Hotărârea nr. 66/2021

Hotãrârea nr. 66 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat în vederea depunerii spre finanţare a proiectului “Elaborarea Planului de atenuare și adaptare la schimbări climatice în județul Prahova – (AtenuareClimPh)”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

HOTĂRÂREA NR. 66

privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat în vederea depunerii spre finanțare a proiectului “Elaborarea Planului de atenuare și adaptare la schimbări climatice în județul Prahova - (AtenuareClimPh)

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând referatul de aprobare nr. 113/24.03.2021 al domnului viceprimar Daniel Nicodim, Raportul de specialitate comun al Direcției Relații Internaționale nr.160/24.03.2021 și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 107/24.03.2021 și Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 68/25.03.2021 prin care se propune aprobarea încheierii unui acord de parteneriat în vederea depunerii spre finanțare a proiectului “Elaborarea Planului de atenuare și adaptare la schimbări climatice în județul Prahova - (AtenuareClimPh)” prin Programul ,,Mediu, adaptare la schimbările climatice și ecosisteme” (RO-Mediu), implementat în România de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în parteneriat cu Agenția Norvegiană de Mediu;

Ținând cont de Avizul Comisiei de specialitate nr. 7. Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații, din data de 26.03.2021;

Având în vedere Ghidul solicitantului pentru Schema de granturi mici ,,Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipalități” (SGS-1);

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. e și art. 139 alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă încheierea unui acord de parteneriat între Municipiul Ploiești prin Consiliul Local al Municipiului Ploiești cu Județul Prahova prin Consiliul Județean Prahova, Universitatea Politehnică din București și Universitatea din Islanda, în vederea depunerii spre finanțare a proiectului “Elaborarea Planului de atenuare și adaptare la schimbări climatice în județul Prahova - (AtenuareClimPh)”, Anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuternicește domnul Daniel Nicodim - viceprimar - împuternicit al reprezentantui legal al UAT Municipiul Ploiești să semneze Acordul de Parteneriat cu Județul Prahova prin Consiliul Județean Prahova, Universitatea Politehnică din București și Universitatea din Islanda.

Art. 3 Direcția Relații Internaționale și Direcția Economică asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 26 martie 2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Radu-Alexandru SIMIONESCU

Contrasemnează, p. SECRETAR GENERAL, Mihaela-Lucia CONSTANTIN

Director Executiv


Ministerul Mediului, apelor și Pădurilor

HâL WL.

Iceland OS^’S

Liechtenstein

Norway^


\ A

Anexa nr. 6 Ia Ghidul Solicitantului - Acord de Parteneriat


Nr. înregistrare ................................/......................

ACORD DE PARTENERIAT

pentru implementarea proiectului „Elaborarea Planului de atenuare și adaptare la schimbări climatice în județul Prahova" (AtenuareClimPh)

finanțat prin MF SEE 2014-2021

Programul „Mediu, adaptare la schimbări climatice și ecosisteme” (RO-Mediu)

între

Județul Prahova

având sediul în România, cod poștal 10066, Ploiești, Bulevardul Republicii, nr. 2-4, Număr de înregistrare 2842889, forma de înregistrare legală: entitate publică, reprezentant legal Iulian DUMITRESCU, denumit în continuare Solicitant,

denumită în continuare “ Promotor de Proiect”

Municipiul Ploiești cu adresa oficială în România, cod poștal 100316, Ploiești, Piața Eroilor, nr.lA, Număr de înregistrare 2844855, forma de înregistrare legală: entitate publică, reprezentant legal Daniel Nicodim - împuternicit al Reprezentantului legal,

denumită în continuare “Partener de Proiect”,

Și

Universitatea POLITEHNICA din București - Partener 2.

având sediul în România, București, sector 6, cod poștal 060042, Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București număr de înregistrare/ cod fiscal 4183199, forma de înregistrare legală: entitate publică, reprezentant legal Tudor PRISECARU - împuternicit al Reprezentantului legal

denumită în continuare “Partener de Proiect”

Și

Universitatea din Islanda (University of Iceland) - Partener 3.

având sediul în Islanda, Reykjavlk, str. Saemundargata 2, cod postai 102, număr de înregistrare/ cod fiscal 600169-2039, forma de înregistrare legală: Instituție de învățământ superior reprezentant legal Sigurdur Magnus Gardarsson,

denumită în continuare “Partener de Proiect” denumite în continuare individual „Parte” și colectiv drept „Părți” au convenit următoarele:

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR


Art.l Scopul Acordului de parteneriat                                      (Ts#

 • 1,1 Prin semnarea prezentului Acord de Parteneriat, părțile își exprimă acordul de partenenShi vederea implementării proiectului,,Elaborarea Planului de atenuare și adaptare la schimbări climatice în județul Prahova” (AtenuareClimPh) ”

Art. 2 Obiectul

 • (1) Obiectul Acordului de Parteneriat îl reprezintă crearea unui parteneriat în vederea implementării Proiectului „Elaborarea Planului de atenuare și adaptare la schimbări climatice în județul Prahova" (AtenuareClimPh) (denumit în continuare „Proiect”), finanțat în cadrul Programului “Mediu, adaptare la schimbări climatice și ecosisteme” RO-Mediu prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021, conform Contractului de Finanțare.

 • (2) Acordul stabilește drepturile și obligațiile părților, contribuția fiecărei părți la cofinanțarea cheltuielilor, precum și responsabilitățile ce le revin fiecăruia în implementarea activităților aferente Proiectului.

 • (3) Prin încheierea Acordului, Părțile declară expres că au acces la/ sunt familiare/ înțeleg și acceptă prevederile Cadrului legal, conținutul Regulamentului de implementare a Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European 2014-2021, documentele de referință ale Programului “Mediu, adaptare la schimbări climatice și ecosisteme” RO-Mediu, cât și ale Contractului de Finanțare transmis în format final de Promotorul de Proiect tuturor Partenerilor de proiect anterior semnării prezentului Acord.

 • (4) Acordul constituie parte integrantă a Contractului de Finanțare și se completează cu dispozițiile acestuia. Orice referire la Contractul de Finanțare se referă și la Anexele acestuia.

 • (5) în cazul unor discrepanțe între Acord și Contractul de Finanțare, acesta din urmă va prevala.

 • (6) Orice anexă la Acord constituie parte integrantă a acestuia. în cazul unor discrepanțe între anexe și Acord, acesta din urmă va prevala.

Art.3 Principiile de bună practică ale parteneriatului

 • (1) Toți partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului și să își asume rolul lor în cadrul proiectului, așa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de Parteneriat.

 • (2) Părțile trebuie să se consulte în mod regulat și să se informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluția proiectului.

 • (3) Toți partenerii trebuie să implementeze activitățile cu respectarea standardelor profesionale și de etică cele mai înalte.

Art. 4 Durata acordului

Prezentul Acord intră în vigoare la data semnării acestuia de către părți și își încetează valabilitatea la trei ani de la aprobarea de către Comitetul Mecanismului Financiar a raportului final al Programului “Mediu, adaptare la schimbări climatice și ecosisteme” RO-Mediu sau la <5 ani>* de la aprobarea de către Operatorul de Program a raportului final al Proiectului, oricare intervine ultima.

 • * Conform prevederilor din Regulamentul MF SEE 2014-2021:

 • - 5 ani, dacă proiectul prevede achiziția de active corporale și necorporale supuse prevederilor art. 8.3 alin. (2) din Regulamentul SEE sau lucrări de construcție.

împlinirea termenului de la 4.1 nu-i exonerează pe Promotorul de Proiect, Partenerii de proiect sau reprezentanții acestora de respectarea obligațiilor rezultând din aplicarea Contractului de

Finanțare, Acordului și Cadrului legal.

o a.


Art. 5 Drepturile și obligațiile Promotorului de Proiect

 • (1) Promotorul de Proiect semnează cererea de finanțare și contractul de finanțare

 • (2) în fața Operatorului de Program, Promotorul de Proiect își asumă pe deplin responsabilitatea legală privind gestionarea integrală a sprijinului financiar nerambursabil primit în temeiul Contractului de Finanțare (inclusiv partea transferată Partenerilor de proiect conform Acordului), precum și pentru implementarea și sustenabilitatea Proiectului cu respectarea prevederilor Contractului de Finanțare, Acordului și ale Cadrului legal. în calitate de lider, Promotorul de Proiect asigură coordonarea parteneriatului încheiat în vederea implementării și asigurării sustenabilității Proiectului și îndeplinește rolul de intermediar între Operatorul de Program și Partenerii de proiect. Operatorul de Program poate decide să se adreseze direct Partenerilor de proiect, ori de câte ori circumstanțele impun această măsură, cu informarea Promotorului de Proiect.

 • (3) în fata Operatorului de Program, Promotorul de Proiect este unicul răspunzător pentru restituirea oricăror sume menționate la art. 6 alin. (13) și alin. (33) din prezentul Acord sau a oricăror sume primite necuvenit de către Partenerii de proiect în temeiul Acordului, după caz, conform notificării primite de la Operatorul de Program. Promotorul de Proiect are un drept de regres împotriva Partenerilor de proiect în condițiile dreptului comun.

 • (4) Promotorul de Proiect îi va informa imediat pe Partenerii de proiect cu privire la semnarea Contractului de Finanțare și le va transmite acestora, în termen de 10 zile lucrătoare, o copie semnată a Contractului de Finanțare.

 • (5) Promotorul de Proiect va informa imediat Partenerii de Proiect cu privire la toate circumstanțele care pot avea impact negativ asupra implementării corecte și la timp a activităților Proiectului și asupra oricărei situații care ar putea afecta sau întârzia implementarea și/sau sustenabilitatea Proiectului sau ar putea conduce la încetarea Contractului de Finanțare și/sau a Acordului, după caz.

 • (6) Promotorul de Proiect va asigura accesul Partenerilor de Proiect la toate documentele, datele și informațiile aflate în posesia sa, care ar putea fi necesare și utile Partenerilor de Proiect în îndeplinirea obligațiilor acestora; acestea vor fi furnizate în limba engleză, la cererea Partenerilor de Proiect din Statele Donatoare.

 • (7) Promotorul de Proiect se va consulta cu Partenerii de Proiect în timp util cu privire la modificările Contractului de Finanțare/ Proiectului care îi afectează, și va conveni cu partenerii săi, în condiții temeinic justificate, asupra propunerii de modificare a contractului de finanțare pe perioada de implementare a proiectului și va transmite solicitarea către Operatorul de Program.

 • (8) Promotorul de Proiect va întocmi toate categoriile de rapoarte solicitate în temeiul Contractului de Finanțare, inclusiv rapoarte ad-hoc, și se va asigura de transmiterea acestora la termen către Operatorul de Program. în acest sens, Promotorul de Proiect are dreptul să solicite celorlalți Parteneri furnizarea oricăror informații și documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres și a cererilor de plată; va colecta toate documentele necesare de la Partenerii de proiect și îi va notifica pe aceștia cu privire la termenul de transmitere a documentelor către Promotorul de Proiect.

 • (9) Promotorul de Proiect va verifica toate informațiile și documentele preluate de la Partenerii de Proiect înainte de transmiterea acestora către Operatorul de Program și le va certifica "conform cu originalul”.

 • (10) Promotorul de Proiect este responsabil de transmiterea rapoartelor și tuturor documentelor

i Ministerul Mediului, W apelor și pădurilor

aferente implementării Proiectului, conform cerințelor și Program.

instrucțiunilor Operatofăiw"de a


(11)Promotorul de Proiect va centraliza dovezile privind implementarea activităților de către Partenerii de proiect în vederea transmiterii către Operatorul de Program, precum și în vederea prezentării acestora în cadrul vizitelor/ verificărilor la fața locului efectuate de către Operatorul de Program sau alte autorități/organisme abilitate.

(12)Promotorul de Proiect este responsabil să se consulte constant cu partenerii, să îi informeze despre progresul activităților din cadrul proiectului și să le furnizeze copii ale rapoartelor de progres.

 • (13) în cazul identificării unei nereguli, Promotorul de Proiect va pune în vedere Partenerilor de proiect să ia toate măsurile necesare pentru remedierea în cel mai scurt timp a efectelor acesteia.

 • (14) Promotorul de Proiect se va asigura că Partenerii de Proiect implementează recomandările formulate de Operatorul de Program și/sau alte autorități/organisme abilitate cu ocazia efectuării unor verificări/ controale în legătură cu implementarea și/sau sustenabilitatea Proiectului.

 • (15) Promotorul de Proiect trebuie să se asigure că utilizarea sprijinului financiar nerambursabil de către Partenerii de proiect este exclusiv în scopul Proiectului.

 • (16) Promotorul de Proiect este responsabil să deschidă conturi bancare dedicate Proiectului, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

 • (17) Promotorul de Proiect va transfera Partenerilor de Proiect sumele reprezentând sprijin financiar nerambursabil încasate de la Operatorul de Program pentru decontarea cheltuielilor eligibile, angajate de către partener/parteneri, în termenele și condițiile stabilite prin Acord, în maxim 10 zile de la primirea acestora de la Operatorul de Program.

 • (18) Promotorul de Proiect este responsabil să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.

 • (19) Promotorul de Proiect este responsabil să pună la dispoziția Operatorului de Program, Autorității de Audit, și/sau oricărui altui organism abilitat să verifice modul de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen, documentele și/sau informațiile solicitate și să asigure toate condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.

 • (20) Promotorul de Proiect este responsabil să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu prevederile Regulamentelor comunitare și legislația națională în vigoare. Toate documentele vor fi arhivate și păstrate cel puțin 5 ani de la închiderea oficială a proiectului.

 • (21) Promotorul de Proiect este responsabil să asigure coordonarea, managementul și implementarea Proiectului în acord cu prevederile Contractului de finanțare, Acordului de Program, Regulamentului de implementare a Mecanismului Financiar SEE 2014-2021, documente care stabilesc responsabilitățile Promotorului de Proiect în vederea implementării corecte a Proiectului.

 • (22) Promotorul de Proiect este responsabil să respecte termenele de derulare a activităților Proiectului. în cazul în care unul din parteneri nu duce la îndeplinire una sau mai multe dintre obligațiile care îi revin, Promotorul de Proiect preia, în totalitate, responsabilitatea de a îndeplini aceste obligații/activități.

 • (23) Promotorul de Proiect este responsabil în cazul unui prejudiciu și Promotorul de Proiect răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul.

 • (24) Promotorul de Proiect este responsabil de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în prbiei^U*

 • (25) Promotorul de Proiect este responsabil să pregătească rapoartele intermediare și finale pentru cererile de plată, cât și raportul final al Proiectului.

 • (26) Promotorul de Proiect monitorizează respectarea de către Părți a obligațiilor acestora.

 • (27) Promotorul de Proiect se asigură că orice materiale reziduale rezultate din activitățile din cadrul Proiectului (de către Promotorul de Proiect, Partenerii de Proiect, furnizorii de bunuri și servicii) sunt refolosite, reciclate, tratate și/sau depozitate într-un mod ecologic rațional, conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 6 Drepturile și obligațiile Partenerilor de Proiect

 • (1) Partenerii de Proiect sunt răspunzători legal și financiar în fața Promotorului de Proiect pentru îndeplinirea, cu respectarea dispozițiilor Contractului de Finanțare, Acordului și Cadrului legal, a tuturor obligațiilor asumate prin Contractul de Finanțare și Acord, fără a se limita la gestionarea părții din sprijinul financiar nerambursabil care le revine conform Acordului și implementarea activităților/sub-activităților pe care și le-au asumat.

 • (2) Partenerii de Proiect au obligația de a implementa activitățile care le revin în cadrul Proiectului și de a efectua cheltuieli cu respectarea Acordului, a Contractului de Finanțare, a Cadrului legal, a standardelor profesionale și etice aplicabile, precum și a legislației europene și naționale relevante pentru toate fazele de implementare, inclusiv perioada de sustenabilitate.

 • (3) Partenerii de Proiect vor informa imediat Promotorul de Proiect cu privire la toate circumstanțele care pot avea impact negativ asupra implementării corecte și la timp a activităților Proiectului și asupra oricărei situații care ar putea afecta sau întârzia implementarea/sustenabilitatea Proiectului sau ar putea conduce la încetarea Acordului.

 • (4) Partenerii de Proiect vor răspunde oricărei solicitări venite din partea Promotorului de Proiect în termenul specificat în respectiva solicitare.

 • (5) Partenerii de Proiect se vor asigura că toate comunicările legate de Proiect sunt transmise Operatorului de Program prin intermediul Promotorului de Proiect, cu excepția situației în care Operatorul de Program transmite solicitarea direct Partenerilor, caz în care Partenerii de proiect vor informa Promotorul de Proiect în consecință.

 • (6) Partenerii de Proiect vor furniza Promotorului de Proiect la timp toate informațiile și documentele necesare pregătirii rapoartelor solicitate în temeiul Contractului de Finanțare.

 • (7) Partenerii de Proiect vor arhiva și păstra în bune condiții toate documentele aferente Proiectului, inclusiv documentele aferente auditurilor și verificărilor efectuate, sub formă de documente originale, pe toată durata Acordului, astfel cum este definită la art. 4.

 • (8) Partenerii de Proiect vor furniza Promotorului de Proiect copii certificate ca fiind conforme cu originalul ale documentelor aferente Proiectului, în format fizic sau pe suporturi de date general acceptate la termenele stabilite.

 • (9) Documentele justificative pentru cheltuieli care urmează să fie prezentate de către Partenerii de Proiect sunt exemplificate la Cap. 5 din Contractul de Finanțare.

 • (10) Justificarea cheltuielilor de către Partenerii de Proiect din Statele Donatoare poate fi efectuată în temeiul:

 • - unui raport întocmit de către un auditor independent, calificat pentru a efectua audituri statutare ale documentelor contabile, care certifică aspectul potrivit căruia cheltuielile solicitate sunt efectuate în cadrul proiectului respectiv, în conformitate cu Regulamentul, legislația națională și practicile de contabilitate naționale relevante; SAU

 • - unui raport emis de un funcționar public competent și independent, recunoscut de

Iceland Lr Liechtenstein Norway grants

autoritățile naționale relevante ca având capacitatea de control financiar și entității care a efectuat cheltuielile și care nu a fost implicat în realiz

buget^ĂaȘupra’' area situâțffliff^'


financiare, care certifică faptul că costurile solicitate au fost efectuate în cadrul proiectului respectiv conform Regulamentului, legislației naționale și practicilor contabile naționale relevante.

 • (11) Partenerii de Proiect vor asigura accesul neîngrădit al autorităților naționale și internaționale cu atribuții de verificare, control și audit, al Operatorului de Program, al serviciilor Comitetului Mecanismului Financiar, Oficiului Mecanismului Financiar, Consiliului de auditori al AELS, Punctului Național de Contact, Autorității de Audit, Autorității pentru Nereguli, în limitele competențelor care le revin, în cazul în care acestea efectuează verificări/controale/audit la fața locului. Persoanelor care desfășoară audituri sau verificări li se va asigura, la cerere, accesul imediat, complet și nerestricționat la toate informațiile, documentele, persoanele, locurile și facilitățile publice sau private, relevante pentru audit sau verificare, inclusiv accesul la sistemele informatice care au legătură directă cu Proiectul, în termenele stabilite, sub sancțiunea aplicării prevederilor alin. (13) din prezentul articol.

 • (12) Partenerii de Proiect sunt obligați să se asigure că în contractele/acordurile încheiate cu terțe părți se prevede obligația acestora de a asigura disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare la Proiect cu ocazia misiunilor de control sau de audit efectuate în condițiile alin. (11).

 • (13) în cazul neîndeplinirii obligațiilor potrivit alin. (11)-(12) din prezentul articol, Partenerii de Proiect au obligația de a restitui Promotorului de Proiect întreaga sumă primită reprezentând sprijin financiar nerambursabil, inclusiv dobânzile aferente, stabilite conform OUG nr. 66/2011. Suma astfel descrisă, restituită Operatorului de Program de către Promotorul de Proiect conform prevederilor Cap. 10 art 10.2 alin, (y) din Contract, va fi rambursată Promotorului de Proiect de către Partenerii de Proiect responsabili, în termen de 30 zile de la notificarea transmisă de Promotorul de Proiect în acest sens.

 • (14) Partenerii de Proiect vor asigura accesul neîngrădit al Promotorului de Proiect la toate documentele și locurile de implementare ale Proiectului, în vederea verificării conformității implementării Proiectului cu Contractul de Finanțare, Acordul, precum și cu Cadrul legal, în termenele stabilite.

 • (15) Partenerii de proiect vor asigura vizibilitatea Proiectului și a sprijinului financiar nerambursabil și vor respecta prevederile cuprinse în Regulament, Anexa 3 la Regulament și în Contractul de Finanțare. Partenerii de Proiect se obligă să implementeze Planul de comunicare aferent Proiectului (parte a cererii de finanțare), cu respectarea regulilor de identitate vizuală și a celorlalte cerințe prevăzute în Communication and Design Manual EEA and Norway Grants 2014-2021, precum si în Information and Communication Requirements EEA and Norway Grants 2014-2021 (disponibile pe htti.>s:r7eeacrants.on:/resources/rendation-imi'lementcition-eea-:ranls-2014-2021-annex-3-information-and-communication f

 • (16) Partenerii de Proiect au dreptul de a solicita Promotorului de Proiect să contacteze Operatorul de Program pentru obținerea oricăror informații sau clarificări necesare unei implementări corecte a activităților care le revin. în această situație, Partenerii de Proiect vor transmite Promotorului de Proiect toate informațiile și documentele relevante în susținerea cererii lor.

 • (17) Partenerii au dreptul, prin transfer de la Promotorul de Proiect, la fondurile pentru cheltuielile certificate ca fiind eligibile, angajate de către aceștia în proiect, conform


Ministerul Mediului,                    Iceland

apelor și Pădurilor                    LiechterîștGin

Norwaygrants

.0 U


prezentului Acord. Cheltuielile angajate de Parteneri sunt eligibile în același..fel           7

cheltuielile angajate de către Promotorul de Proiect, corespunzător rolurildK^O proiect. In cazul în care Promotorul de Proiect nu transferă în 10 zile lucrătoare fonHurile la care are dreptul Partenerul de Proiect, acesta din urmă are obligația să anunțe Operatorul de Program, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data limită de transfer a fondurilor.

 • (18) Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către Promotorul de Proiect, să fie informați de către Promotorul de Proiect despre progresul în implementarea Proiectului și să li se furnizeze copii ale rapoartelor de progres și financiare;

 • (19) Partenerii de Proiect vor asigura contribuția proprie ce le revine din costurile eligibile ale Proiectului, dacă este cazul.

 • (20) Partenerii de Proiect vor asigura resursele financiare necesare pentru finanțarea tuturor costurilor neeligibile (inclusiv a costurilor conexe) aferente activităților proprii din cadrul Proiectului, precum și pentru acoperirea eventualelor corecții financiare și a dobânzilor aferente, rezultate din implementarea acestora, dacă este cazul.

 • (21) Partenerii de Proiect vor asigura resursele (umane, materiale, tehnologice, etc.) necesare implementării activităților proprii din cadrul Proiectului.

 • (22) Partenerii de Proiect vor colabora și vor susține derularea Proiectului prin furnizarea de expertiză și resurse umane pentru activitățile de care sunt responsabili.

 • (23) Partenerii de Proiect vor respecta termenele de derulare a activităților Proiectului și de decontare a cheltuielilor efectuate în cadrul acestuia.

 • (24) Partenerii de Proiect vor acționa pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor Proiectului.

 • (25) Partenerii de Proiect vor deschide conturi bancare dedicate Proiectului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și vor ține o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.

 • (26) Partenerii de Proiect se vor asigura că procedurile interne de contabilitate și audit permit reconcilierea directă a cheltuielilor și veniturilor declarate în legătură cu Proiectul, cu situațiile contabile și documentele justificative corespunzătoare.

 • (27) Partenerii de Proiect vor arhiva și păstra toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare și naționale, cel puțin 5 ani de la închiderea oficială a Proiectului.

 • (28) Pentru echipamentele achiziționate în cadrul Proiectului care se supun excepției prevăzute

la art. 8.6 pct. 1 lit. d din Regulament, Partenerii de Proiect vor avea în vedere:

 • • Să nu le înstrăineze, închirieze, pună sub ipotecă/gaj sau cesioneze sub nici o formă, atât echipamentele, cât și activele fixe și materialele achiziționate în cadrul Proiectului

 • • Să le păstreze în proprietatea sa și să continue să le utilizeze în beneficiul obiectivului general al Proiectului timp de cel puțin 5 ani după finalizarea Proiectului

 • • Să le asigure, în mod corespunzător, împotriva pierderilor cauzate de incendiu, furt sau alte incidente în mod normal asigurabile, pe toată perioada de implementare a Proiectului și pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizare

 • • Să asigure, din surse proprii, fondul necesar pentru întreținerea echipamentelor exceptate, pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la finalizarea Proiectului

 • • Livrabilele realizate/achiziționate în cadrul Proiectului să fie păstrate în proprietatea sa și să continue să le utilizeze, pe o durată de minim 5 ani după finalizarea Proiectului, în scopul pentru care au fost finanțate și realizate


Ministerul mediului, a pe lor ș i Pădu ri lor                     Liechtenstein


 • (29) Partenerii de Proiect se vor asigura că nu există atribuții/sarcini/responsabilități între proprii membri ai echipei de proiect și operatorii economici, în cazul activităților extemalizate.

 • (30) Partenerii de Proiect se angajează să nu realizeze activitate economică care intră sub incidența normelor privind acordarea ajutorului de stat. în cazul în care există activități generatoare de venituri, Partenerii le vor raporta fără întârziere Promotorului de Proiect și se vor asigura că veniturile nu vor depăși costurile operaționale și vor fi utilizate pentru asigurarea implementării/sustenabilității Proiectului.

 • (31) Partenerii de Proiect vor lua toate măsurile necesare pentru prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea sprijinului financiar nerambursabil și vor informa imediat Promotorul de Proiect cu privire la orice suspiciune sau situație de neregulă sau fraudă.

în cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu Promotorul de Proiect.

 • (32) Partenerii de Proiect se vor asigra că orice material reziduale rezultate din activitățile din cadrul Proiectului (de către Promotorul de Proiect, Partenerii de Proiect, furnizorii de bunuri și servicii) sunt refolosite, reciclate, tratate și sau depozitate într-un mod ecologic rațional, conform reglementărilor legale în vigoare.

 • (33) Partenerii de Proiect au obligația de a restitui Promotorului de Proiect sumele primite în avans din sprijinul financiar nerambursabil și neutilizate, nejustificate sau nejustificate corespunzător, sumele declarate de Operatorul de Program ca fiind neeligibile, sumele rezultate din nereguli/ fraude, precum și sumele provenite din reduceri procentuale/corecții financiare aplicate ca urmare a nerespectării prevederilor Cadrului legal, ale legislației europene sau naționale, ale Contractului de Finanțare sau ale Acordului, după caz. Sumele astfel descrise, restituite Operatorului de Program de către Promotorul de Proiect conform prevederilor Contractului de Finanțare, cu dobânzile aferente, vor fi restituite Promotorului de Proiect de Partenerii de Proiect responsabili în termen de 30 zile de la notificarea transmisă de Promotorul de Proiect în acest sens.

 • (34) Partenerii de Proiect își asumă obligația de a realiza prelucrarea datelor cu caracter personal, în contextul implementării Proiectului, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679 din 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și cu legislația internă aplicabilă. Partenerii se vor asigura că dețin consimțământul explicit al membrilor grupurilor țintă/beneficiarilor finali cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv în ceea ce privește apartenența la etnia romă, unde este cazul.

 • (35) Partenerii de Proiect au orice alte obligații rezultate din Contractul de Finanțare și Cadrul legal.

Art. 7 Roluri și responsabilități fiecărei Părți în implementarea proiectului

 • (1) Partenerii de proiect autorizează Promotorul de Proiect să-i reprezinte în relația cu Operatorul de Program, în contextul implementării Proiectului.

 • (2) Părțile se angajează să contribuie la implementarea și sustenabilitatea Proiectului, în conformitate cu metodologia, termele și alte specificații precizate în Cererea de finanțare, anexă la Contractul de Finanțare, cu respectarea prevederilor Contractului de Finanțare, ale Acordului și ale Cadrului legal.

 • (3) Părțile se angajează să coopereze, să efectueze și să îndeplinească prompt și la timp, toate obligațiile care îi revin în temeiul prezentului Acord de Parteneriat, să întreprindă măsurile necesare pentru îndeplinirea obligațiilor și obiectivelor care rezultă din Contractul de Finanțare și Acord, să-și îndeplinească obligațiile cu eficiență, transparență și diligență și să implementeze activitățile Proiectului cu respectarea celor mai înalte standarde profesionale și etice.

 • (4) Părțile se angajează să se informeze reciproc asupra tuturor aspectelor de interes din perspectiva derulării parteneriatului, implementării activităților și sustenabilității Proiectului. Fiecare Parte se angajează să notifice prompt, în conformitate cu structura de conducere a proiectului, orice informație semnificativă, fapt, problemă sau întârziere susceptibilă de a afecta proiectul.

 • (5) Fiecare Parte va furniza prompt toate informațiile solicitate în mod rezonabil de către Promotorul de Proiect sau de către Operatorul de Program

 • (6) Fiecare Parte se va asigura că personalul aflat în misiune, îndeplinind obligațiile prezentului Acord, se bucură de standarde naționale aplicabile în materie de sănătate, siguranță și mediu. Părțile vor lua toate măsurile de precauție necesare pentru a preveni orice vătămare a persoanelor sau deteriorarea proprietății celeilalte părți delegate.

 • (7) Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelele de mai jos și corespund prevederilor Cererii de finanțare - care reprezintă documentul principal în stabilirea acestor aspecte ale parteneriatului:

  Organizație

  Activitate/ sub-activitate      Rezultate (directe și

  conform Cererii de       indirecte) și indicatori

  Finanțare (număr și     asociați conform Cererii

  denumire)              de Finanțare

  Roluri și responsabilități

  Județul Prahova

  Promotor de Proiect

  MP.l.       Management 0 conferință de lansare;

  proiect;                      0 conferință de închidere;

  MP.2. Audit proiect;        Minim două sesiuni de

  A.l.        Activități de conștientizare            a

  informare și publicitate publicului;

  referitoare la proiect         0 pagina web dedicată pe

  A.2 Desfășurarea unor site-ul web al Consiliului workshop-uri cu scopul Județean Prahova, consultării factorilor de 1 pagina Facebook a decizie interesați, pentru proiectului și 1 pagina definirea problematicilor și Instagram a proiectului;

  a soluțiilor de adaptare la Materiale de promovare in schimbările climatice cu format electronic;

  impact atât la nivel local, Minim doua workshop-uri cât și regional;                organizate;

  Un raport de audit; 2 Rapoarte tehnico financiar intermediare;

  1 Raport final al proiectului;

  1 Plan de achiziții;

  1 Plan de management al riscurilor

  Asigura managementul proiectului din punct de vedere administrativ si financiar; Menține legătura cu partenerii si cu Operatorul de Program; pregătește       rapoartele

  tehnico - financiare; Asigura managementul calității și al riscului; previne derapajele în cadrul proiectului; organizează activitățile de informare și publicitate referitoare la proiect;          realizează

  achizițiile necesare pentru derularea in conformitate cu planul de achiziții; Organizează si gestionează desfășurarea workshop-urilor; se asigura ca se va realiza auditul financiar in cadrul proiectului in conformitate cu cele stipulate în ghidul solicitantului;      asigură

  participarea grupului țintă și își asumă și gestionează

Liechtenstein

Nor\AM\ferăhts.:,

sustenabîlitmejfprgie^ului * în conformitate-^s^fe

asumate în cadrul Cererii

de finanțare

Municipiul Ploiești -

Partener de Proiect 1

MP.l.       Management

proiect;

A.l.        Activități de

informare și publicitate referitoare la proiect A.2 Desfășurarea unor workshop-uri cu scopul consultării factorilor de decizie interesați, pentru definirea problematicilor și a soluțiilor de adaptare la schimbările climatice cu impact atât la nivel local, cât și regional;

0 conferință de lansare;

0 conferința de închidere; Minim doua sesiuni de conștientizare            a

publicului;

0 pagina web dedicată pe site-ul       web       al

Municipiului Ploiești, Materiale de promovare în format electronic;

Minim două workshop-uri organizate

Participă la realizarea materialelor de promovare si la promovarea paginii web a proiectului si a paginilor realizate in cadrul rețelelor            sociale;

Coordonează din punct de vedere              tehnic

implementarea proiectului si a partenerului, respectiv pune     la     dispoziția

partenerilor informațiile necesare pentru obținerea rezultatelor pentru zona metropolitana Ploiești; pune la dispoziția promotorului de proiect a informațiilor     necesare

pentru           realizarea

raportărilor tehnice si financiare; se implica in organizarea si desfășurarea a workshop-urilor;

Universitatea

POLITEHNICA din București - Partener de Proiect 2

MP. 1.       Management

proiect;

A.2 Desfășurarea unor workshop-uri cu scopul consultării factorilor de decizie interesați, pentru definirea problematicilor și a soluțiilor de adaptare la schimbările climatice cu impact atât la nivel local, cât și regional;

A.3: Elaborarea unor studii de impact si scenarii climatice pentru zona urbana a municipiului Ploiești

Activitatea A.4 Elaborarea strategiilor și a planurilor de măsuri de atenuare și adaptare la schimbările climatice

Plan de atenuare și adaptare la schimbări climatice

Coordonează din punct de vedere              tehnic

implementarea proiectului si a partenerului, respectiv realizarea Planului de atenuare și adaptare la schimbări climatice si a Studiului de impact si scenarii climatice pentru zona        metropolitana

Ploiești; pune la dispoziția promotorului de proiect a informațiilor     necesare

pentru           realizarea

raportărilor tehnice si financiare; pune la dispoziție experți si expertiza pentru o buna organizare și desfășurare a workshop-urilor;

Universitatea      din

Islanda - Partener de Proiect 3

A.3: Elaborarea unor studii de impact si scenarii climatice pentru zona urbana a municipiului Ploiești

Activitatea A.4 Elaborarea strategiilor și a planurilor de măsuri de atenuare și

Plan de atenuare și adaptare la schimbări climatice - Analiza si proiectarea de grădini încălzite geotermal;

Coordonează din punct de vedere tehnic echipa de proiect a partenerului 2 pentru a-si aduce aportul la realizarea Planului de atenuare și adaptare la schimbări       climatice,

secțiunea care va cuprinde

adaptare la schimbările climatice

proiectarea de grădini/ spatii verzi, etc încălzite din surse geotermale

Nota: Se vor descrie rolurile ți responsabilitățile tiecărui / artener pe durata im lementării proiectului.

Organizația

Activități ce vor fi implementate

Suma RON

%    din

valoarea totală     a

proiectului

Județul Prahova

Promotor de Proiect

MP.l. Management proiect

MP.2. Audit proiect;

A.l Activități de informare și publicitate referitoare la proiect

A.2 Desfășurarea unor workshop-uri cu scopul consultării factorilor de decizie interesați pentru definirea problematicilor și a soluțiilor de adaptare la schimbările climatice cu impact atât la nivel local cât și regional.

51.371,00

8,49

Municipiul Ploiești -

Partener de Proiect 1

MP.l. Management proiect

A.l Activități de informare și publicitate referitoare la proiect

A.2 Desfășurarea unor workshop-uri cu scopul consultării factorilor de decizie interesați pentru definirea problematicilor și a soluțiilor de adaptare la schimbările climatice cu impact atât la nivel local cât și regional.

45.884,00

7,58

Universitatea POLITEHNICA din București - Partener de Proiect 2

MP.l. Management proiect

A.2 Desfășurarea unor workshop-uri cu scopul consultării factorilor de decizie interesați pentru definirea problematicilor și a soluțiilor de adaptare la schimbările climatice cu impact atât la nivel local cât și regional

A.3: Elaborarea unor studii de impact si scenarii climatice pentru zona urbana a municipiului Ploiești

A.4 Elaborarea strategiilor și a planurilor de măsuri de atenuare și adaptare la schimbările climatice

353.646,00

58,45

Universitatea     din

Islanda - Partener de

Proiect 3

A.3: Elaborarea unor studii de impact si scenarii climatice pentru zona urbana a municipiului Ploiești

A.4 Elaborarea strategiilor și a planurilor de măsuri de atenuare și adaptare la schimbările climatice

154.099,00

25,47

TOTAL

X

605.000,00

100

Art.8 Achiziții Publice

Achizițiile în cadrul Proiectului vor fi făcute în acord cu legislația națională și europeană în vigoare și cu respectarea prevederilor Regulamentului de implementare a Mecanismului Financiar SEE 2014-2021.

Art. 9 Proprietatea și folosința rezultatelor

 • (1) Orice rezultate și/sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor și/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală și/sau industrială obținute în executarea sau ca urmare a executării Contractului de Finanțare vor fi proprietatea Promotorului de Proiect sau a Partenerilor de Proiect și se vor stabili de către Părți la finalul perioadei de implementare.

 • (2) Promotorul de Proiect și/sau Partenerii de proiect acordă Operatorului de Program,

Liechtețftet^n Norway-^antș

Punctului Național de Contact, Comitetului Mecanismului Financiar, Oficiului Mecanismului Financiar și Partenerilor de Program cesiunea neexclusivă cu titlu gratuit, pe termen nelimitat și pentru toate teritoriile în care urmează a fi diseminate rezultatele Proiectului și ale Programului a drepturilor menționate la alineatul anterior. Cesiunea acoperă toate modalitățile de utilizare pentru promovarea Proiectului, a Programului și comunicarea publică a rezultatelor acestora, în condițiile prevăzute în Contractul de Finanțare. Cesionarii au dreptul de a utiliza în mod liber și după cum consideră necesar, inclusiv de a edita, modifica, traduce, afișa, reproduce prin orice procedură tehnică, publica sau comunica pe orice suport, toate documentele/ materialele care derivă din Proiect, indiferent de forma lor, cu condiția să nu încalce drepturile existente în materie de proprietate industrială și intelectuală.

 • (3) Partenerii de Proiect se vor asigura că dețin toate drepturile de a folosi orice drept de proprietate intelectuală/industrială preexistent, necesar implementării și sustenabilității Proiectului.

 • (4) In situația în care în imaginile foto și/sau video apar persoane fizice identificabile, Partenerii de Proiect vor face dovada deținerii consimțământului valabil obținut al acestora pentru utilizarea acelor materiale. Această obligație nu se aplică atunci când imaginile sunt preluate în spații publice, în condițiile permise de lege.

 • (5) Dreptul de proprietate asupra activelor corporale și necorporale achiziționate din bugetul Proiectului aparține Promotorului de Proiect. Promotorul de Proiect poate acorda dreptul de utilizare a activelor corporale și necorporale Partenerilor de Proiect, exclusiv în interesul implementării Proiectului sau asigurării sustenabilității acestuia la finalul perioadei de implementare.

 • (6) Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziționate din finanțarea nerambursabilă, la locul de desfășurare a Proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate.

 • (7) Părțile au obligația să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziționate ca urmare a obținerii finanțării prin Program.

Art 10 Aspecte financiare și eligibilitatea cheltuielilor

 • (1) Valoarea totală a Proiectului este de maximum 605.000 RON (șase sute cinci mii ron), echivalentul a 123.991,62 EURO (una suta doua zeci si trei mii noua sute noua zeci si unu euro si șaizeci si doi eurocenti), calculat la cursul de schimb InforEuro din luna semnării Contractului de Finanțare (1 EURO=4,8793 RON)

 • (2) Valoarea totală eligibilă a Proiectului este de maximum 605.000 RON (sase sute cinci mii), echivalentul a 123.991,62 EURO (una suta doua zeci si trei mii noua sute noua zeci si unu euro si șaizeci si doi eurocenti), calculat la cursul de schimb InforEuro din luna semnării Contractului de Finanțare (1 EURO=4,8793 RON), din care:

 • a) Valoarea sprijinului financiar nerambursabil este de maximum 605.000 RON (sase sute cinci mii), echivalentul a 123.991,62 EURO una suta doua zeci si trei mii noua sute noua zeci si unu euro și șaizeci și doi eurocenti), reprezentând o rată de finanțare de 100% din valoarea totală eligibilă a Proiectului;

 • b) Valoarea contribuției proprii a Promotorului de Proiect și/sau Partenerilor de proiect este de minimum 0 RON (zero) echivalentul a zero EURO (zero) reprezentând o rată de finanțare 0 % din valoarea totală eligibilă a Proiectului.

Iceland L?

Liechtehsi

(3) Distribuirea bugetului Proiectului între Promotorul de Proiect și Partenerii de Proiect, conform bugetului Proiectului - parte integrantă a Cererii de finanțare, este sintetizată în tabelul de mai jos:

Organizație

Valoarea totală a proiectului (Euro)

Valoarea totală eligibilă a Proiectului (Euro)

Valoarea eligibilă nerambursabilă din MF SEE (85%) (Euro)

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național (15%) (Euro)

Valoare neeligibilă (Euro)

1=2+5

2 = 3+4

3

4

5

Județul Prahova -Promotor de Proiect

10.540,56

10.540,56

8.959,48

1.581,08

0

Municipiul Ploiești

Partener de Proiect 1

9.415,00

9.415,00

8.002,75

1.412,25

0

Universitatea

POLITEHNICA     din

București - Partener de

Proiect 2

72.416,92

72.416,92

61.554,38

10.862,54

0

Universitatea din Islanda -

Partener de Proiect 3

31.619,14

31.619,14

26.876,27

4.742,87

0

* vor fi excluse din categoria de cheltuieli eligibile, costurile precizate în art. 8.7 din Regulamentului privind implementarea Mecanismului Financiar SEE 2014-2021, precum și la Capitolul 8.7. din Ghidul Solicitantului.

Organizație

Valoarea totală a proiectului (RON)

Valoarea totali eligibilă a Proiectului (RON)

Valoarea eligibilă nerambursabilă din MF SEE (85%) (RON)

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național (15%) (RON)

Valoarea neeligibilă (RON)

1=2+5

2 = 3+4

3

4

5

Județul Prahova - Promotor de Proiect

51.371,00

51.371,00

43.665,35

7.705,65

0

Municipiul Ploiești - Partener de Proiect 1

45.884,00

45.884,00

39.001,40

6.882,60

0

Universitatea POLITEHNICA din București - Partener de Proiect 2

353.646,00

353.646,00

300.599,10

53.046,90

0

Universitatea din Islanda -

Partener de Proiect 3

154.099,00

154.099,00

130.984,15

23.114,85

0

 • (4) Cheltuielile efectuate de Partenerii de proiect trebuie să respecte cadrul legal, principiile, regulile și condițiile generale și specifice privind eligibilitatea cheltuielilor incluse în Regulamentul privind implementarea Mecanismului Financiar SEE 2014-2021 și în Contractul de Finanțare.

 • (5) Principiul rambursării poate fi aplicat la solicitarea Partenerilor din Statele Donatoare, caz în care, cheltuielile efectuate de aceștia vor fi rambursate de către Operatorul de Program Promotorului de Proiect, pe baza documentelor justificative prezentate, în procentele și condițiile stabilite în Contractul de finanțare. Promotorul de Proiect va transfera

z~-

LiechtensteinM

Norwaygrants

partenerilor cota parte din cheltuielile efectuate de aceștia, pe baza documentelor

justificative prezentate.

 • (6) Pentru toate tipurile de costuri incluse în buget (cu excepția cheltuielilor indirecte) se va avea în vedere că fundamentarea cheltuielilor trebuie să aibă la bază documente

justificative (dovezi ale prospectării pieței, oferte, contracte similare sau orice alte documente justificative considerate utile). Costurile vor fi estimate realist, iar necesitatea acestora trebuie justificată, raportat la activitățile ce urmează a fi derulate și complexitatea acestora. Acestea trebuie să fie rezonabile și conforme cu prețurile practicate pe piață.

 • (7) Pentru Promotorul de Proiect/Partenerii de Proiect vor fi eligibile doar următoarele tipuri de cheltuieli, indiferent de categoria de cheltuieli:

 • - cheltuielile cu personalul desemnat pentru proiect, cuprinzând salariile și asigurările sociale precum și alte costuri statutare incluse în remunerație, cu condiția ca acestea să corespundă politicii curente privind remunerarea aplicate de Promotorul de Proiect și de Partenerul de Proiect. Cheltuielile corespunzătoare cu salariul personalului din administrațiile naționale sunt eligibile în măsura în care se referă la costurile unor activități pe care autoritatea publică relevantă nu le-ar efectua în absența derulării proiectului în cauză;

 • - indemnizații de delegare și de cazare pentru personalul care participă la proiect, pe baza regulilor definite și aprobate de Operatorul de Program;

 • - costul echipamentelor noi sau second-hand: se consideră cheltuială eligibilă numai partea de amortizare corespunzătoare duratei proiectului și ratei reale de utilizare în scopurile proiectului, ca regulă general valabilă. Prin excepție de la regula anterioară, în cazul în care echipamentul este o componentă integrală și necesară pentru atingerea rezultatelor proiectului, temeinic justificată, poate fi eligibil întregul preț de achiziție al echipamentului respectiv;

 • - cheltuieli cu materiale consumabile și furnituri, cu condiția să fie identificabile și destinate proiectului;

 • - costurile generate de alte contracte atribuite de Promotorul de Proiect/Partenerii de Proiect cu scopul realizării proiectului, cu condiția ca atribuirea acestora să respecte normele aplicabile achizițiilor publice și prezentul Regulament MF SEE 2014-2021;

 • - costurile care apar direct din cerințele impuse de contractul de proiect pentru fiecare proiect.

 • (8) Pentru Partenerii de Proiect din Statele Donatoare vor fi eligibile cheltuielile de la pct. (7), precum și cheltuielile cu servicii de audit.

 • (9) Cheltuielile indirecte efectuate de Promotorul de Proiect/Partenerii de Proiect sunt eligibile. Costurile indirecte sunt toate cheltuielile eligibile care nu pot fi identificate de Promotorul de Proiect și/ sau de Partenerii de Proiect ca fiind atribuite în mod direct Proiectului, dar care pot fi identificate și justificate în baza sistemului propriu de contabilitate ca fiind efectuate în legătură directă cu costurile eligibile directe atribuite Proiectului. Acestea nu pot include costuri eligibile directe.

Cheltuielile indirecte se calculează pentru Promotorul de Proiect/Partenerii de Proiect în conformitate cu articolul 8.5.1 (c) din Regulamentul FM SEE 2014-2021, respectiv: o rată fixă de maxim 15% din costurile directe eligibile cu personalul, fără să existe o cerință din partea Operatorului de Program de a efectua un calcul pentru stabilirea ratei aplicabile.

 • (10) Următoarele tipuri de cheltuieli nu sunt eligibile:

 • - orice cheltuieli efectuate înainte de intrarea în vigoare a Contractului de Finanțare pentru activitățile prevăzute în Proiect;

< o o <

-ir

 • - costul de achiziție a terenurilor;

 • - dobânzi aferente creanțelor, cheltuielile aferente administrării creanțelor și penalități de întârziere;

 • - cheltuieli legate de tranzacțiile financiare și de alte costuri pur financiare, cu excepția serviciilor financiare prevăzute în Contractul de Finanțare; comisioane pentru tranzacții financiare și alte cheltuieli pur financiare, cu excepția cheltuielilor legate de conturile solicitate de CMF, Punctul Național de Contact sau legislația aplicabilă și a cheltuielilor privind serviciile financiare impuse de contractul proiectului;

 • - provizioanele pentru pierderi sau potențiale datorii viitoare;

 • - pierderi generate de schimbul valutar;

 • - TVA-ul recuperabil;

 • - costuri care sunt acoperite din alte surse;

 • - amenzi, penalități și cheltuieli de judecată; cu excepția cazurilor în care litigiul este o componentă integrală și necesară în atingerea rezultatelor Proiectului;

 • - cheltuieli excesive și nechibzuite (conform art. 8.7 din Regulament).

 • (11) Partenerii de Proiect nu vor realiza alte tipuri de cheltuieli în afara celor menționate la alin. (7), alin. (8) și alin. (9) de mai sus, sub sancțiunea declarării acestora ca neeligibile.

 • (12) Condițiile privind acordarea prefmanțării, recuperarea acesteia, precum și restituirea prefinanțării neutilizate se stabilesc prin Contractul de Finanțare semnat între Promotorul de Proiect și Operatorul de Program și ele vor fi respectate în totalitate de către Parteneri, în cazul în care părțile din prezentul Acord de parteneriat convin ca prefinanțarea să fie repartizată între parteneri.

 • (13) Plățile se realizează în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și a prevederilor Contractului de Finanțare încheiat între Operatorul de Program și Promotorul de Proiect/lider.

(14) în cazul în care Promotorul de Proiect va solicita Operatorului de Program acordarea de prefinanțare, Părțile convin ca suma primită să fie repartizată între Parteneri după cum urmează:

Organizația

% primit din prefinanțare

Județul Prahova - Promotor de Proiect

100

Municipiul Ploiești - Partener de Proiect 1

100

Universitatea POLITEHNICA din București -

Partener de Proiect 2

100

Universitatea din Islanda - Partener de Proiect 3

100

 • (15) Partenerii sunt de acord să asigure plata cheltuielilor altele decât cele eligibile aferente proiectului, așa cum se precizează în Cererea de Finanțare. Astfel, Partenerii convin să contribuie la cofinanțarea proiectului după cum urmează:

  Organizația

  Contribuția la proiect RON

  Județul Prahova - Promotor de Proiect

  0

  Municipiul Ploiești - Partener de Proiect 1

  0

  Universitatea POLITEHNICA din București - Partener de

  Proiect 2

  0

  Universitatea din Islanda - Partener de Proiect 3

  0

  Total

  0

v“6

- J #

 • (16) In cazul unor corecții financiare stabilite de Operatorul de Program ca urmare a unor'"' nereguli, acestea vor fi suportate atât de către Promotorul de Proiect, cât și de către

Partenerii de Proiect, în limita activităților desfășurate de Parteneri și proporțional cu valoarea activităților respective.

 • (17) Cheltuielile neeligibile rezultate ca urmare a implementării Proiectului sunt suportate de către Promotorul de Proiect/Partenerii de Proiect responsabili.

 • Art. 11 Efectuarea plăților către Partenerii de Proiect

 • (1) Plata fondurilor către Partenerii de Proiect poate lua forma plăților în avans și plăți intermediare (cât și plăti sub formă de ramburs pentru Partenerii de Proiect din Statele Donatoare).

 • (2) Plățile se realizează în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și a prevederilor Contractului de Finanțare încheiat între Operatorul de Program și Promotorul de Proiect/lider.

 • (3) Cu respectarea prevederilor Acordului, Contractului de Finanțare, a OUG nr. 34/2017 cu modificările și completările ulterioare, precum și a Normelor metodologice de aplicare, în conformitate cu prevederile art. 8.12 din Regulamentul de implementare a Mecanismului Financiar SEE 2014-2021, Promotorul de Proiect transferă sumele reprezentând sprijinul financiar nerambursabil, încasate de la Operatorul de Program, în conturile Partenerilor de proiect, în termen de 10 zile lucrătoare de la încasare.

 • (4) Pentru Partenerii de Proiect înregistrați fiscal în România, plățile se efectuează în RON, iar pentru Partenerii din Statele Donatoare, plățile se efectuează în EURO. în această din urmă situație, autorizarea cheltuielilor de către OP se va efectua la cursul InforEuro din luna în care plățile au fost efectuate.

 • (5) Transferurile efectuate de Promotorul de Proiect către Partenerii de Proiect se fac sub formă de avans și/sau plăți intermediare, cu respectarea prevederilor Contractului de Finanțare, ale OUG nr. 34/2017 cu modificările și completările ulterioare și a Normelor metodologice de aplicare. Avansul va fi plătit pe baza cererii de avans depusă de Promotorul de Proiect.

 • (6) Toate cheltuielile suportate de către Partenerii de Proiect din Statele Donatoare vor fi solicitate și vor fi raportate Promotorului de Proiect în EURO, pe baza raportului emis conform Art. 6 alin. (10).

în cazul cheltuielilor suportate de către Partenerii de Proiect din Statele Donatoare raportate în altă monedă decât EURO, cursul valutar utilizat pentru raportarea în RON de către Promotorul de Proiect aplicabil pentru cheltuielile efectuate de către Partenerii de Proiect din Statele Donatoare va fi cursul InforEuro din luna în care a fost înregistrat raportul de audit al acestora în contabilitatea Promotorului de Proiect. Promotorul de Proiect va informa Partenerul de Proiect asupra ratei de curs de schimb valutar aplicată. Aceste informații se anexează la rapoartele intermediare și finale.

în cazul în care se aplică metoda rambursării cheltuielilor efectuate de Partenerii de Proiect din Statele Donatoare, atunci conversia sumelor cheltuite din EURO în RON se face la cursul InforEuro din luna înregistrării în contabilitatea Promotorului de Proiect a plății efectuate către partenerul extern.

 • (7) Promotorul de Proiect poate condiționa efectuarea plăților către Partenerii de Proiect de aprobarea Raportului intermediar de progres/Raportului final de către Operatorul de Program,

ținând cont de rezultatele autorizării cheltuielilor justificate de Promotorul de Proiect/Partenegr de proiect aferente perioadei raportate.

 • (8) în vederea stabilirii cuantumului sumelor transferate de Promotorul de Proiect cu titlu de avans sau pre-finanțare, Partenerii de Proiect au obligația de a estima corect și realist necesarul de sume ce urmează a se solicita.

 • (9) în vederea gestionării sprijinului financiar nerambursabil și a contribuției proprii, dacă există, Partenerii de Proiect din România au obligația de a deschide conturi speciale pentru proiect în sistemul Trezoreriei Statului sau la bănci comerciale, după caz, în condițiile stabilite prin OUG nr. 34/2017 cu modificările și completările ulterioare și Normele sale de aplicare.

 • (10) Transferurile se efectuează de către Promotorul de Proiect în conturile deschise de către Partenerii de Proiect conform dispozițiilor din alin. (6) și aduse la cunoștința Promotorului de Proiect printr-o notificare privind datele de identificare ale contului/conturilor bancare la care se atașează extrasul de cont/adresa emisă de bancă, după caz.

 • (11) Promotorul de Proiect are obligația transmiterii unei notificări scrise atât Partenerilor de Proiect cât și Operatorului de Program cu privire la efectuarea viramentului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data transferului, notificare la care se anexează o copie a ordinului de plată și a extrasului de cont.

 • (12) Partenerii de Proiect au obligația verificării încasării sumelor în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării Promotorului de Proiect.

 • (13) în cazul în care încasarea sumelor nu s-a efectuat, Partenerii de Proiect sunt obligați să transmită o notificare scrisă atât Promotorului de Proiect, cât și Operatorului de Program, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data constatării.

 • (14) Sumele de bani transferate cu titlu de sprijin financiar nerambursabil nu pot face obiectul executării silite pe întreaga perioadă de valabilitate a Acordului, cu excepția creanțelor bugetare rezultate din aplicarea prevederilor OUG nr. 66/2011 cu modificările și completările ulterioare. (15) Sumele de bani transferate cu titlu de sprijin financiar nerambursabil pot fi utilizate de către Promotorul de Proiect/Partenerii de Proiect doar în scopul implementării Proiectului, cu respectarea prevederilor Contractului de Finanțare, Acordului și ale Cadrului legal.

Art. 12 Cesiunea

 • (1) Niciuna dintre Părți nu are dreptul de a-și transfera drepturile și obligațiile în temeiul prezentului Acord fără acordul prealabil al celeilalte Părți.

 • (2) Părțile recunosc că toată cesiunea de drepturi și obligații în temeiul prezentului Acord depinde de consimțământul prealabil al Operatorului de Program în conformitate cu dispozițiile Contractului de Finanțare.

 • (3) Acordul, precum și toate drepturile și obligațiile decurgând din executarea acestuia, nu pot face obiectul cesiunii totale sau parțiale, novației, subrogației sau al oricărui alt mecanism de transmisiune și/sau transformare a obligațiilor și drepturilor din Acord de către Părți, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 17 alin. (3) și alin. (4) din prezentul Acord.

Art. 13 Modificarea Acordului

 • (1) Pe durata prezentului Acord, Părțile au dreptul să convină asupra modificării anumitor clauze, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanțe au loc și nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord.

 • (2) Orice modificare a Acordului sau a anexelor acestuia se face în scris, prin încheierea unui act adițional de către Părți, fără a aduce atingere prevederilor Contractului de Finanțare.

 • (3) Modificarea Acordului prin eliminarea Partenerului/Partenerilor de Proiect este permisă

MINISTERUL MEDIULUI.

apelor și pădurilor


cu aprobarea prealabilă scrisă a Operatorului de Program. Operatorul de Program are dreptul de a respinge justificat o astfel de solicitare.

 • (4) Modificarea Acordului prin eliminarea unuia sau tuturor Partenerilor de Proiect și preluarea, de către Promotorul de Proiect sau ceilalți Parteneri, după caz, a tuturor obligațiilor asumate de către Partenerul/Partenerii de Proiect renunțători prin Acord este permisă doar cu aprobarea prealabilă scrisa a Operatorului de Program. Operatorul de Program are dreptul de a respinge justificat o astfel de solicitare.

 • (5) Modificările cu privire la conținutul Cererii de Finanțare se realizează cu respectarea prevederilor Contractului de Finanțare incidente.

 • (6) Următoarele tipuri de modificări se pot realiza sub forma unei simple informări a celeilalte Părți: schimbarea adresei, schimbarea sediului social sau datelor de contact, schimbarea persoanei de contact, schimbarea conturilor speciale ale Proiectului, înlocuirea reprezentantului legal.

Art.14 Suspendarea Acordului și a plăților

 • (1) Acordul este suspendat:

 • - de drept, la data suspendării Contractului de Finanțare;

 • - de către oricare dintre Părți în caz de forță majoră, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor Contractului de Finanțare.

 • (2) Suspendarea produce efecte până la încetarea cauzei care a generat-o. Perioada de implementare a Proiectului poate fi extinsă cu o perioadă de timp echivalentă cu durata suspendării în condițiile stabilite prin Contractul de Finanțare.

 • (3) Efectuarea plăților poate fi suspendată unilateral de către Promotorul de Proiect ca o consecință a suspendării unilaterale a acestora dispusă de către Operatorul de Program în cazurile și condițiile prevăzute de Contractul de Finanțare. Efectuarea plăților va fi reluată la data încetării cauzei de suspendare a acestora.

 • (4) în cazurile în care decizia de a suspenda plățile și/sau de a solicita rambursarea de la Promotorul de Proiect este luată de Operatorul de Program, de Punctul Național de Contact sau de Statul Donator, Partenerul de Proiect ia toate măsurile necesare pentru a se conforma cu decizia. în acest sens, Promotorul de Proiect prezintă, fără întârziere, o copie a deciziei menționate la paragraful anterior Partenerului de Proiect.

Art. 15 Confidențialitatea

Părțile convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile primite și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 16 Prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor

 • (1) în accepțiunea Acordului, termenul „neregulă” are înțelesul dat în art. 12.2 din Regulament și în Ordonanța de Urgență nr. 66/2011 cu modificările și completările ulterioare.

 • (2) Se vor aplica întocmai prevederile Contractului de Finanțare în materia prevenirii, constatării și sancționării neregulilor.

Art.17 Răspundere contractuală, penalități, daune interese

 • (1) Promotorul de Proiect și/sau Partenerii de Proiect vor răspunde în mod individual și exclusiv față de terți pentru prejudicii sau vătămări de orice fel suferite de aceștia în timpul, ca urmare sau în legătură cu executarea Acordului sau a Contractului de Finanțare și/sau

A.                                                           ‘     ’> PK

cu implementarea și sustenabilitatea Proiectului. In sensul prezentului alineat, ang^âții-Promotorului de Proiect sau ai Partenerilor de Proiect sunt considerați terți.

 • (2) Operatorul de Program nu poate fi tras la răspundere, sub niciun motiv și în niciun fel de circumstanțe, pentru prejudicii sau vătămări, patrimoniale sau nepatrimoniale, suferite de

Promotorul de Proiect, Partenerii de Proiect sau terți în timpul sau ca o consecință a

executării Contractului de Finanțare sau prezentului Acord și/sau a implementării/sustenabilității Proiectului.

 • (3) Promotorul de Proiect și/sau Partenerii de Proiect sunt responsabili pentru prejudiciile cauzate terților.

 • (4) în cazul nerespectării drepturilor și obligațiilor care reies din acest Acord de parteneriat, care va duce la utilizarea ilegală a fondurilor primite în urma selectării propunerii de proiect, Partea care nu a reușit să observe sau a încălcat obligațiile va suporta responsabilitatea pentru toate urmările financiare care rezultă dintr-o situație dată.

 • (5) Promotorul de Proiect are dreptul și responsabilitatea de a recupera de la Partenerii de Proiect orice sume declarate a fi plătite în mod nejustificat de către OP/autoritățile de audit și de control relevante, în conformitate cu Regulamentul de Implementare a MF SEE 2014-2021.

 • (6) Partenerul de Proiect se angajează să ramburseze Promotorului de Proiect orice sume declarate a fi plătite în mod nejustificat de către OP/autoritățile de audit și de control relevante, în conformitate cu Regulamentul de Implementare a MF SEE 2014-2021.

 • (7) Promotorul de Proiect trebuie să ramburseze Operatorului de Program sumele plătite necuvenit, în conformitate cu prevederile art 5 alin. (3), urmând a le recuperata de la Partenerul de Proiect responsabil, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (13) și alin. (33) din Acordul de parteneriat, precum și ale Contractului de finanțare, Acordului de Program și Regulamentului de Implementare a MF SEE 2014-2021

Art. 18 Conflictul de interese

 • (1) Părțile se obligă să ia toate măsurile în vederea respectării regulilor privind evitarea conflictului de interese, astfel cum sunt menționate la art. 7.5 și 8.15 alin. (4) din Regulamentul MF SEE 2014-2021 și cap. II secț. 2 din OUG nr. 66/2011 cu modificările și completările ulterioare.

 • (2) Părțile din categoria subiecților de drept public au obligația de a respecta prevederile legislației speciale privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice și a funcțiilor publice.

 • (3) în aplicarea procedurilor de achiziție, Promotorul de Proiect are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situațiile de natură să determine apariția unui conflict de interese, conform prevederilor legale în materia achizițiilor.

 • (4) Părțile se obligă să se informeze reciproc, în scris, în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui conflict de interese, apărută în timpul executării Contractului, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la luarea la cunoștință.

 • (5) Promotorul de Proiect și/sau Partenerii de Proiect sunt obligați să ia toate măsurile necesare pentru a preveni, soluționa ori stopa orice situație de natura conflictului de interese care ar putea compromite executarea obiectivă și imparțială a Acordului și răspund pentru aceasta.

 • (6) Fiecare Parte își rezervă dreptul de a verifica dacă aceste măsuri sunt adecvate și pot solicita luarea de măsuri suplimentare, dacă este necesar, într-un termen stabilit. Părțile se asigură că personalul, consiliul de administrație și directorii lor nu sunt într-o situație care ar putea

Liechtenstein

Norwaygrants

genera conflictul de interese. Fiecare parte înlocuiește imediat orice membru al, personalului său expus unei astfel de situații.

Art. 19 încetarea și rezilierea Acordului

 • (1) Acordul încetează de drept:

 • la data împlinirii termenului prevăzut la art. 2;

 • - la data încetării, din orice motiv, a Contractului de Finanțare.

 • (2) Acordul poate înceta prin reziliere/denunțare unilaterală de către Promotorul de Proiect/Partenerii de proiect, după caz. încetarea Acordului produce efecte numai în raport cu Partenerul/Partenerii de Proiect care/față de care s-a inițiat și finalizat procedura rezilierii/denunțării unilaterale a Acordului.

Art. 20 Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor

 • (1) Legea care guvernează Acordul și în conformitate cu care este interpretat este legislația națională în vigoare în România, Regulamentul de Implementare al MF SEE 2014-2021, Acordul de Program RO-Mediu, Acordul de Implementare și Contractul de finanțare..

 • (2) Părțile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută care poate apărea între ele în legătură cu îndeplinirea Acordului. în acest scop, părțile își vor comunica punctul de vedere în scris, în termen de 5 zile de la apariția disputei sau de la solicitarea celeilalte părți.

 • (3) în cazul în care termenul menționat la alin. (2) a expirat sau dacă încercarea de a ajunge la o soluție pe cale amiabilă nu a dus la un acord în termen de 30 zile de la prima solicitare, oricare dintre Părți poate notifica celeilalte faptul că ea consideră că procedura a eșuat.

 • (4) în cazul în care nu se soluționează amiabil divergențele contractuale, litigiul va fi soluționat de către instanțele competente din România.

Art. 21 Comunicări

 • (1) Pentru a fi opozabilă Operatorului de Program, orice comunicare între Părți se va face în scris prin e-mail, fax, curier sau scrisoare recomandata cu confirmare de primire la următoarele adrese:

 • - pentru Promotorul de Proiect: - Unitatea Administrativ Teritorială Județul PRAHOVA, Bulevardul Republicii, nr. 2-4, cod poștal 100066, Ploiești, Prahova, România, tel 0244 514 545, fax 0244 596 669, mail: cons jud@cjph.ro

 • - pentru Partenerul 1 de proiect: Primăria Municipiului Ploiești, Piața Eroilor, nr. IA, cod poștal 100316, Ploiești, Prahova, România, tei 0 244 516699/161, fax 0 244 513829, mail: comunicare® loiesti.ro

 • - pentru Partenerul 2 de proiect: - Universitatea POLITEHNICA din București, Splaiul Independenței, nr. 313, cod poștal 060042, București, sector 6, fax: 0213171002, mail: cabinet.rector@upb.ro

 • - pentru Partenerul 3 de proiect: Universitatea din Islanda, Saemundargata 2, 102 Reykjavik, Ssn. 600169-2039, Fax: +354 552 1331, email: hi@,hi.is

 • (2) Persoane de contact:

 • - pentru Promotorul de Proiect: Andrei TUDOR/Vasile-Ciprian CĂLIN - consilieri Direcția Proiecte cu Finanțare Externă - Consiliul Județean Prahova

 • - pentru Partenerul 1 de proiect: - Milena Perpelea, Șef serviciu - Direcția Relații Internaționale

 • - pentru Partenerul 2 de proiect: Cristina Covaliu


ministerul Mediului, Apelor și pădurilor

Iceland Lrxr^ Liechtenstein Norway grafi ?? «o hi


- pentru Partenerul 3 de proiect: Prof. Runar Unnthorsson, Ph.D.            \

 • (3) Orice document scris trebuie înregistrat atât la transmitere cât și la primire.

Art.22 Dispoziții finale

 • (1) în cadrul Acordului, cu excepția situațiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi

exprese contrare:

 • a) cuvintele care indică singularul includ și pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ și singularul;

 • b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile;

 • c) termenul „zi” reprezintă zi calendaristică;

 • (2) Părțile garantează că reprezentanții numiți ale căror semnături apar mai jos au fost investiți, la data semnării prezentului Acord, cu toate puterile legale de a semna și executa prezentul Acord de Parteneriat.

 • (3) Clauzele Contractului de Finanțare semnat între Promotorul de Proiect/lider și Operatorul de Program vor fi aplicabile mutatis mutandis și Partenerilor.

Prezentul Acord a fost întocmit și semnat în limba română și engleză, astăzi..................în

5 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte și unul pentru Operatorul de Program, toate având aceeași valoare legală._____________________________________

Județul Prahova - Promotor de Proiect

Iulian DUMITRESCU Președinte Consiliul Județean Prahova

Semnătura și ștampila martie 2021, Ploiești/Prahova

Municipiul Ploiești - Partener de Proiect 1

Daniel NICODIM-împuternicit al Reprezentantului legal

Semnătura și ștampila martie 2021, Ploiești/Prahova

Universitatea POLITEHNICA din București - Partener de Proiect 2

Tudor PRISECARU -împuternicit al Reprezentantului legal

Semnătura și ștampila martie 2021/București

Universitatea din Islanda (University of Iceland) -Partener de Proiect 3

Sigurdur           Magnus

GARDARSSON Decan

Semnătura și ștampila martie 2021/Reykjavik