Hotărârea nr. 56/2021

Hotãrârea nr. 56 privind completarea componenței comisiei de negociere constituită prin Hotărârea nr.187/30.05.2018 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind constituirea comisiei de negociere pentru efectuarea unui schimb de terenuri sau pentru achiziționarea imobilului situat în Ploiești, str. B. P. Hașdeu, nr. 22 cu modificările și completările ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 56

privind completarea componenței comisiei de negociere constituită prin Hotărârea nr.187/30.05.2018 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind constituirea comisiei de negociere pentru efectuarea unui schimb de terenuri sau pentru achiziționarea imobilului situat în Ploiești, str. B. P. Hașdeu, nr. 22 cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

Văzând Referatul de aprobare nr. 65/17.02.2021 al domnilor consilieri Marcu Valentin, Tudor Aurelian-Dumitru, Frusina Nicolae-Vlad, Popa Gheorghe, Andreescu Costel, Stănciulescu Răzvan-Toma și Vîscan Robert-Ionuț și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 37/09.02.2021 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr.55/17.02.2021 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr. 26/16.02.2021 la Direcția Economică referitor la completarea componenței comisiei de negociere constituită prin Hotărârea nr.187/30.05.2018 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind constituirea comisiei de negociere pentru efectuarea unui schimb de terenuri sau pentru achiziționarea imobilului situat în Ploiești, str. B. P. Hașdeu, nr. 22 cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu Avizul din data de 09.02.2021 al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.187/30.05.2018 și ale Hotărârii Consiliului Local nr. 418/26.11.2020;

În temeiul prevederilor art. 129, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă completarea componenței comisiei constituită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 187/30.05.2018 privind constituirea comisiei de negociere pentru efectuarea unui schimb de terenuri sau pentru achiziționarea imobilului situat în Ploiești, str. B. P. Hașdeu, nr. 22, cu modificările și completările ulterioare, compusă din: domnul Marcu Valentin, domnul Popa Gheorghe, domnul Stănciulescu Răzvan-Toma, domnul Botez George-Sorin-Niculae, cu un membru în persoana domnului Costel Andreescu.

Art. 2 Orice prevedere contrară prevederilor prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va duce la cunoștință publică prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 25 februarie 2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Radu-Alexandru SIMIONESCU

Contrasemnează, p. SECRETAR GENERAL, Mihaela-Lucia CONSTANTIN

Director Executiv