Hotărârea nr. 54/2021

Hotãrârea nr. 54 privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.494403/24.05.2005 încheiat pentru spațiul cu destinația de cabinet medical situat în Ploiești, strada Podul Înalt nr. 6, bloc 4B, ap. 3

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 54

privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.494403/24.05.2005

încheiat pentru spațiul cu destinația de cabinet medical situat în Ploiești, strada Podul Înalt nr. 6, bloc 4B, ap. 3

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 50/10.02.2021 al domnilor consilieri Popa Gheorghe, Popovici Horia-Nicolae, Stănciulescu Răzvan-Toma și Lupu Bogdan și Raportul comun de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu nr. 41/09.02.2021, al Direcției Economice nr. 28/17.02.2021 și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 53/17.02.2021 la proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 494403/24.05.2005 încheiat pentru spațiul cu destinația de cabinet medical situat în Ploiești, strada Podul Înalt nr.6, bloc 4B, ap.3;

În conformitate cu procesul verbal din data de 09.02.2021 al Comisiei pentru analizarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință a Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

În conformitate cu avizul din data de 09.02.2021 al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere adresa înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr.22072/18.11.2020 transmisă de Colegiul Medicilor Prahova;

În temeiul art. 391, alin. 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, modificată prin Legea nr.359 din 27 septembrie 2018;

Ținând cont de prevederile art. 5, alin. 1 și 2 din Hotărârea Guvernului nr. 884 din 3 iunie 2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale, cu modificările și completările ulterioare;

În baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.167/28.10.2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale;

Având în vedere prevederile contractului de concesiune nr. 494403/24.05.2005 încheiat pentru spațiul cu destinația de cabinet medical situat în Ploiești, strada Podul Înalt nr.6, bloc 4B, ap.3 proprietatea Municipiului Ploiești;

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. 1, lit.(a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune nr.494403/24.05.2005 încheiat între Municipiul Ploiești și Cabinet Medical Individual Dr. Ștefan Maria Melodia pentru spațiul cu destinația de cabinet medical situat în Ploiești, strada Podul Înalt nr.6, bloc 4B, ap. 3 până la data de 17.03.2023.

Art. 2 Aprobă modificarea prin act adițional a duratei contractului de concesiune nr.494403/24.05.2005 încheiat pentru spațiul cu destinația de cabinet medical situat în Ploiești, strada Podul Înalt nr.6, bloc 4B, ap.3 proprietatea Municipiului Ploiești.

Art. 3 Împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze Actul adițional la contractul de concesiune nr.494403/24.05.2005 încheiat pentru spațiul cu destinația de cabinet medical situat în Ploiești, strada Podul Înalt nr.6, bloc 4B, ap.3 proprietatea Municipiului Ploiești, corespunzător prevederilor din prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 25 februarie 2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Radu-Alexandru SIMIONESCU

Contrasemnează, p. SECRETAR GENERAL, Mihaela-Lucia CONSTANTIN

Director Executiv