Hotărârea nr. 53/2021

Hotãrârea nr. 53 privind prelungirea termenului unor contracte încheiate pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 53

privind prelungirea termenului unor contracte încheiate pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 51/10.02.2021 al domnilor consilieri Popa Gheorghe, Popovici Horia-Nicolae, Stănciulescu Răzvan-Toma și Lupu Bogdan și Raportul comun de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 54/17.02.2021, al Direcției Economice nr. 27/17.02.2021 și al Direcției Gestiune Patrimoniu nr. 38/09.02.2021 la proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului unor contracte încheiate pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință;

Având în vedere Procesul verbal din data de 09.02.2021 al Comisiei pentru analizarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti;

În conformitate cu avizul din data de 09.02.2021 al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere prevederile contractelor încheiate pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință;

În temeiul prevederilor 129 alin. (1) alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), art. 139 alin.(1), art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă prelungirea termenului contractelor încheiate pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință proprietatea Municipiului Ploiești, potrivit Anexei ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă modificarea prin act adițional a termenului contractelor încheiate pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință proprietatea Municipiului Ploiești.

Art. 3 Împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze Actele adiționale la contractele încheiate pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință proprietatea Municipiului Ploiești, corespunzător prevederilor din prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Administrație Publică Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 25 februarie 2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Radu-Alexandru SIMIONESCU

Contrasemnează, p. SECRETAR GENERAL, Mihaela-Lucia CONSTANTIN Director Executiv

Anexa la HCL tâ’ă

I r* ivj , . .^. I ’

Nr. crt.

Titular contract

Adresa spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință

c .. . V Solicitare prelungire

prelungire

1.

Dr. Bardas Antonela Monica contract de închiriere nr. 6885/06.04.2015

Str. Andrei Muresanu nr.56, demisol

Cererea nr.

2152/27.01.2021

05.04.2022

2.

Asociația Revoluționarilor 1989 Ploiești contract de închiriere nr. 27089/02.04.2010

Str. Democrației nr.33

Cererea transmisa prin email in data de 02.02.2021

22.03.2022

3.

S.C. Cabinet de Psihologie Clinica si Terapii Complementare-Manea Gabriela Marianita S.R.L. contract de închiriere nr. 6350/25.03.2016

Str. Andrei Muresanu nr.56, demisol

Cererea nr.

2813/03.02.2021

25.03.2022

4.

S.C. Cofetăria Narcisa S.R.L. contract de închiriere nr. 3162/06.03.2013

Statia pentru mijloacele de transport urban in comun, dotata cu spatii comerciale si dotări de interes public in zona Complex Mic-Nord, Șoseaua Nordului intre blocurile 11-12-14-15

Cererea nr.

2727/03.02.2021

05.03.2022