Hotărârea nr. 62/2021

Hotãrârea nr. 62 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL CP „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONA INSTITUȚII ȘI SERVICII CU FUNCȚIUNI COMPLEXE ÎN ZONA MIXTA INSTITUȚII ȘI SERVICII/LOCUINȚE COLECTIVE ȘI MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI, ALINIAMENT ȘI ALINIERE”, municipiul Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 9, jud. Prahova

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 62

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL CP „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONA INSTITUȚII ȘI SERVICII CU FUNCȚIUNI COMPLEXE ÎN ZONA MIXTA INSTITUȚII ȘI SERVICII/LOCUINȚE COLECTIVE ȘI MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI, ALINIAMENT ȘI ALINIERE”, municipiul Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 9, jud. Prahova

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând referatul de aprobare nr. 36/09.02.2021 al domnului Primar Andrei-Liviu Volosevici și al domnilor consilieri Iulian Bolocan, Radu-Alexandru Simionescu, Horia-Nicolae Popovici, Bogdan Lupu, Georgeta-Simona Popescu, Răzvan-Toma Stănciulescu și Costel Andreescu privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CP și a Regulamentului Local de Urbanism aferent documentației: „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONA INSTITUȚII ȘI SERVICII CU FUNCȚIUNI COMPLEXE ÎN ZONA MIXTA INSTITUȚII ȘI SERVICII/LOCUINȚE COLECTIVE ȘI MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI, ALINIAMENT ȘI ALINIERE”, municipiul Ploiesti, str. Mihai Bravu nr. 9, jud. Prahova;

Luând în considerare Raportul de specialitate comun al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană nr. 300826 din data de 04.02.2021 și al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 47/17.02.2021 și văzând documentația Plan Urbanistic Zonal CP „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONA INSTITUȚII ȘI SERVICII CU FUNCȚIUNI COMPLEXE ÎN ZONA MIXTA INSTITUȚII ȘI SERVICII/LOCUINȚE COLECTIVE ȘI MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI, ALINIAMENT ȘI ALINIERE”, întocmită de S.C. BIG STUDIO ARH - DESIGN S.R.L., arh. Bogdan Florin Georgescu, atestat R.U.R.;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism nr. 011 din data de 27.01.2021, aviz care a stat la baza fundamentării avizului favorabil al Arhitectului Șef nr.005 din data de 27.01.2021;

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 4 - Comisia pentru organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, circulație rutieră, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură - din data de 04.02.2021;

În baza Hotărârii Consiliului Local nr. 426/26.11.2020, privind constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanismului a municipiului Ploiești;

În conformitate cu art. 47 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. (1) și (6), lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, modificată și completată;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Aprobă Planul Urbanistic Zonal CP „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONA INSTITUȚII ȘI SERVICII CU FUNCȚIUNI COMPLEXE ÎN ZONA MIXTA INSTITUȚII ȘI SERVICII/LOCUINȚE COLECTIVE ȘI MODIFICARE INDICATORI URBANISTICI, ALINIAMENT ȘI ALINIERE”, municipiul Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 9, jud. Prahova, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prevederile Planului Urbanistic Zonal prevăzute la art. 1 sunt valabile până la aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Ploiești.

Art. 3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 25 februarie 2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Radu-Alexandru SIMIONESCU

Contrasemnează, p. SECRETAR GENERAL, Mihaela-Lucia CONSTANTIN

Director Executiv