Hotărârea nr. 67/2021

Hotãrârea nr. 67 privind aprobarea Acordului de Parteneriat şi a Procedurii de Colaborare cu Asociaţia Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR) în vederea depunerii şi implementării proiectului „Creșterea capacității PTIR de a se implica în promovarea antreprenoriatului la nivel local” finanţat prin POCA 2014-2020, CP14/2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

H O T Ă R Â R E A NR. 67

privind aprobarea Acordului de Parteneriat și a Procedurii de Colaborare cu Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR) în vederea depunerii și implementării proiectului Creșterea capacității PTIR de a se implica în promovarea antreprenoriatului la nivel local” finanțat prin POCA 2014-2020,

CP14/2021

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând referatul de aprobare nr. 79/10.03.2021 al domnilor și doamnelor consilieri: Simionescu Radu - Alexandru, Toma-Cochinescu Cristina, Bolocan Iulian, Popa Anca-Adina, Trofin Magdalena și Machițescu Alexandru Dragoș și Raportul de specialitate comun al Direcției Relații Internaționale nr. 118/09.03.2021 și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 104/23.03.2021, prin care se propune aprobarea Parteneriatului pentru Dezvoltare Locală și a Procedurii de Colaborare cu Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR) în vederea depunerii și implementării unui proiect finanțat prin POCA 2014-2020, CP14/2021;

Ținând cont de Avizul Comisiei de specialitate nr. 7. Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații, din data de 26.03.2021;

Având în vedere Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Cererea de proiecte POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) - Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local, Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP;

Luând act de adresa de înaintare a Asociației Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR) nr. 5968/10.03.2021;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. e și art. 139 alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Acordul de Parteneriat ce va fi încheiat între UAT Municipiul Ploiești și Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR) în vederea realizării proiectului Creșterea capacității PTIR de a se implica în promovarea antreprenoriatului la nivel local” finanțat prin POCA 2014-2020, CP14/2021, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Procedura de Colaborare a Municipiului Ploiești cu Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR) în vederea realizării proiectului Creșterea capacității PTIR de a se implica în promovarea antreprenoriatului la nivel local” finanțat prin POCA 2014-2020, CP14/2021, Anexă la Acordul de Parteneriat.

Art. 3 Se împuternicește domnul Volosevici Andrei Liviu - în calitate de reprezentant legal al UAT Municipiul Ploiești să semneze Acordul de Parteneriat și Procedura de Colaborare cu Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR).

Art. 4 Direcția Relații Internaționale asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 26 martie 2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Radu-Alexandru SIMIONESCU

Contrasemnează, p. SECRETAR GENERAL, Mihaela-Lucia CONSTANTIN Director Executiv

ACORD DE PARTENERIAT

PENTRU DEZVOLTAREA LOCALA

pentru realizarea proiectului

„Creșterea capacitatii PTIR de a se implica in promovarea antreprenoriatului la nivel local”

 • I. PĂRȚILE:

Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor, nr. IA, tel: 0244/516699, email: comunicare@ploiesti.ro, reprezentat prin dl. Andrei-Liviu Volosevici - Primar

Și

Asociația Patronatul Tinerilor întreprinzători din Romania (PTIR), având sediul în Mun. București, str. Spătarului, nr. 30, sector 2, telefon: 0762333447, cod de înregistrare fiscală RO1848844, înregistrată în Registrul Special sub nr. 151/04.01.2006, cont bancar RO38BREL0002002219920100, deschis la Libra Bank, reprezentat prin luliana Postaru, având funcția de Președinte,

au convenit încheierea prezentului Acord, cu următoarele clauze:

 • II. OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art. 1. (1) Obiectul acordului constă în colaborarea dintre cele doua părți semnatare în scopul sprijinirii implementării proiectului „Creșterea capacitatii PTIR de a se implica in promovarea antreprenoriatului la nivel local”, finanțat din Programul Operațional Capacitate Administrativă, Cererea de proiecte POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local.

 • (2) Proiectul „Creșterea capacitatii PTIR de a se implica in promovarea antreprenoriatului Ia nivel local” își propune formularea și promovarea dezvoltării la nivel local prin infiintarea Comitetului Consultativ pentru antreprenoriat la nivelul Municipiului Ploiești, elaborarea unei strategii de dezvoltare a mediului de afaceri, promovarea parteneriatului public privat, sprijinirea IMM-urilor la nivel local si formarea grupului tinta vizat in domeniul formulării si promovării de politici publice care vizeaza mediul de afaceri.

DI. DURATA ACORDULUI DE PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTAREA LOCALA

Art. 2. Prezentul Acord este valabil de la data semnării și până Ia data întocmirii raportului:de activitate pe 6 luni de la data finalizării proiectului, dar nu mai târziu de 31.12.202fc^flungfteâ perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea rmeadei de valabilitate a prezentului acord.

 • IV. DERULAREA PROIECTULUI

Art. 3. (1) Proiectul „Creșterea capacitatii PTIR de a se implica in promovarea antreprenoriatului la nivel local” se va implementa în perioada de valabilitate a prezentului Acord.

 • (2) Părțile se obligă să asigure implementarea activitatilor proiectului, cel puțin 6 luni de la finalizarea acestuia.

 • (3) Părțile vor organiza întâlniri pentru a stabili modalități de implementare a proiectului.

 • V. PRINCIPIILE DE BUNA PRACTICA ALE PARTENERIATULUI

Art. 4. (1) Ambii parteneri trebuie să contribuie la implementarea proiectului și să își asume rolul lor în cadrul proiectului, așa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de Parteneriat.

 • (2) Părțile trebuie să se consulte în mod regulat și să se informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluția proiectului.

 • (3) Ambii partenerii trebuie să implementeze activitățile cu respectarea standardelor profesionale și de etică cele mai înalte.

 • VI. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 5. Obligațiile PTIR sunt următoarele:

 • 1. Să redacteze proiectul și să îl depună la AM POCA pentru obținerea aprobării acestuia;

 • 2. Să asigure personalul necesar implementării proiectului;

 • 3. Să asigure managementul proiectului;

 • 4. Să contribuie la promovarea proiectului, diseminarea informațiilor despre proiect, precum și orice alte activități utile pentru promovarea și facilitarea atingerii obiectivelor proiectului;

 • 5. Să organizeze împreună cu Muncipiul Ploiești sesiuni de informare referitoare la activitatea proiectului, în perioada de implementare a proiectului;

 • 6. Să elaboreze strategia de dezvoltare a mediului de afaceri pe care o va transmite partenerului;

 • 7. Să asigurare buna implementare a proiectului, organizarea activităților din proiect și elaborarea rapoartelor de progres.

Art. 6. Obligațiile Municipiului Ploiești sunt următoarele:

 • 1. Să desemneze persoanele care vor colabora în cadrul acordului și să participe cu personal la activitățile derulate în proiect;

 • 2. Să organizeze împreună cu PTIR sesiuni de informare referitoare la activitatea proiectului, în perioada de implementare a proiectului;

 • 3. Să contribuie la promovarea proiectului, diseminarea informațiilor despr| p^iectjpteeurh \' și orice alte activități utile pentru promovarea și facilitarea atingerii; obiectivelor ; proiectului;                                                      aTA C-

 • 4. Sa asigure Înființarea Comitetului Consultativ pentru antreprenoriaî/^. nivelufoj1 Municipiului Ploiești;                                                                         - J.L a...’’

 • 5. Să furnizeze informațiile necesare pentru elaborarea raportului de activitate pe 6 luni de la data finalizării proiectului.

VIL FORȚA MAJORĂ

Art. 7. Forța majoră exonerează de răspundere părțile în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract. Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.

Vin. COMUNICĂRI

Art. 8. Toate comunicările efectuate între părțile prezentului Acord de Parteneriat vor fi făcute în scris, pe email sau în format fizic.

IX. CLAUZE FINALE

Art. 9. Modificarea Acordului de Parteneriat pentru Dezvoltarea Locala, în perioada de valabilitate a acestuia, se poate face prin act adițional, semnat de ambele părți.

Art. 10. Părțile își vor furniza, în condițiile legii, toate informațiile necesare în vederea asigurării îndeplinirii obligațiilor asumate prin prezentul Acord de parteneriat.

Art. 11. Orice dispută în legătură cu interpretarea sau aplicarea prezentului Acord va fi soluționată pe cale amiabilă, prin negocieri directe, în termen de 15 zile de la apariția lor. Dacă părțile nu ajung la o înțelegere se pot adresa organelor judecătorești competente conform dreptului comun.

Art. 12 Procedura de colaborare este Anexă la prezentul Acord.

Prezentul Acord de Parteneriat a fost semnat azi................2021, în două exemplare originale, cîte unul pentru ficarc parte.

Municipiul Ploiești


Primar


Asociația „Patronatul Tinerilor întreprinzători din România”

Președinte

Andrei-Liviu VOLOSEVICI


luliana POSTARU


Anexa la Acordul de Parteneriat pentru Dezvoltarea Locala

PROCEDURA DE COLABORARE

 • 1. MODALITĂȚI DE COMUNICARE

  • 1.1 DESEMNAREA ECHIPELOR DE LUCRU

în termen de maxim 10 zile calendaristice de la începerea implementării proiectului, fiecare parte va desemna persoanele responsabile pentru implementarea acordului de parteneriat pentru dezvoltarea locala.

Fiecare parte desemnează un responsabil pentru coordonarea implementării acordului de parteneriat pentru dezvoltarea locala și pentru menținerea legăturii cu cealalta parte.

 • 1.2 ÎNTÂLNIRI ALE ECHIPELOR DE LUCRU

Echipele de lucru nominalizate se vor întâlni lunar, pentru analiza modalității de implementare a proiectului. întâlnirile sunt stabilite in prima zi de marți, din fiecare lună.

Responsabilii pot stabili, de comun acord, întâlniri ale echipelor de lucru ori de câte ori este nevoie.

întâlnirile se pot desfășura atât în format fizic, cât și prin intermediul mijloacelor de comunicare electronica, sau în format mixt.

După fiecare întâlnire se redactează un proces-verbal.

 • 1.3 COMUNICĂRILE ÎN CADRUL ACORDULUI DE PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE LOCALA

Persoanele desemnate de cele două părți cu responsabilități în implementarea acordului de parteneriat pentru dezvoltarea locala vor coresponda în principal pe email.

Fiecare parte va comunica adresele de email care sunt folosite pentru corespondență.

Comunicările trimise pe email reprezintă poziția oficială a fiecărei părți.

Comunicările făcute în format fizic vor avea data și numărul de înregistrare ale expeditorului și vor fi semnate. Orice comunicare in format fizic care nu conține elementele menționate anterior nu va fi luată în consideraare.

 • 2. ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN CADRUL ACORDULUI

  2.1 . EVENIMENTE                                         V ".....

Părțile vor stabili de comun acord desfășurarea de evenimente în cadrul acordului.

Fiecare parte va avea stabilite obligațiile care îi revin pentru fiecare eveniment în parte.

Părțile au dreptul de a invita membrii și angajații proprii la evenimentele organizate în cadrul proiectului (dezbateri, conferințe de promovare, prezentarea de programe de susținere a IMM-urilor și a mediului de afaceri).

 • 2.2 DEPLASĂRI

Părțile vor stabili de comun acord desfășurarea fiecărui tip de deplasare în cadrul proiectului (ședințe de lucru, vizite de studiu, etc.).

Fiecare parte va avea stabilite obligațiile care îi revin pentru fiecare deplasare în parte în funcție de specificul acesteia.

 • 2.3 DERULAREA DE CURSURI

Părțile vor stabili de comun acord desfășurarea fiecărui tip de curs derulat în cadrul proiectului și își va desemna personalul implicat.

Fiecare parte va avea stabilite obligațiile care îi revin pentru fiecare curs în parte, în funcție de specificul acestuia.

 • 3. PROPUNEREA DE STRATEGIE PENTRU DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI LOCAL

  • 3.1 Asociația „Patronatul Tinerilor întreprinzători din Romania” are dreptul de a utiliza rezultatele evenimentelor realizate în cadrul Acordului de Parteneriat pentru Dezvoltare Locală pentru elaborarea strategiei pentru dezvoltarea mediului de afaceri local.

  • 3.2 Municipiul Ploiești va pune la dispoziția Asociației „Patronatul Tinerilor întreprinzători din Romania” informații care să fundamenteze strategia pentru dezvoltarea mediului de afaceri local.

  • 3.2 Strategia pentru dezvoltarea mediului de afaceri local elaborată în cadrul proiectului va fi transmisă Municipiului Ploiești de către Asociația „Patronatul Tinerilor întreprinzători din Romania”

 • 4. RAPORTAREA TEHNICA         VĂX

/K#. ;?

în perioada de implementare, Asociația „Patronatul Tinerilor întreprinzători din România” va transmite autorităților responsabile rapoarte tehnice. Acestea vor conține informații privind stadiul implementării proiectului, modul de desfășurare a activităților prevăzute în cererea de finanțare, rezultatele obținute, indicatorii realizați până în momentul raportării și probleme întâmpinate pe parcursul derulării.

Municipiul Ploiești va comunica Asociației „Patronatul Tinerilor întreprinzători din România” la solicitarea acestuia informațiile necesare redactării rapoartelor solicitate în cadrul proiectului, ce țin de activitatea Municipiului Ploiești.

 • 5. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

  • 5.1 Părțile vor respecta principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal, respectiv părțile vor prelucra datele cu caracter personal:

 • a) în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;

 • b) în scopuri determinate, explicite și legitime și nu într-un mod incompatibil cu scopurile menționate la momentul colectării datelor;

 • c) garantând caracterul adecvat, relevant al acestora, limitând prelucrarea la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;

 • d) asigurându-se că datele cu caracter personal care sunt inexacte sunt șterse sau rectificate fără întârziere;

 • e) stocând datele cu caracter personal într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;

 • f) prelucrând datele cu caracter personal într-un mod care asigură securitatea adecvată a acestora, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

 • 5.2. Părțile au obligația să-și acorde sprijin reciproc pe toată durata prelucrării datelor cu caracter personal pentru a asigura respectarea drepturilor persoanelor vizate în cadrul operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul General de Protecție a Datelor (RGDP).

 • 5.3. Părțile se obligă să se informeze reciproc în cazul în care o persoană vizată intenționează să-și exercite vreunul din drepturile conferite de Regulamentul General de Protecție a Datelor (RGDP) cu privire la datele prelucrate în scopul derulării proiectului.

 • 5.4. Părțile se angajează să respecte confidențialitate datelor cu caracter personal prelucrate.

 • 5.5 Părților le este interzis să furnizeze informații privitoare la datele cu caracter personal Către terți, fără acordul prealabil al persoanei vizate, cu excepția cazului în care au o obligație legală de a face acest lucru.

  Municipiul Ploiești


Asociația „Patronatul Tinerilor întreprinzători din România”

Primar Andrei-Liviu VOLOSEVICI

Președinte luliana POSTĂRII