Hotărârea nr. 72/2021

Hotãrârea nr. 72 privind încheierea unui PROTOCOL DE COLABORARE între Municipiul Ploiești și SC VEROSKIP TRADING SRL

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 72 privind încheierea unui PROTOCOL DE COLABORARE între Municipiul Ploiești și S.C. VEROSKIP TRADING S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 98/17.03.2021 al domnului viceprimar Daniel Nicodim și Raportul de specialitate comun nr. 3517/18.03.2021 al Direcției Tehnic-Investiții și nr. 97/19.03.2021 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune încheierea unui PROTOCOL DE COLABORARE, între Municipiul Ploiești și S.C. VEROSKIP TRADING S.R.L.;

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 29.03.2021 și de avizul Comisiei nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 29.03.2021;

În temeiul art. 129 alin. 9, art. 196, alin. 1, lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă încheierea unui PROTOCOL DE COLABORARE, între Municipiul Ploiești și S.C. VEROSKIP TRADING S.R.L., conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuternicește primarul municipiului Ploiești, domnul Andrei-Liviu VOLOSEVICI să semneze PROTOCOLUL DE COLABORARE în numele U.A.T. municipiul Ploiești.

Art. 3 Prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr. 378/27.09.2019 și nr.433/31.10.2019 își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Direcția Tehnic - Investiții, Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 martie 2021

Contrasemnează,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         p. SECRETAR GENERAL,

Radu-Alexandru SIMIONESCU       Mihaela-Lucia CONSTANTIN

Director Executiv

PROTOCOL

încheiat astăzi

în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.^ O M           ,

s-a încheiat prezentul protocol.

 • I. PĂRȚILE PREZENTULUI PROTOCOL

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor nr.lA, telefon: 0244516699, fax:     0244510736, cod fiscal:’ 2844855, cont:

RO51TREZ24A705000200200X deschis la Trezoreria Ploiești, reprezentat prin dl. Primar Andrei Liviu Volosevici, pe de o parte,

S.C. VEROSKIP TRADING S.R.L. cu sediul în București, B.dul Vasile Milea nr. 4E, et. 2, cam. 7, Sector 6, C.U.I. RO20844047, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/1702/2007, reprezentată legal prin Doron Klein si Luciana Giurea pe de altă parte,

 • II. OBIECTUL PROTOCOLULUI

Art. 1 - Scopul protocolului

Scopul protocolului il reprezintă colaborarea dintre Municipiul Ploiești și S.C. Veroskip Trading S.R.L. în vederea dezvoltării Municipiului Ploiești prin realizărea unor proiecte sociale care au ca scop îmbunătățirea calității vieții și condițiilor de trai al locuitorilor.

Pentru realizarea acestor obiective, S.C. VEROSKIP TRADING S.R.L. va aloca un buget de 200.000 Euro (974.900,00 lei) pentru realizarea unor proiecte sociale:

 • - Reamenajare/amenajare locuri dejoacă;

 • - Dotări și echipamente aferente locurilor de joacă;

 • - Dotări și echipamente locuri fitness;

 • - Amenajare cabinete medicale scolare/izolatoare;

 • - Alte proiecte convenite de părți.

 • III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 2. - Obligațiile Municipiului Ploiești

 • 2.1.Să obțină,daca este cazul, certificat de urbanism, avizele necesare în baza documentațiilor transmise de către SC VEROSKIP TRADING SRL, precum și Autorizația de Construire.

 • 2.2.Să pună la dispoziția SC VEROSKIP TRADING SRL, la solicitarea acestuia, pe durata execuției lucrărilor, spațiile necesare lucrărilor, în limita posibilităților potrivit configurației și disponibilului din zonă.

  2.3.Să supună, daca este cazul, spre aprobare indicatorii tehnico economici


rezultați în urma întocmirii DALI.

 • 2.4.Să supună spre aprobare proiectele în Comisia Avizare.

Art. 3- Obligațiile VEROSKIP TRADING S.R.L.

 • 3.1.Să întocmească, daca este cazul, Proiectul Tehnic,


Lucrărilor de Intervenții (DALI), Documentația Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire (DTAC), Proiect Tehnic de Execuție și Detalii de Execuție (PTDE).

 • 3.2.Să execute lucrări ce fac obiectul Protocolului.

 • 3.3.La terminarea lucrărilor, părțile vor încheia un proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor și un Proces Verbal de predare-primire prin care obiectivul va intra în patrimoniul municipiului Ploiești.

 • 3.4.Incepând cu momentul la care obiectivul intră în patrimoniul Municipiului Ploiești, Veroskip Trading S.R.L. nu mai are nicio obligație în legătură cu obiectivul, sub orice formă.

Art. 4 - Durata protocolului

Durata colaborării este de la data încheierii prezentului protocol, până la data finalizării obiectivelor ce fac obiectul Protocolului, dar nu mai târziu de 2 ani.

 • IV. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI

Art. 5. Protocolul încetează prin:

 • - acordul de voință, exprimat în scris, al părților, cu un preaviz de 10 zile calendaristice;

 • - prin reziliere, in caz de nerespectare a obligațiilor asumate de către părți;

 • - încetează de drept când interesul public impune acest lucru. în această situație, Veroskip Trading S.R.L. se consideră că și-a îndeplinit în totalitate obligațiile asumate prin prezentul protocol și nu i se va atrage răspunderea sub nicio formă pentru neîndeplinirea obiectivului.

 • V. RĂSPUNDEREA

Art. 6. - Pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul protocol, partea în culpă datorează celeilalte părți daune ce se vor determina în funcție de prejudiciul produs. Prejudiciul va fi evaluat printr-o expertiză tehnica.

Art. 7. - Nicio parte nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea necorespunzătoare, total sau parțial, a oricărei obligații, care îi revine în baza acestui protocol, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege, cu condiția notificării în termen de 3 zile de la producerea evenimentului.

 • VI. DISPOZIȚII FINALE

Art. 8. - Modificarea protocolului se poate face în limitele legislației române, cu acordul părților, prin act adițional, care va face parte integrantă dpi prezentul protocol; excepție fac legi, hotărâri de Guvern, ordonanțe, hotărâri ale’^onsiiw^ii Loctil al Municipiului Ploiești ale căror prevederi sunt imperative și operează^ drepț'

Art. 9. - Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu acest’pro'tocol vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar dacă părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de către instanțele de judecată competente.

Prezentul protocol produce efecte de la data încheierii acestuia.

Acest protocol a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, astăzi.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMAR,

Andrei Liviu Volosevici

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

S.C. VEROSKIP TRADING S.R.L. REPREZENTANȚI,


reprezentată legal prin Doron Klein


Luciana Giurea

Director Executiv,

DIRECȚIA ECONOMICĂ, Director executiv,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS,

ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE Director executiv,

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII Director executiv,

SERVICIUL REPARAȚII ȘI INVESTIȚII DRUMURI

Șef Serviciu,