Hotărârea nr. 63/2021

Hotãrârea nr. 63 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL „ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC ZONAL PARC INDUSTRIAL PLOIEȘTI” Șos. PLOIEȘTI – TÂRGOVIȘTE (DN 72), KM 8, jud. PRAHOVA

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 63

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL

„ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC ZONAL PARC INDUSTRIAL PLOIEȘTI” Șos. PLOIEȘTI - TÂRGOVIȘTE (DN 72), KM 8, jud. PRAHOVA

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 23/28.01.2021 al domnului Primar Andrei-Liviu Volosevici și al domnilor consilieri Iulian Bolocan, Radu-Alexandru Simionescu, Horia-Nicolae Popovici, Bogdan Lupu, Georgeta-Simona Popescu, Răzvan-Toma Stănciulescu și Costel Andreescu privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de Urbanism aferent documentației: „ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC ZONAL PARC INDUSTRIAL PLOIEȘTI”, Șos. Ploiești - Târgoviște (DN 72), Km 8, jud. PRAHOVA;

Luând în considerare Raportul de specialitate comun al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană nr. 300487/22.01.2021 și al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 50/17.02.2021 și văzând documentația „ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC ZONAL PARC INDUSTRIAL PLOIEȘTI”, întocmită de arh. Bogdan Florin Georgescu;

Documentația de urbanism se aprobă în baza avizului Arhitectului Șef nr.003/14.01.2021, fundamentat de avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism nr. 005/14.01.2021;

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 4 - Comisia pentru

Organizare și Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutieră, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură - din data de 22.01.2021;

În baza Hotărârii Consiliului Local nr. 426 din data de 26.11.2020, privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a municipiului Ploiești;

În conformitate cu art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. (1) și alin. (6), lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, modificată și completată;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Aprobă Planul Urbanistic Zonal „ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC ZONAL PARC INDUSTRIAL PLOIEȘTI”, Șos. Ploiești - Târgoviște (DN 72), Km 8, jud. PRAHOVA, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prevederile Planului Urbanistic Zonal prevăzute la art. 1 sunt valabile până la aprobarea Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești.

Art. 3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 25 februarie 2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Radu-Alexandru SIMIONESCU

Contrasemnează, p. SECRETAR GENERAL, Mihaela-Lucia CONSTANTIN

Director Executiv