Hotărârea nr. 64/2021

Hotãrârea nr. 64 privind suspendarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.521/2019 pentru aprobarea Regulamentului de înființare, atribuire, folosire, organizare și funcționare, a locurilor de parcare, în parcările de reședință și de domiciliu din municipiul Ploiești

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 64

privind suspendarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.521/2019 pentru aprobarea Regulamentului de înființare, atribuire, folosire, organizare și funcționare, a locurilor de parcare, în parcările de reședință și de domiciliu din municipiul Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 73/22.02.2021 al domnului viceprimar Daniel Nicodim, Raportul de specialitate nr. 3759/22.02.2021 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L și Raportul comun de specialitate nr. 57/24.02.2021 al Direcției Gestiune Patrimoniu și nr. 73/24.02.2021 al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte, prin care se propune aprobarea modificării Regulamentului de înființare, atribuire, folosire, organizare și funcționare, a locurilor de parcare, în parcările de reședință și de domiciliu din municipiului Ploiești;

Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 7 a Consiliului Local -Comisia Juridică, Ordine Publică, Respectarea Drepturilor și Libertăților Cetățenești, Petiții și Reclamații, din data de 23.02.2021;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 219/2010 privind înființarea Societății Comerciale Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A. cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 955/2004, pentru aprobarea reglementărilor - cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, modificată;

Față de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;

În baza prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. (c) și alin. 6 lit. (a) și art. 196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Începând cu data prezentei hotărâri se suspendă aplicarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 521/2019 privind aprobarea Regulamentului de înființare, atribuire, folosire, organizare și funcționare, a locurilor de parcare, în parcările de reședință și de domiciliu din municipiul Ploiești, modificată și completată pe toată perioda stării de alertă.

Art. 2 În situația în care, prin acte normative emise de către Comitetul Național pentru Situații de Urgență și Guvernul României va fi prelungită starea de alertă pe teritoriul României, suspendarea aplicării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 521/2019 privind aprobarea Regulamentului de înființare, atribuire, folosire, organizare și funcționare a locurilor de parcare, în parcările de reședință și de domiciliu din municipiul Ploiești, modificată și completată va interveni de drept până la încetarea stării de alertă.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu și Societatea Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 25 februarie 2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Radu-Alexandru SIMIONESCU

Contrasemnează, p. SECRETAR GENERAL, Mihaela-Lucia CONSTANTIN Director Executiv