Hotărârea nr. 6/2021

Hotãrârea nr. 6 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului doamnei consilier local Zoia Staicu

R O M ÂN I A

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 6

privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului doamnei consilier local Zoia Staicu

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

Văzând Referatul constatator nr. 18/22.01.2021 al primarului municipiului Ploiești, Andrei Liviu Volosevici și al Secretarului General al Municipiului Ploiești și raportul de specialitate nr. 18/22.01.2021 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ca urmare a adresei nr. 1745/21.01.2021 prin care doamna Zoia Staicu și-a înaintat demisia din funcția de consilier local;

Luând în considerare Avizul Comisiei de specialitate nr. 7 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 26.01.2021;

În temeiul prevederilor art. 204 alin. (2) lit. a), alin. (6), alin. (7), alin. (17), art.139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Ia act de demisia doamnei Zoia Staicu, aleasă consilier local la alegerile locale din 27 septembrie 2020 pe lista de candidați a Partidului Național Liberal (PNL) și constată încetarea de drept a mandatului său.

Art. 2 Se declară vacant locul ocupat de doamna Zoia Staicu în cadrul Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri și o va comunica Judecătoriei Ploiești.

Dată în Ploiești astăzi, 28 ianuarie 2021

Contrasemnează,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         p. SECRETAR GENERAL,

Radu-Alexandru SIMIONESCU       Mihaela-Lucia CONSTANTIN

Director Executiv