Hotărârea nr. 65/2021

Hotãrârea nr. 65 privind propunerile autorității publice tutelare locale de numire a membrilor în cadrul Consiliului de administrație al S.C.”Hale și Piețe” S.A. Ploieşti, pentru ocuparea celor cinci posturi vacante

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 65

privind propunerile autorității publice tutelare locale de numire a membrilor în cadrul Consiliului de administrație al S.C.”Hale și Piețe” S.A. Ploiești, pentru ocuparea celor cinci posturi vacante

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 74/24.02.2021 al primarului municipiului Ploiești, domnul Andrei - Liviu Volosevici și Raportul de specialitate comun nr.29/23.02.2021 al Compartimentului Monitorizare Întreprinderi Publice și nr.72/24.02.2021 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, privind propunerile autorității publice tutelare locale de numire a membrilor în cadrul Consiliului de administrație al S.C.”Hale și Piețe” S.A. Ploiești, pentru ocuparea celor cinci posturi vacante;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenesti, petiții și reclamații din data de 23.02.2021;

Luând act de prevederile art. 3, pct. 2 lit. b), art. 28 și art. 29 pct. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;

Ținând cont de art. 1 alin. 24 Anexa 1, Cap. I din Hotărârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1), alin. (7), alin. (9) lit. b) secțiunea a 11-a „Crearea listei scurte a candidaților. Procesul de evaluare a listei scurte. Criterii de stabilire a clasamentului candidaților” Anexa 1 Cap. I din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

În baza Raportului întocmit de comisia de selecție pentru numirile finale ale candidaților în vederea ocupării celor cinci posturi vacante în cadrul Consiliului de administrație al S.C. ”Hale și Piețe” S.A. Ploiești, înregistrat la Compartimentul Monitorizare Întreprinderi Publice sub nr. 34/22.02.2021;

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d), art. 139 alin.1),art. 154 și art. 196 alin. (1) lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Ia act de Raportul comisiei de selecție privind numirile finale ale candidaților în vederea ocupării celor cinci posturi vacante de membru în Consiliul de administrație al S.C. ”Hale și Piețe” S.A. Ploiești, înregistrat la Compartimentul Monitorizare Întreprinderi Publice sub nr. 34/22.02.2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 (1) Mandatează reprezentanții săi în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. ”Hale și Piețe” S.A. Ploiești să numească candidații nominalizați de către comisia de selecție în Raportul acesteia de la art. 1 din prezenta hotărâre, pentru ocuparea celor cinci posturi vacante în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. ”Hale și Piețe” S.A. Ploiești, astfel:

 • - Gheorghe Andreea Irina

 • - Ioniță Florin Vasile

 • - Vlad Costel Cătălin

 • - Băicoianu Simona Rodica

 • - Dosaru Elena Iuliana

(2) În cazul încetării mandatului unora dintre membrii consiliului de administrație, selecția noilor membri se poate face din lista scurtă alcătuită în procesul de selecție, dacă aceasta include persoane care nu au fost numite ca membri ai consiliului de administrație.

Art. 3 Mandatul administratorilor propuși în numele unității administrativ -teritoriale locale la art. 2 este încredințat până la data de 20.07.2021.

Art. 4 Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. ”Hale și Piețe” S.A. Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achizitii Publice Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 25 februarie 2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Radu-Alexandru SIMIONESCU

Contrasemnează, p. SECRETAR GENERAL, Mihaela-Lucia CONSTANTIN

Director Executiv

A^exA Xov U.Q-i.uV.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Comisia de selecție S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești

Data:22.02.2021

Raportul comisiei de selecție pentru numirile finale ale candidaților în vederea ocupării celor cinci posturi vacante de membru în Consiliul de administrație al S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești

5                                    3

Considerații legislative:

 • - prevederile din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

 • - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Ținând cont de:

 • - Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 232/29.06.2020 prin care s-a aprobat efectuarea procedurii de evaluare și selecție a candidaților înscriși pentru ocuparea a cinci posturi vacante de membru în cadrul Consiliului de administrație la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești de către o comisie de selecție asistată de un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane;

 • - Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.459/23.12.2020 prin care s-a luat act de încetarea activițății comisiei de selecție numită prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.232/29.06.2020 la etapa interviului și a fost aprobată constituirea unei noi comisii de selecție în vederea finalizării procedurii de selecție pentru ocuparea celor cinci posturi vacante în cadrul Consiliului de administrație la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești;

 • - Adesa expertului independent Pluri Consultants nr. 132/28.09.2020, prezentând statusul de derulare a procedurilor de recrutare și selecție a candidaților pentru ocuparea unor posturi vacante de administrator în cadrul consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești/Hale și Piețe;

 • - Scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.109/24.04.2017 și publicată

pe pagina de internet a autorității publice tutelare;                             ..7    ''

 • - Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 280/31.08^0^^ privind aprobarea profilului consiliului de administrație, a profilului■'-''' candidatului pentru funcția de membru în consiliul de administrație și a matricii profilului candidatului, necesare în procesul de selecție și evaluare a candidaților înscriși pentru ocuparea a cinci posturi vacante de membru în cadrul Consiliului de Administrație la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești;

 • - Desemnarea membrilor în consiliul de administrație se face în conformitate cu prevederile art. 29 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011, respectiv în baza unei evaluări sau selecții prealabile efectuate de o comisie organizată la nivelul autorității tutelare, împreună cu un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane.

Reguli cu privire la componența consiliului de administrație:

 • • în cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație este format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus.

 • • Consiliul de administrație este format din 5-9 membri în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

a)au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro;

b)au cel puțin 50 de angajați.

 • • Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

 • • în cazul consiliilor de administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile alin. (1), nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

 • • în cazul consiliilor de administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile alin. (2), nu pot fi mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

 • • Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formațâ'^din^. administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 1382 din Legea/ nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 • • Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

 • • Consiliul de administrație va fi astfel desemnat încât se va asigura o diversificare a competențelor la nivelul consiliului de administrație.

 • • Un membru poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator (art.33 din OUG nr.109/2011).

Procedura evaluării și selectării candidaților înscriși pentru ocuparea a cinci posturi vacante de membru în cadrul Consiliului de administrație la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești s-a realizat de către comisia de selecție formată din cinci membri, asistată de un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane și anume societatea „Pluri Consultants România S.R.L.”, în baza contractului nr. 13794/31.07.2020, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice.

Procedura de selecție se efectuează cu scopul de a asigura transparența și profesionalizarea consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice, potrivit standardelor de guvernanță corporativă, astfel cum acestea au fost dezvoltate în Principiile de guvernanță corporativă ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Obiectivul comisiei a fost de a recruta cinci administratori pentru posturile vacante din cadrul consiliului de administrație la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești.

Prima comisie de selecție, numită prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.232/29.06.2020, și-a desfășurat activitatea în perioada 29 iunie 2020 - 18 septembrie 2020, în colaborare cu expertul indep'bițderit specializat în recrutarea resurselor umane, parcurgând toate etapele din plakftf selecție până la data interviului. Au fost depuse cinci candidaturi din care au fo&( invitați să participe la selecția finală 4 (patru) candidați candidați respectiv: - dna. Manolache Marcela, cu un punctaj moderat de 52,5, - dl.Săndulescu Cristian Radu, cu un punctaj moderat de 50,5, - dna. Dosaru Elena luliana, cu un punctaj moderat de 48,5.

Candidaturile respinse de expert au fost: dna Tănase Ana Maria Carmen, dl.Tudor Iulian, dl.Soare Dragos, dl.Focșeneanu Eduard Adrian.

în cadrul procesului de selecție a fost stabilită data de 18.09.2020 pentru interviul candidaților dar din cadrul comisiei de selecție au fost prezenți doi membrii unul fiind președintele comisiei, acesta a propus reprogramarea interviului.

Au urmat alegerile din 27.09.2020 iar configurația politică a Consiliului Local al municipiului Ploiești s-a modificat, ca urmare comisia de selecție nu mai are membri. Termenul legal de 150 de zile pentru finalizarea procedurii de selecție a expirat la data de 15.11.2020.

Expertul independent Pluri Consultants a înaintat adesa cu nr. 132/28.09.2020 prezentând statusul de derulare a procedurilor de recrutare și selecție a candidaților pentru ocuparea unor posturi vacante de administrator în cadrul consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești / Hale si Piețe S.A. Ploiești. 5                               9                >                                         9

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.459/23.12.2020 s-a luat act de încetarea activității comisiei de selecție numită prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.232/29.06.2020 la etapa interviului și a fost aprobată constituirea unei noi comisii de selecție în vederea finalizării procedurii de selecție pentru ocuparea celor cinci posturi vacante în cadrul consiliului de administrație al S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești.

Obiectivul noi comisii de selecție a fost de a finaliza procedura de selecție de la etapa interviului.

Astfel, comisia împreună cu expertul independent, urmare a ședinței online din data de 06.01.2021 ora 15,00 - 15.30, conform Procesului Verbal nr.MP03 din data de 06.01.2021, a căzut de acord asupra necesității de a completa baza de selecție în așa fel încât consiliul de administrație să poată beneficia de uitcumul optim de competențe și a stabilit republicarea anunțului de selecție p^hțru o perioadă de 15 zile, respectiv 11.01 - 25.01 2021.

Prin Raportul de progres nr. 09/25.01.2021, comisia de selecție și expertul independent au propus re-mediatizarea anunțului de selecție pentru încă 10 zile calendaristice, astfel anunțul a fost republicat în perioada 26.01.2021 -04.02.2021.

După expirarea termenului limită de depunere a candidaturilor, respectiv 04.02.2021, au fost înregistrate 9(nouă) dosare de candidatură. Acestea au fost evaluate de către expert, care a întocmit Lista lungă nr. 12/05.02.2021 și Lista scurtă nr. 13/10.02.2021, pe care le-a înaintat autorității publice tutelare și comisiei de selecție. Din cele nouă dosare depuse, domnul Rizescu Toader și-a retras candidatura, întrucât are fapte înscrise în cazierul fiscal, fapt care îi face imposibilă nominalizarea într-un Consiliu de administrație. Domnii Soare Dragoș și Tudor Iulian au aplicat și în prima etapă de depunere a candidaturilor, însă au fosr respinși, fapt pentru care candidatura dânșilor a devenit redundantă.

Expertul a asistat Comisia de selecție la derularea interviului final al candidaților selectați din lista scurtă, din cele două etape de selecție a dosarelor, care s-a desfășurat în baza planului de interviu, la sediul Consiliului Local al municipiului Ploiești din Piața Eroilor nr.lA, în data de 15.02.2021.

La data interviului, din cei nouă candidați selectați pentru interviu, domnul Săndulescu Cristian nu s-a prezentat la locul, data și ora comunicate de către expert, în vederea susținerii interviului.

Punctarea evoluției candidaților la interviu a fost făcută de către cei cinci membri ai comisiei de selecție, în mod deschis și transparent pe aceeași grilă. A fost analizată experiența, studiile de specialitate, alinierea declarației de intenție a candidaților cu Scrisoarea de așteptări a autorității publice și interviul față în fată. 5

Consolidarea punctajelor și stabilirea listei finale a fost calculată de către expertul independent care a întocmit și prezentat Raportul final cu rezultatele finale obținute de candidat. Expertul a plecat de la filtrarea criteriilor impuse de matricea profilului consiliului și de scrisoarea de așteptări a autorității tutelare.


Membrii comisiei de selecție au analizat/validat Raportul rfî^al 15/16.02.2021 cu rezultatele finale obținute de candidati, înaintat ^'^Cl„_ expertul contractat - S.C. Pluri Consultant România.

Astfel, la finalizarea procedurii de selecție, Comisia de selecție constată faptul că lista finală a candidaților, stabilită pe baza totalului ponderat obținut, este următoarea:

Nr.crt.

CANDIDAT

Punctai ponderat

1

Gheorghe Andreea Irina

124.2

2

loniță Florin Vasile

123.2

3

Vlad Costel Cătălin

112.9

4

Băicoianu Simona Rodica

110.4

5

Dosaru Elena luliana

109

6

Radu Cătălin Florian

107

7

Răducanu Nicușor

103.4

8

Manolache Marcela Cristina

102.7

Pragul minim colectiv a fost 105 puncte.

Prezentul Raport a fost elaborat în conformitate cu prevederile art.44 alin.(7) din secțiunea a 11-a „Crearea listei scurte a candidaților. Procesul de evaluare a listei scurte. Criterii de stabilire a clasamentului candidatilor” Anexa J

1 Cap.I din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice.

Raportul va fi înaintat conducătorului autorității publice, în vederea luării deciziei de numire, conform art. 44 alin. (9) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice.

A ?

A                                .                                                 .                . .                  .                                                                                                                   ■

In concluzie, în urma clasificării candidaților, conform Raportul uf Jinal nr.

4’'“ ‘■'O,


15/16.02.2021, întocmit de expertul independent în recrutarea resurselofumâne, Ș Comisia de selecție face următoarea nominalizare a candidaților - ^&Cție^ .? de punctajul total ponderat - în vederea numirii de către Adunarea Generală:a-

Acționarilor, pentru cele cinci posturi vacante de la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești:

 • - Gheorghe Andreea Irina

  124.2 pct.

  123.2 pct.

  112.9 pct.

  110.4 pct.

  109,0 pct.


 • - loniță Florin Vasile

 • - Vlad Costel Cătălin

 • - Băicoianu Simona Rodica

 • - Dosaru Elena luliana

Conform prevederilor art. 29 pct.(10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare: „ (lO)Prin excepție de la prevederile alin. (8), în cazul încetării mandatului unora dintre membrii consiliului de administrație, selecția noilor membri se poate face din lista scurtă alcătuită în procesul de selecție, dacă aceasta include persoane care nu au fost numite ca membri ai consiliului de administrație. ”

Comisia de selecție:

Președinte: dl. Marcu Valentin

Membru: dna. Popescu Georgeta- Simona

Membru: dl. Tudor Aurelian Dumitru

Membru: dl. Sîrbu - Simion Gheorghe

Membru: dl. Andreescu Costel