Hotărârea nr. 68/2021

Hotãrârea nr. 68 privind aprobarea Acordului de Parteneriat şi a Procedurii de Colaborare cu Asociaţia ARES’EL în vederea depunerii şi implementării proiectului „Parteneriatul pentru Ploiești - consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali din municipiul Ploiești și localitățile limitrofe de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local” finanţat prin POCA 2014-2020, CP14/2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

H O T Ă R Â R E A N R. 68

privind aprobarea Acordului de Parteneriat și a Procedurii de Colaborare cu Asociația ARES’EL în vederea depunerii și implementării proiectului

„Parteneriatul pentru Ploiești - consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali din municipiul Ploiești și localitățile limitrofe de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local” finanțat prin POCA 2014

’               2020, CP14/2021

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând referatul de aprobare nr. 78/10.03.2021 al domnilor și doamnelor consilieri: Simionescu Radu-Alexandru, Toma-Cochinescu Cristina, Bolocan Iulian, Popa Anca-Adina, Trofin Magdalena și Machițescu Alexandru-Dragoș și Raportul de specialitate comun al Direcției Relații Internaționale nr. 117/09.03.2021 și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 106/24.03.2021, prin care se propune aprobarea Parteneriatului pentru Dezvoltare Locală și a Procedurii de Colaborare cu Asociația ARES’EL în vederea depunerii și implementării unui proiect finanțat prin POCA 2014-2020, CP14/2021;

Ținând cont de Avizul Comisiei de specialitate nr. 7. Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații, din data de 26.03.2021;

Având în vedere Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Cererea de proiecte POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) - Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local, Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP;

Luând act de adresa de înaintare a Asociației ARES’EL nr. 4682/24.02.2021;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. e și art. 139 alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Acordul de Parteneriat ce va fi încheiat între UAT Municipiul Ploiești și Asociația ARES’EL în vederea depunerii și implementării proiectului „Parteneriatul pentru Ploiești - consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali din municipiul Ploiești și localitățile limitrofe de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local” finanțat prin POCA 2014-2020, CP14/2021, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Procedura de Colaborare a Municipiului Ploiești cu Asociația ARES’EL în vederea depunerii și implementării proiectului „Parteneriatul pentru Ploiești - consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali din municipiul Ploiești și localitățile limitrofe de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local” finanțat prin POCA 2014-2020, CP14/2021, Anexă la Acordul de Parteneriat.

Art. 3 Se împuternicește domnul Volosevici Andrei Liviu - în calitate de reprezentant legal al UAT Municipiul Ploiești să semneze Acordul de parteneriat și Procedura de Colaborare cu Asociația ARES’EL.

Art. 4 Direcția Relații Internaționale asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 26 martie 2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Radu-Alexandru SIMIONESCU

Contrasemnează, p. SECRETAR GENERAL, Mihaela-Lucia CONSTANTIN Director Executiv

ACORD DE PARTENERIAT

PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ

Părțile:

Asociația ARES’EL- Lider de parteneriat cu sediul în Ploiești, str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 9, bl. 80, sc. C, ap 53, CIF 27084275, telefon: 0733389228, e-mail: asociatia_aresel@yahoo.com, reprezentată prin d-șoara Marilena-Cristina Luncă-Președintă,

Municipiul Ploiești-Partener, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor, nr. IA, tel: 0244/516699, e-mail: comunicare@ploiesti.ro, reprezentată prin dl. Andrei-Liviu Volosevici - Primar au convenit următoarele:

Art.1 Acordul de parteneriat

Prin semnarea prezentului acord de parteneriat, părțile își exprimă acordul de asociere în vederea implementării proiectului „Parteneriatulpentru Ploiești - consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali din municipiul Ploiești și localitățile limitrofe de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local, Cod MySmis: 151125 ”.

1.1 prezentul acord reprezintă o convenție privind cooperarea părților în atingerea scopului comun, nu reprezintă prestări de servicii între parteneri și nu dă naștere unei noi persoane juridice constituite de/între parteneri.

Art. 2 Obiectul

 • 2.1 Obiectul acestui parteneriat îl reprezintă stabilirea responsabilităților fiecărui partener în vederea implementării proiectului „Parteneriatulpentru Ploiești - consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali din municipiul Ploiești și localitățile limitrofe de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local, Cod MySmis: 151125”, proiect care va fi depus în cadrul cererii de propuneri de proiecte POCA/65 9/2/1/Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administrație Publice 2014-2020 (denumit în continuare „Proiectul”).

 • 2.2 Prevederile cererii de finanțare sunt direct aplicabile prezentului Acord de Parteneriat.

 • 2.3 Municipiul Ploiești acordă prin prezentul un mandat Asociației ARES’EL- Lider de parteneriat, potrivit art. 2013 și următoarele din Codul Civil, pentru a încheia contractul de finanțare cu AM POCA, precum și pentru reprezentare față de

pentru orice aspect legat de implementarea Proiectului și derularea contractului de finapțafeS\

Art.3 Principiile de buna practică ale Parteneriatului

 • 3.1 Ambii partenerii trebuie să contribuie Ia realizarea Proiectului în modalitățile precizate cererea de finanțare și prezentul acord de parteneriat.

 • 3.2 Partenerii sunt obligați să respecte regulile privitoare Ia conflictul de interese și regimul incompatibilităților, iar, în cazul apariției unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui, inclusiv, dar fără a se limita la, informarea în scris a AM POCA în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict.

Art. 4 Durata acordului

4.1 Acordul de parteneriat intră în vigoare la data semnării acestuia de către părți și își încetează valabilitatea după șase luni de la data încetării Contractului de finanțare.

Art. 5 Drepturi și obligații ale partenerilor

5.1 Drepturi și obligații ale Asociația ARES’EL- Lider de parteneriat:

 • a) Transmite cererea de finanțare, conform formatului și modalităților stabilite prin Ghidul Solicitantului, și va semna contractul de finanțare în numele partenerilor.

 • b) Are obligația de a depune la AM POCA cererile de rambursare, în conformitate cu graficul de finanțare.

 • c) Propunerile pentru modificări ale Proiectului (de exemplu: activități, parteneri, etc.), trebuie să fie convenite cu partenerul înaintea solicitării aprobării de către AM POCA și justificate de către inițiatorul modificării.

 • d) Semnatarii prezentului acord de parteneriat înțeleg și acceptă că nu se pot elimina parteneri din Proiect fără înlocuirea acestora cu alte entități cu personalitate juridică ce îndeplinesc condițiile reglementate de Ghidul Solicitantului.

 • e) Duce la îndeplinire activitățile descrise în cererea de finanțare și asumate prin prezentul acord și prin contractul de finanțare.

 • 5.2 . Drepturi și obligații ale Municipiului Ploiești-Partener:

 • a) Să colaboreze și să susțină derularea Proiectului.

 • b) Să pună la dispoziție sau să furnizeze expertiza sau resursele umane necesare pentru asigurarea bunei desfășurări a activităților conform cererii de finanțare.

 • c) Să ducă la îndeplinire obiectivele cuprinse in Proiect, în condițiile stabilite prin cererea

de finanțare și Contractul de finanțare.


Art. 6 Responsabilitățile și angajamentele membrilor Parteneriatului în implementareaIV

Proiectului.

 • 6.1 . Responsabilitățile Asociația ARES’EL- Lider de parteneriat:

- Asigură managementul proiectului,

- Realizează activitatea de formare

 • - Coordonează dezvoltarea și implementarea mecanismului de consultare a autorităților și instituțiilor publice cu ONG-urile, partenerii sociali și cetățenii în elaborarea politicilor și strategiilor de dezvoltare la nivel local,

 • - Organizează și desfășoară activități comune între parteneri sociali, ONG-uri și autorități locale,

 • - Promovează proiectul,

 • - Selectează grupul țintă.

 • - Informează grupul țintă cu privire la activitățile proiectului.

 • - Realizează achizițiile proiectului,

 • - Asigură raportarea financiară a proiectului.

 • 6.1 Responsabilitățile Municipiului Ploiești-Partener:

 • - Participă la dezvoltarea și implementarea mecanismului de consultare a autorităților și instituțiilor publice cu ONG-urile, partenerii sociali și cetățenii în elaborarea politicilor și strategiilor de dezvoltare la nivel local.

 • - Participă la organizarea și desfășurarea activităților comune între parteneri sociali, ONG-uri și autorități locale.

 • - Participă la promovarea proiectuL«

 • - Desemnează o persoană responsabilă cu comunicarea și relația cu partenerii

 • - Pune la dispoziție o sală pentru conferință de presă și o sală de ședințe, când vor fi necesare în proiect.

 • 6.2 . Parteneriatul se va derula în baza unei proceduri de colaborare anexa prezentului acord.

Art. 7 Notificări

 • 7.1 Orice comunicare între membrii Parteneriatului în legătură cu prezentul acord se va face în scris.

Art. 8 Legea aplicabilă și modificări la acordul de parteneriat

 • 8.1 Prezentului acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legea română.

 • 8.2 Pe durata prezentului acord, părțile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adițional, oricând interesele lor cer acest lucru.

Art. 9 Litigii

9.1 Orice dispută care poate lua naștere din sau în legătură cu prezentul acord va fi soluționată pe calea negocierilor între Părți, iar în situația în care acestea nu ajung la niciun acord privind soluționarea disputei, aceasta va fi soluționată de instanțele competente, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile.

Art 10 Prevederi finale

10.1 Părțile garantează că reprezentanții numiți ale căror semnături apar mai jos au fost investiți, la data semnării prezentului acord de parteneriat, cu toate puterile legale de a semna si executa prezentul acord de parteneriat.

Art 11 Alte clauze

Părțile pot conveni introducerea altor clauze în prezentul acord, cu respectarea prevederilor asumate prin cererea de finanțare, condițiilor specifice din Ghidul Solicitantului, precum si a reglementărilor prezentului acord.

Prezentul acord a fost întocmit și semnat astăzi, .............., în număr de ..............

exemplare (numărul de exemplare este reprezentat de numărul de parteneri semnatari, inclusiv liderul de parteneriat, plus un câte un exemplar original pentru AM POCA toate având aceeași valoare legală).

Semnături:

Asociația ARES’EL-

Lider de parteneriat

Marilena-Cristina Luncă, Președintă

Semnătura

Data și locul

Municipiul Ploiești-

Partener

Andrei-Liviu Volosevici, Primar

Semnătura

Data și locul

PROCEDURA DE COLABORAREScopul procedurii

Prezenta procedură are scopul de a reglementa modul de colaborare a celor doi parteneri în cadrul proiectului „Parteneriatul pentru Ploiești - consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali din municipiul Ploiești și localitățile limitrofe de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local, CodMySmis: 151125” și încă șase luni după data de finalizare a acestuia.

Definiții:

Parteneri - Asociația ARES’EL și Municipiul Ploiești-cele două organizații semnatare ale acordului de parteneriat.

Parteneriat pentru Dezvoltare Locală- parteneriat între autoritatea locală Municipiul Ploiești și ONG-ul Asociația ARES’EL care să fie funcțional la șase luni după finalizarea proiectului „Parteneriatul pentru Ploiești - consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali din municipiul Ploiești și localitățile limitrofe de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local, CodMySmis: 151125”.

Activitățile proiectului - activități implementate în comun de cei doi parteneri pentru realizarea obiectivelor și rezultatelor proiectului „Parteneriatul pentru Ploiești -consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali din municipiul Ploiești și localitățile limitrofe de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local, CodMySmis: 151125”.

Rezumatul proiectului

Obiectivul general proiectului este creșterea capacitatii ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea politicilor și a stragiei de dezvoltare la nivelul Municipiului Ploiești.

Obiectivele specifice și modalitățile de realizare

Obiectiv specific 1. Implicarea partenerilor sociali, ONG-urilor si cetățenilor în formularea și promovarea politicilor și a strategiei de dezvoltare la nivelul Municipiului Ploiești prin dezvoltarea si implementarea unui mecanism de consultare timp de 14 luni.

Acest obiectiv se va realiza prin implementarea Subactivității A 1.1. Dezvoltarea si implementarea unui mecanism de consultare a autoritatilor și instituțiilor publice cu ONG-uri, parteneri sociali și cetateni în elaborarea politicilor și strategiilor de dezvoltare la^iveL

local-                                                                         Sjf

Subactivitate Al.l. presupune următoarele acțiuni:                                           £

’ &

 • • Realizarea unei analize-diagnostic la nivelul Municipiului Ploiești ce privește — modalitatea de consultare a societății civile (ONG-uri, parteneri sociali, cetățefîf)r ' referitor la elaborarea politicilor și strategiilor de dezvoltare la nivel local.

 • - Organizarea și desfășurarea a 4 focus-grupuri de identificare a nevoilor de consultare (ia fiecare focus-grup vor participa 10-12 persoane din cadrul Municipiului Ploiești și societatea civila).

 • - Organizarea și desfășurarea a 3 seminarii de elaborare a mecanismului de consultare (la fiecare seminar vor participa 10-12 persoane din cadrul Municipiului Ploiești și societatea civila).

 • - Elaborarea mecanismului de consultare în trei scenarii.

 • - Organizarea și desfășurarea a 3 sesiuni de dezbatere a celor 3 scenarii de mecanism de consultare.

 • - Finalizarea mecanismului de consultare și publicarea lui pe site-ul Municipiului Ploiești pentru ultima rundă de consultare publică.

 • - Organizarea și desfășurarea a 2 conferințe de promovare a mecanismului de consultare (la fiecare conferință vor participa 30 de persoane din cadrul Municipiului Ploiești, societatea civila, presă locală și națională).

 • - Implementarea mecanismului de consultare a autoritarilor si instituțiilor publice cu ONG-uri, parteneri sociali si cetateni in elaborarea politicilor si strategiilor de dezvoltare la nivel local la nivelul Municipiului Ploiești și pilotarea lui.

Obiectiv specific 2. Dezvoltarea capacității partenerilor sociali și a ONG-urilor de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivelul municipiului Ploiești timp de 8 luni prin instruire practică, formare continuă a 70 de participanți din cadrul ONG-urilor și partenerilor sociali care vor fi certificați și două activități întreprinse în comun cu autoritățile locale și participarea lor la activitățile rețelelor naționale și europene. Acest obiectiv se va realiza prin implementarea subactivității 2.1 Dezvoltarea capacității partenerilor sociali și a ONG-urilor prin instruire practică și formare continuă și a subactivității 2.2 Dezvoltarea capacității partenerilor sociali și a ONG-urilor prin activități întreprinse în comun cu autoritățile locale.

Subactivitatea 2.1 presupune următoarele acțiuni:

Organizarea și desfășurarea a 5 sesiuni de curs autoritat ANC „Competei^^ci^ -șf ^ / civice” a câte 14 persoane / sesiune (70 de persoane participante la curs^.Cei^Wd^'# £ participanți vor proveni din rândul ONG-urilor și partenerilor sociali din Municipiul^.-^/ Ploiești și la finalul cursului vor fi certificați pentru dobândirea competențelor sociale șr"*”

civice.

Subactivitatea 2.2 presupune următoarele acțiuni:

- Organizarea și desfășurarea a 4 sesiuni de pregătire a activităților comune ONG-uri și parteneri sociali alături de autoritățile locale ce se vor desfășura la sediul Primăriei Municipiului Ploiești și vor avea scopul de a elabora materialele de lucru pentru activitățile comune. Cele două activități comune se vor concretiza în două mese rotunde de networking și consultări organizare în cadrul unei deplasări la care vor participa 20 de persoane delegate de Municipiului Ploiești, ONG-uri și parteneri sociali din Ploiești. Deplasarea are rolul de a facilita colaborarea între participanți și de a creiona o strategie de lucru pe viitor pornind de la parteneriatul de dezvoltare locală încheiat pentru proiect.

Activități transversale

Subactivitatea 3.1. Promovarea proiectului:

 • - 90 de persoane din grupul țintă informate asupra proiectului,

 • - o campanie de promovare a proiectului și a principiilor orizontale,

 • - o conferință de închidere a proiectului cu 30 persoane.

Subactivitatea 3.2. Informarea si selecția grupului țintă

 • - 90 de persoane selectate în grupul țintă,

 • - 70 de persoane provenind din rândul ONG-urilor și partenerilor sociali,

 • - 20 de persoane provenind din rândul autorităților locale.

Rolul partenerilor, resursele utilizate și finanțarea

Organizația

Responsabilități

Resurse

Finanțare

Asociația ARES’EL-

Lider     de

parteneriat

- Asigură managementul proiectului, realizează activitatea de formare (achiziția, organizarea și desfășurarea cursului de competențe sociale și

Resurse umane:

Manager de proiect Coordonator politici publice

98% finanțare prin POCA 2% cofinanțare private

civice),

Coordonează     dezvoltarea     și

implementarea mecanismului de consultare a autorităților și instituțiilor publice cu ONG-urile, partenerii sociali și cetățenii în elaborarea politicilor și strategiilor de dezvoltare la nivel local, Organizează și desfășoară activități comune între parteneri sociali, ONG-uri și autorități locale,

Promovează proiectul, selectează grupul țintă, informează grupul țintă cu privire la activitățile proiectului, Realizează achizițiile proiectului, asigură raportarea financiară a proiectului

Expert organizare       f

evenimente Specialist        5

dezvoltare locală Responsabil grup țintă Expert promovare și principii orizontale Responsabil financiar

Resurse materiale:

Sediu de implementare Ploiești 4 laptopuri pentru echipa de implementare O imprimantă multifuncțională 0 mașină auto pentru deplasări

Achiziții de realizat în proiect:

Servicii de formare profesională Servicii de catering pentru cursurile de formare și activitățile de dezvoltare și implementare a mecanismului de consultare Servicii de organizare evenimente pentru activități comune

Bugetul alocat liderul de •31 t proiect este de/^ ftnaximiU

Acesta văii utilizat pentru plata salariilor experților din proiect, realizarea achizițiilor și decontarea deplasărilor experților, finanțarea activităților indirecte.

Liderul de proiect va pune la dispoziția proiectului resursele materiale necesare implementării proiectului din propriile surse.

Finanțarea activităților din sustenabilitate se va realiza din surse proprii (membrii asociației vor asigura sustenabilitatea proiectului fără remunerare, asociația va pune la dispoziție în continuare resursele materiale,

X

Reclasările șe vor deconta din

asoci^i^șr /

proiecte viitoare.

Municipiul

Ploiești-Partener

 • - Participă la dezvoltarea și implementarea mecanismului de consultare a autorităților și instituțiilor publice cu ONG-urile, partenerii sociali și cetățenii în elaborarea politicilor și strategiilor de dezvoltare la nivel local,

 • - Participă la organizarea și desfășurarea activităților comune între parteneri sociali, ONG-uri și autorități locale,

 • - Participă la promovarea proiectul.

Resurse umane: 0 persoană responsabilă cu comunicarea și relația cu partenerii Resurse materiale: 0 sală de conferințe 0 sală de ședințe

Partenerul nu va avea buget în proiect, dar va asigura resursele aferente în cadrul activităților curente ale Primăriei Municipiului Ploiești.

Sustenabilitatea va fi asigurată în virtutea activităților curente ale Primăriei Municipiului Ploiești.

Modalitatea de lucru

Prezentul parteneriat se va implementa conform cererii de finanțare aferentă proiectului „Parteneriatulpentru Ploiești - consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali din municipiul Ploiești și localitățile limitrofe de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local, Cod MySmis: 151125”.

Astfel, în fiecare lună partenerii vor agrea calendarul activităților pentru luna viitoare în cadrul unei ședințe fizice sau online.

Resursele materialele puse la dispoziția proiectului de Municipiul Ploiești vor fi utilizate EXCLUSIV pentru desfășurarea activităților cu grupul țintă prevăzute în proiect.

Activitățile cu grupul țintă din cele două săli puse la dispoziție de Municipiul Ploiești vor fi planificate lunar și vor fi adaptate activității curente ale acestuia.

Sălile puse la dispoziția proiectului de către Municipiul Ploiești vor fi utilizate pentru următoarele activități:

If-

1.

2.

3.


Sesiuni de focus-grup-4 zile cu 14 persoane. Durată/zi - 2-4 ore în funaieL.de /XM"—.

disponibilitatea sălii.                                                      f &

Semmarii-3 zile seminarii cu 14 persoane. Durată/zi - 2-4 ore în fimcțîe^te disponibilitatea sălii.

Sesiuni dezbatere mecanism-3 zile. Durată/zi - 2-4 ore în funcție de disponibilitat^^*^

sălii.

 • 4. Curs competențe sociale și civice -6 zile / lună * 5 grupe cu 14 persoane. Durată / zi -2-4 ore în funcție de disponibilitatea sălii.

 • 5. Seminarii de pregătire activități comune-4 zile 10 persoane.

 • 6. Conferințe de promovare a mecanismului-2 zile cu 30 persoane.

în funcție de evoluția pandemiei, activitățile se vor desfășura parțial sau total online. Planificarea va fi urmărită de managerul de proiect care va interveni dacă va fi cazul. Comunicarea se va realiza online și față-în-față în baza unor date de contact puse la dispoziție oficial de fiecare partener.

Fiecare partener va numi oficial o persoană pentru derularea parteneriatului.

Prezenta procedură de colaborare va fi modificată și completată pe măsură ce se va implementa proiectul.

Semnături:

Asociația ARES’EL-

Lider de parteneriat

Marilena-Cristina Luncă, Președintă

Semnătura

Data și locul

Municipiul Ploiești-

Partener

Andrei-Liviu Volosevici,

Primar

Semnătura

Data și locul