Hotărârea nr. 58/2021

Hotãrârea nr. 58 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii «Restaurare faţadă şi înlocuire tâmplărie la clădirea Colegiului Naţional „Mihai Viteazul” - aripa nord» aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 503/20.12.2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 58

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Restaurare fațadă și înlocuire tâmplărie la clădirea Colegiului

Național „Mihai Viteazul” - aripa nord» aprobați prin

Hotărârea Consiliului Local nr. 503/20.12.2017

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de Aprobare nr. 27/03.02.2021 al Primarului Municipiului Ploiești, domnul Andrei-Liviu Volosevici și Raportul comun de Specialitate nr.1614/03.02.2021 al Direcției Tehnic-Investiții și nr. 28/08.02.2021 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Restaurare fațadă și înlocuire tâmplărie la clădirea Colegiului Național „Mihai Viteazul” - aripa nord» aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 503/20.12.2017;

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 18/05.02.2021 al Direcției Economice;

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 24.02.2021;

Ținând cont de avizul Comisiei Tehnico-Economice de Avizare nr.2/16.02.2021;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 503/20.12.2017 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție «Restaurare fațadă și înlocuire tâmplărie la clădirea Colegiului Național „Mihai Viteazul” - aripa nord»;

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare a conținutului cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice;

ținând cont de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

în temeiul art. 129 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Restaurare fațadă și înlocuire tâmplărie la clădirea Colegiului Național „Mihai Viteazul” - aripa nord» aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr.502/20.12.2017, conform Anexei.

Art. 2 Direcția Tehnic-Investiții și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va duce la cunoștintă celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 25 februarie 2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Radu-Alexandru SIMIONESCU

Contrasemnează, p. SECRETAR GENERAL, Mihaela-Lucia CONSTANTIN

Director Executiv

Beneficiar: Executant: Proiectant: Obiectivul:


Municipiul Ploiești


.57fZot)


S.C. Crindeșign Proiect S.R.L.

P.T.-hD.E. - Restaurare fațada si inlocuire tamplăne la Colegiul ^^Natio'năT Mihai Viteazul Aripa de Nord


DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizăriiNr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOL !     7 ;

Cheltuieli pentru dbtinerea.si amenajarea terenului '

.. \ #

1J

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

l.ir '

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

32,500.00

6,175.00

38,675.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

32,500.00

6,175.00

38,675.00

CAPITOL 2          /

• Cheltuieli pentru asigurare

>a utilităților necesare obiectivului de investitii ‘

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOL 3                 • " - .? ' ' / \

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnică'

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.^

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3X-:

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

10,000.00

1,900.00

11,900.00

3.3

Expertizare tehnica

8,400.00

1,596.00

9,996.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

81,600.00

15,504.00

97,104.00

3.5.1

Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

1.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

16,800.00

3,192.00

19,992.00

1.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

4,800.00

912.00

5,712.00

1.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

20,000.00

3,800.00

23,800.00

1.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

40,000.00

7,600.00

47,600.00

.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

.7

Consultanta

9,000.00

1,710.00

10,710.00

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

—..... •-./i' •

Vșldare'țcuTVAl^ ■

Lei

Lei

/Z'MW

Și - c; 7 a <..W

1

2

3

4

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

4,500.00

855.00

3.7.2

Auditul financiar

4,500.00

855.00

#355.00

3.8

Asistenta tehnica

17,900.00

3,401.00

21,301.00

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

10,000.00

1,900.00

11,900.00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

7,900.00

1,501.00

9,401.00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de cate Inspectoratul de Stat in Construcții

2,100.00

399.00

2,499.00

3.8.2

Dirigentie de șantier

7,900.00

1,501.00

9,401.00

TOTAL CAPITOL 3

126,900.00

24,111.00

151,011.00

-CAPITOL 4 7- - "              ’J*' ■

Cheltuieli pentru investiția de baza

k_-

Construcții si instalatii

2,861,547.45

’        543,694.02

3,405,241.46

1.1.1

ObjOl Restaurare fațada Aripa de Nord

2,188,522.19

415,819.22

2,604,341.40

1.1.2

Obj02 înlocuire tamplarie Aripa de Nord

669,683.52

127,239.87

796,923.39

1.1.3

Obj03 Reparații jgheaburi si burlane

3,341.74

634.93

3,976.67

1.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

L3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

1.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

1.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

1.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

2,861,547.45

543,694.02

3,405,241.46

capitol 5 - ■         ;       1

A'te cheltuieli' T          f.

j.x

Organizare de șantier

62,160.00

11,810.40

73,970.40

i.1.1

Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

43,510.00

8,266.90

51,776.90

i.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

18,650.00

3,543.50

22,193.50

i.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

29,090.00

5,527.10

34,617.10

i.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

i.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

12,650.00

2,403.50

15,053.50

>.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

2,530.00

480.70

3,010.70

.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

12,650.00

2,403.50

15,053.50

.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

1,260.00

239.40

1,499.40

.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

519,170.00

98,642.30

617,812.3.0

.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

4,500.00

855.00

5,355.00

OTAL CAPITOL 5

614,920.00

116,834.80

731,754.80

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Val^^ciiȚVĂ);

Lei

Lei

1

2

3

4

•V- vA \ -. - ?'

- -■■ -

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL P.T. + D.E. - Restaurare fațada si înlocuire tamplarie la Colegiul National Mihai Viteazul Aripa de Nord

3,635,867.45

690,814.82

4,326,682.26

TOTAL Constructii+Montaj

2,937,557.45

558,135.92

3,495,693.36