - Președinte

  • 2. Dragoș-Alexandru Măchițescu - Vicepreședinte

  • 3. Ștefan Nicoleta - Secretar

  • 4. Bogdan Lupu - Membru

  • 5. Mihai Tonsciuc - Membru

  • 6. Robert-Ionuț Vîscan - Membru

  • 7. Nicolae-Vlad Frusina - Membru

Art. 3 Direcția Comunicare, Relații Publice va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 martie 2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Radu-Alexandru SIMIONESCU

Contrasemnează, p. SECRETAR GENERAL, Mihaela-Lucia CONSTANTIN Director Executiv