Hotărârea nr. 52/2021

Hotãrârea nr. 52 privind încheierea unui contract de închiriere între Municipiul Ploieşti și Partidul PRO România – Filiala Prahova pentru folosinţa spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Ploieşti, str. Ștefan Greceanu bloc J5, ap. 3

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 52

privind încheierea unui contract de închiriere între Municipiul Ploiești și Partidul PRO România - Filiala Prahova pentru folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, str. Ștefan Greceanu bloc J5, ap. 3

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 49/10.02.2021 al domnilor consilieri Popa Gheorghe, Popovici Horia-Nicolae, Stănciulescu Răzvan-Toma și Lupu Bogdan și Raportul de specialitate comun al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 51/17.02.2021, al Direcției Economice nr.30/17.02.2021 și al Direcției Gestiune Patrimoniu nr. 39/09.02.2021 la proiectul de hotărâre privind încheierea unui contract de închiriere între Municipiul Ploiești și Partidul PRO România - Filiala Prahova pentru folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, strada Ștefan Greceanu bloc J5, ap. 3;

Având în vedere solicitarea Partidului PRO România - Filiala Prahova înregistrată la Municipiul Ploiești la nr. 365/07.01.2021;

Văzând avizul din data de 09.02.2021 al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere procesul verbal din 09.02.2021 al Comisiei pentru analizarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință a Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

În baza Legii nr. 334/2006 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale - republicată, art. 26 și Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 246/04.10.2001 privind repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință partidelor politice, fundațiilor și asociațiilor non-profit, art. 1;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit.b), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă repartizarea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești strada Ștefan Greceanu bloc J5, ap.  3 în suprafață de

 • 92,95 mp., din care suprafață locativă principală 56,86 mp și suprafață dependințe aferente 36,09 mp, către Partidul PRO România - Filiala Prahova.

Art. 2 Aprobă încheierea contractului de închiriere între Municipiul Ploiești și Partidul PRO România - Filiala Prahova pentru folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, strada Ștefan Greceanu bloc J5, ap. 3, în următoarele condiții:

 • a) Bunul închiriat este dat în folosința locatorului pentru destinația sediu partid;

 • b) Chiria pentru folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, strada Ștefan Greceanu bloc J5, ap. 3, se calculează în baza prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 310/2007;

 • c) Durata contractului de inchiriere este de 3 (trei) ani, cu drept de prelungire cu acordul ambelor părți, în condițiile legii.

Art. 3 Se aprobă contractul-cadru de închiriere prevăzut în Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractul de închiriere între Municipiul Ploiești și Partidul Partidul PRO România - Filiala Prahova în condițiile stabilite prin prezenta hotărâre.

Art. 5 Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 25 februarie 2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Radu-Alexandru SIMIONESCU

Contrasemnează,

p. SECRETAR GENERAL, Mihaela-Lucia CONSTANTIN

Director Executiv

Anexa la HCL nr. / o^Qd/

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, strada > ;

Ștefan Greceanu bloc J5, ap.3 încheiat astazi

în baza Hotărârii nr.a Consiliului Local al Municipiului Ploiești s-a încheiat prezentul contract de închiriere.

 • I . PĂRȚILE CONTRACTANTE

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, cu sediul in Ploiești, Piața Eroilor nr. IA, reprezentat prin domnul Andrei Liviu Volosevici - Primar, în calitate de locator, pe de o parte,

PARTIDUL PRO ROMANIA - FILIALA PRAHOVA, cu sediul în Ploiești, strada Golești nr.14, Jud.Prahova, cod de înregistrare fiscală 42811040, reprezentat prin domnul lacobescu Alexandru, în calitate de locatar sau chiriaș, pe de altă parte.

 • IL OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. - Obiectul contractului de închiriere il constituie spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat in Ploiești, strada Ștefan Greceanu bloc J5, ap.3, în suprafață de 92,95 mp., din care suprafață locativă principală 56,86 mp și suprafață dependințe aferente 36,09 mp.

Art. 2. - Bunul inchiriat este dat in folosința locatarului pentru destinația:

SEDIU PARTID

Locatarul se obliga sa respecte profilul de activitate declarat sau stabilit de Consiliul Local al Municipiului Ploiești prevăzut la alineatul precedent pe toata durata închirierii, sau pana la schimbarea acestuia in condițiile legii si in condițiile prevăzute de hotărârile Consiliului Local.

Predarea - primirea bunului se va consemna in procesul verbal de predare -primire ce va fi încheiat de parti la data predării.

 • III. DURATA CONTRACTULUI                         x

° \

Art. 3. - Termenul de Închiriere este de 3 (trei) ani, cu incepere^de a a ................... pana la data de .................., cu drept de preluțjgjț^^ ambelor părți, în condițiile legii.

La expirarea termenului prevăzut, părțile contractante pd^^r^g^ «ga prelungească contractul printr-un act adițional. Locatarul are obligația sa-1 nothiCe pe locator cu 30 de zile inainte de expirarea termenului contractual, exprimandu-si disponibilitatea pentru prelungirea contractului.

In prezentul contract nu-si gaseste aplicabilitatea art. 1810 Cod Civil, in sensul ca tacita relocatiune nu operează. Prin urmare, la expirarea termenului stipulat, contractul nu se prelungește de drept.

 • IV. PREȚUL ÎNCHIRIERII

Art. 4. - Prețul închirierii, respectiv chiria lunară, este de 210,11 lei/lună.

Locatarul va plati chiria incepand cu data semnării contractului.

Chiria pentru folosința spațiului este calculată conform prevederilor Hotărârii Guvernului României nr.310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/m2) practicat pentru spațiile cu destinația de locuințe aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale ale acestuia, precum și pentru locuințele de serviciu, locuințele de intervenție și căminele pentru salariați ale societăților comerciale, companiilor naționale, societăților naționale și regiilor autonome.

Art.4.1. Neplata la termen a chiriei atrage obligația locatarului de a plăti obligatii de plata accesorii conform prevederilor legale.

Art.4.2. Neplata chiriei pe 3 (trei) luni, precum și nerespectarea destinației pentru care spațiul a fost închiriat, constituie motiv de încetare de drept, fără nicio formalitate prealabilă, a contractului din inițiativa locatorului și de evacuare necondiționata a locatarului.

 • V. MODALITĂȚI DE PLATA

Art. 5. - Locatarul se obliga sa plateasca lunar chiria stabilita la art. 4 al prezentului contract.

Plata chiriei se va efectua lunar in primele 10 zile următoare lunii pentru care se efectuează plata prin virament din contul chiriașului sau cu numerar in contul Municipiului Ploiești RO39TREZ52121A300530XXXX deschis la Trezoreria Ploiești.

In cazul in care locatarul nu plătește chiria la termenul scadent, va suporta obligatii de plata accesorii de 1% pe luna sau fracțiune de luna, aplicat asupra cuantumului obligațiilor principale neachitate în termen, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Chiria si obligațiile de plata accesorii pot fi modificate de locator potrivit actelor normative si a hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Ploiești, ce intervin după încheierea contractului, cu condiția notificării locatarului inainte de aplicarea noilor reglementari.

VI. OBLIGAȚIILE LOCATORULUI

Art. 6. - Locatorul se obliga :

 • - sa predea spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința situat inWoiești, strada Ștefan Greceanu bloc J5, ap.3, in baza unui proces verbal de preda^prim^\ ''

 • - sa stabilească profilul de activitate al spațiului;                     *       ,.4^

 • - sa controleze periodic modul cum este folosita si intretinuta de catnTcmnas suprafața inchiriata si sa controleze periodic respectarea profilului stabilit la art. 2 al prezentului contract.

 • V II. OBLIGAȚIILE LOCATARULUI

 • A rt. 7. - Locatarul se obliga:

 • a) sa achite T.V.A. la chiria stabilita prin contract, in condițiile in care legislația o va cere.

 • b) sa plateasca chiria datorata prevăzută la art. 4, la termenele si in condițiile prezentului contract;

 • c) sa se prezinte la sediul locatorului in vederea ridicării avizului de plata si sa prezinte locatorului lunar dovada efectuării platii chiriei la termenele prevăzute in contract;

 • d) beneficiarul contractului Partidul PRO Romania - Filiala Prahova are obligația incheierii de contracte de asigurare pentru imobil in termen de maxim 60 de zile de la data intrării in vigoare a prezentului contract;

 • e) locatorul se obliga sa nu faca nici o modificare constructiva asupra bunului inchiriat, fara acordul proprietarului;

 • f) sa asigure paza bunului inchiriat;

 • g) sa folosească bunul inchiriat numai potrivit destinației prevăzute in art. 2; sa amenajeze si sa intretina pe cheltuiala proprie spațiul potrivit destinației acestuia, conform standardelor in vigoare, fara pretenții de recuperare a sumelor cheltuite in acest sens;

 • h) Locatarul se obliga, ca pe toata durata inchirierii, sa păstreze in bune condiții bunul inchiriat, precum si accesoriile acestuia, sa nu le degradeze sau deterioreze;

 • i) Locatarul il va instiinta in maxim 24 de ore pe locator despre orice acțiune a unei terte persoane care ii tulbura folosința;

 • j) Locatarul va răspunde de distrugerea totala sau parțiala a bunului inchiriat care s-ar datora culpei sale;

 • k) sa răspundă de pagubele pricinuite de incendiu, daca nu va dovedi ca incendiul a provenit din caz fortuit, forța majora sau defect de construcție, ori prin comunicarea focului de la o clădire vecina;

 • 1) locatarul este obligat sa elibereze spațiul inchiriat la incetarea contractului, in termen de 3 (trei) zile de la data apariției unei cauze de incetare, fara a fi necesara notificarea. In caz contrar, se va proceda la evacuarea acestuia in baza unei hotarari judecătorești definitive si irevocabile sau pe cale administrativa conform prevederilor legale in vigoare.

Locatarul va datora chirie si obligatii de plata accesorii pana la parasirea efectiva a spațiului sau pana la punerea efectiva in executare a hotărârii de evacuare;

0

 • m) orice alte lucrări de modernizare si consolidare, altele decât cble plevazut^ia art. 7 lit t), se efectuează in spațiu numai cu acordul si, după caz, avizuMpi^Uw Local al Municipiului Ploiești si cu obținerea tuturor avizelor^ ^^^^itiiW prevăzute de legislația in vigoare.                                 V            A/

Pe perioada in care se efectuează lucrările prevăzute la alineatG^de-ma^^us, precum si cele prevăzute la art. 7 lit t), locatarul datoreaza chiria prevăzută in contractul de inchiriere.

 • n) in situația in care chiriașul eliberează spațiul detinut inainte de expirarea termenului contractual, este obligat sa notifice locatorul cu 30 de zile inainte si sa solicite incheierea procesului verbal de predare - primire;

Pana la data intocmirii procesului verbal, acesta are obligația sa achite chiria si obligațiile de plata accesorii calculate conform prevederilor legale in vigoare.

 • o) are obligația sa permită accesul locatorului in spațiul inchiriat, ori de cate ori acest lucru este necesar pentru a controla bunul inchiriat si starea acestuia;

 • p) la încetarea locatiunii, chiriașul este obligat sa restituie spațiul cel puțin in aceeași starea in care a fost primit, conform celor descrise in procesul verbal de predare - primire incheiat la data perfectării contractului, situație ce va fi consemnata intr-un proces verbal;

 • q) sa achite impozitul pe clădiri, impozitul pe teren si celelalte obligatii la bugetul local stabilite prin lege, sens in care se obliga sa declare contractul de inchiriere la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești;

 • r) sa incheie contracte ferme cu furnizorii de utilitati si sa respecte obligațiile asumate prin contracte. Repararea oricărui prejudiciu pe care chiriașul il va cauza acestora revine in exclusivitate chiriașului;

 • s) locatarul are obligația respectării tuturor normelor legale in vigoare in domeniul apararii impotriva incendiilor, sens in care are următoarele obligatii:

sa stabilească, prin dispoziții scrise, responsabilitățile si modul de organizare pentru apararea impotriva incendiilor în unitatea sa, sa le actualizeze ori de câte ori apar modificări si sa le aduca la cunoștința salariatilor, utilizatorilor si oricăror persoane interesate;

sa asigure identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa si sa asigure corelarea masurilor de aparare impotriva incendiilor cu natura si nivelul riscurilor;

sa solicite si sa obțină avizele si autorizațiile de securitate la incediu, prevăzute de lege, si sa asigure respectarea condițiilor care au stat la baza eliberării acestora;

sa permită, in condițiile legii, executarea controalelor si a inspecțiilor de prevenire impotriva incendiilor, sa prezinte documentele si informațiile solicitate si sa nu îngreuneze sau sa obstructioneze in niciun fel efectuarea acestora;

sa permită alimentarea cu apa a autospecialelor de intervenție în situatii de urgenta;

sa intocmeasca, sa actualizeze permanent si sa transmită Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Județean lista cu substanțele periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate in activitatea sa sub orice forma, cu mențiuni privind: proprietățile fizico- chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sanatate si mediu, mijloacele de protecție recomandate, metodele de intervenție si prim ajutor, substanțele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;

sa elaboreze instrucțiunile de aparare impotriva incendii! or.^ sa stabilească atribuțiile ce revin salariatilor la locurile de munca; \

sa verifice daca salariatii cunosc si respecta instrucțiunile necesare pri vind masurile de aparare impotriva incendiilor si sa verifice respectarea acestor masuri semnalate corespunzător prin indicatoare de avertizare de către

persoanele din exterior care au acces în unitatea sa;              v c>

sa asigure intocmirea si actualizarea planurilor de intervenție si condițiile

pentru aplicarea acestora in orice moment;

sa permită, la solicitare, accesul forțelor inspectoratului in unitatea sa in scop de recunoaștere, instruire sau de antrenament si sa participe la exercițiile si aplicațiile tactice de intervenție organizate de acesta;

sa asigure utilizarea, verificarea, întreținerea si repararea mijloacelor de aparare impotriva incendiilor cu personal atestat, conform instrucțiunilor furnizate de proiectant;

sa asigure si sa pună în mod gratuit la dispoziție forțelor chemate în ajutor mijloacele tehnice pentru aparare impotriva incendiilor si echipamentele de protecție specifice riscurilor care decurg din existenta si funcționarea unitatii sale, precum si antidotul si medicamentele pentru acordarea primului ajutor;

sa informeze de îndata, prin orice mijloce, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Județean despre izbucnirea si stingerea cu forte si mijloace proprii a oricărui incendiu, iar în termen de 3 zile lucratoare sa completeze si sa trimită acestuia raportul de intervenție;

sa utilizeze în unitatea sa numai mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor, certificate conform legii;

sa cunoască si sa respecte normele de aparare impotriva incendiilor, specifice activităților pe care le organizează sau le desfasoara;

sa întrețină si sa folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apararea impotriva incendiilor;

sa nu efectueze modificări neautorizate si fara acordul scris al

proprietarului;

sa aduca la cunoștința proprietarului, orice defecțiune tehnica ori alta situație care constituie pericol de incendiu;

sa îndeplinească orice alte atribuții prevăzute de lege privind apararea impotriva incendiilor.

 • t) sa execute la timp si in bune condiții lucrările de întreținere si reparatii după cum urmeaza:

La partea de construcții:

 • - spoieli, zugrăveli si vopsitorii interioare si exterioare inclusiv reparatii si refacerea tencuielilor, curățirea fațadelor, repararea sau, după caz, înlocuirea invelitorilor cu respectarea legislației in vigoare, precum si vopsirea lor parțiala sau totala, repararea jgheaburilor, burlanelor, paziilor, sorturilor, glafiirilor;

 • - repararea, înlocuirea si vopsirea tamplariei interioare si exterioare inclusiv a feroneriei, pervazurilor, tocurilor si căptușelilor, reparatii si înlocuiri de pardoseli si placaje de orice natura: faianța, mozaic, marmura, lemn, mase plastice etc.

 • - reparatii la trepte, contratrepte, balustrade si mina curenta;

 • - inlocuirea geamurilor sparte sau lipsa inclusiv chituirea lor, chituirea si montarea de baghete de lemn sau metalice la geamuri;

 • - curățirea coșurilor, curățirea, repararea si refacerea sobelor d * »»Jel;


repararea si inlocuirea garniturilor metalice si ușilor de curățire a cenusiySsoWep-I

 • - refacerea pavajelor deteriorate ca urmare a circulației vehiculelor, specificului activitatii chiriașului; intretinerea si repararea iimprejmuiri transformările sau amenajările interioare sau exterioare care sunt a impus ă considerente estetice, sanitare, paza contra incendiilor sau funcționale^specii activitatii chiriașului inclusiv lucrările aferente, cu respectarea legislației;

 • - repararea grilelor metalice si a vitrinelor, inclusiv lucrările aferente de zidărie si tencuieli;

 • - repararea si inlocuirea rulourilor, chingilor, obloanelor, jaluzelelor si jardinierelor.

La instalațiile de încălzire centrala:

 • - inlocuirea parțiala a radiatoarelor, repararea conductelor de legătură si a radiatoarelor, fara coloane de alimentare; inlocuirea garniturilor uzate ale robinetelor si ventilelor; revopsirea elementilor de radiator sau a conductelor aparente, intarirea brățărilor si consolelor existente pentru conducte si radiatoare; curățirea grătarelor la cazane; curățirea injectoarelor si arzătoarelor; ungerea pârtilor mobile la motoare si mecanisme;

 • - curățirea rezervoarelor de combustibil prin indepartarea reziduurilor, desfundarea conductelor de alimentare cu combustibil, repararea injectoarelor;

 • - rebobinarea motoarelor electrice de acționare a pompelor de circulație aferente încălzirii sau preparării apei calde; sudarea serpentinelor, curatarea de rugina si revopsirea interioara si exterioara a elementelor componente, revizuirea si repararea armaturilor, a izolațiilor termice etc. la boilere si schimbătoare de căldură.

La instalațiile sanitare:

 • - repararea si inlocuirea robinetelor si a bateriilor amestecatoare de apa la chiuvete, bai etc.; repararea si inlocuirea sifoanelor aparente de scurgere de la obiectele sanitare; inlocuirea garniturilor de la capacele pieselor de curățire; desfundarea sifoanelor de scurgere si a rețelei de canalizare pana la căminul de ieșire din clădire (exclusiv acesta);

 • - repararea sau inlocuirea parțiala a conductelor de alimentare si a tuburilor de scurgere inlocuirea obiectelor sanitare sparte sau deteriorate, inclusiv vopsirea lor; repararea sau inlocuirea armaturilor de orice fel si a pieselor de legătură, revopsirea conductelor aferente;

 • - consolidarea si inlocuirea portprosopului, portsapunului, etajerei si a oglinzii;

 • - repararea si inlocuirea cazanului de baie, de rufe,de bucătărie si a burlanelor respective inlocuirea rezervorului de apa de la closet, inclusiv a pârtilor sale componente, repararea si centrarea pompelor, hidrofoarelor de hidrofor, inclusiv repararea armaturilor, a sticlei de nivel, a supapei de siguranța, precum si repararea elementelor de automatizare apartinand instalației ce servește hidroforul, vidanjarea hasnalelor de tip uscat.

La instalațiile electrice:

 • - repararea si revizuirea instalației electrice, repararea si inlocuirea dozelor, întrerupătoarelor, fasungurilor, comutatoarelor, prizelor, siguranțelor fuzibile sau automate, butoanelor si automatelor de scara; inlocuirea becurilor, a globurilor, repararea tablourilor electrice;

OPerine *

Alte obligatii in sarcina chiriașului:                       wCZSxc

 • - repararea sau înlocuirea instalațiilor speciale, frigorifice, iluminWoSSOh :al,’ ventilație, etc.;                                                                                       /.

 • - întreținerea si repararea ascensoarelor de persoane si materiale;

 • - curățirea de frunze, noroi si alte sedimente a jgheaburilor si^^laelpr, curățirea de zapada, țurțuri de gheata si alte depuneri ale acoperișurilor, jgheaburilor, burlanelor, teraselor, curților etc.;

 • - curățirea si desfundarea canalelor pentru evacuarea gunoaielor, curățirea si ungerea ghidajelor, platformelor si vagonetilor pentru evacuarea gunoiului; procurarea, repararea si revopsirea recipientilor de gunoi;

La expirarea termenului si in caz de neprelungire precum si in cazul rezilierii contractului, chiriașul nu se va intoarce cu pretenții pentru investițiile efectuate in spațiu; acestea sunt si vor ramane in proprietatea locatorului.

 • VIII. SUBLOCATIUNEA SI ÎNCHIRIEREA

Art. 8. - Sunt strict interzise cesiunea contractului, subinchirierea in tot sau in parte a bunului închiriat si orice forma de asociere si colaborare.

 • IX. ÎNCETAREA locatiunii

Art. 9. - Contractul inceteaza prin:

 • - expirarea termenului prevăzut in contract;

 • - acordul de voința, exprimat in scris, al pârtilor contractante;

 • - desființarea titlului locatorului; locatorul nu este răspunzător de schimbarea regimului juridic al spațiului ca urmare a unor eventuale reglementari legale adoptate după semnarea prezentului contract sau ca urmare a unor procese de revendicare, locatarul nefiind in drept sa pretindă nici un fel de despăgubiri de la locator si nici atribuirea unui alt spațiu;

 • - prin reziliere, in caz de nerespectare de către chiriaș a oricărei clauze din contract;

 • - inceteaza de drept, când nevoile urbanistice sau administrative, precum si interesul public impun acest lucru;

 • - in cazul întârzierii la plata chiriei cu 60 de zile, proprietarul va notifica chiriașului intenția de reziliere a contractului; rezilierea operează de drept daca in termen de 30 zile de la notificarea chiriașului nu isi indeplineste obligațiile cu privire la plata chiriei

 • - desfiintarea/dizolvarea/radierea persoanei juridice, respectiv a Partidului PRO Romania - Filiala Prahova.

Art. 9.1. Indiferent de motivul de încetare a contractului invocat de locator, chiriașul este obligat sa plateasca chiria pana la data predării spațiului sau a evacuării, precum si sumele menite sa acopere prejudiciile create locatorului prin fapta sa.

 • X. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA

/ 1 v-'

Art. 10. - Pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentuL contract, partea in culpa datoreaza celeilalte parti daune. Daunele se vor determina iiL^ prejudiciul produs. Prejudiciul va fi evaluat printr-o expertiza tehnica. ^<5 jeș 1

Art. 11. - Pact comisoriu :

In caz de neexecutare, contractul se considera desființat la notificarea scrisa făcută de către reprezentantii Municipiului Ploiești, in cazul in care Partidul PRO Romania - Filiala Prahova nu-si executa obligațiile contractuale prevăzute la art. 7 alin (e),(g),(h). Prin urmare, rezilierea intervine de drept, după notificarea scrisa Partidului PRO Romania - Filiala Prahova de către reprezentantii Municipiului Ploiești.

Art. 12. - Niciuna din părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea necorespunzatoare, total sau parțial, a oricărei obligatii, care ii revine in baza acestui contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligației, a fost cauzata de forța majora, asa cum este definita de lege, cu condiția notificării in termen de 10 zile de la producerea evenimentului.

Art. 13. - Orice modificări in statutul juridic, act de infiintare, sediu al locatarului vor trebui anunțate, in termenul limita de 48 ore, locatorului. Locatorul isi rezerva dreptul de a refuza pe viitor Închirierea imobilelor către locatarii care nu isi executa obligațiile contractuale anterioare cu buna credința.

 • XI. DISPOZIȚII FINALE

Art. 14 - Modificarea contractului se poate face in limitele legislației române, cu acordul pârtilor, prin act adițional, care face parte integranta din prezentul contract, excepție facand hotărârile Consiliului Local prin care se aduc modificări la tarife sau alte acte normative - legi, hotarari de Guvern, ordonanțe, ale căror prevederi sunt imperative si nu fac obiectul unui act adițional.

Art. 15 - La incetarea contractului, atunci când locatarul datoreaza locatorului chirie restanta, obligatii de plata accesorii sau daune, locatorul are drept de retentie asupra unor bunuri din spațiu pana la data când obligația bugetara se stinge.

Art. 16 - Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de către instanțele de judecata competente.

Art. 17. - Având în vedere Regulamentul nr. 679/27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE, ambele părți contractante se obligă să respecte clauza standard privind protecția datelor personale care constituie Anexa la prezentul contract.

Art. 18 - Prezentul contract produce efecte de la data încheierii acestuia^X

Art. 19 - Prezentul contract de închiriere s-a încheiat în 2 ( unul pentru fiecare parte.

Municipiul Ploiești PRIMAR, Andrei Liviu Volosevici


Chiriaș, Partidul PRO Romania Filiala Prahova


Direcția Economica

Director Executiv, Nicoleta Craciunoiu

Vizat.

Serviciul Juridic Contencios, Contracte

Direcția Gestiune Patrimoniu Director Executiv, Carmen Daniela Bucur

Serviciul Contracte, Sef Serviciu, Viorica Patrascu

întocmit, Rozalia Toader

ANEXA la contractul de închiriere nr.

CLAUZA STANDARD PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE .'

MUNICIPIUL PLOIEȘTI cu sediul in Piața Eroilor nr.lA, reprezentat prin Pr^^Adru^^^reț; Liviu Volosevici, în calitate de proprietar

și

PARTIDUL PRO ROMANIA - Filiala Prahova, cu sediul în Ploiești, strada Golești iif. 14,Lcod de înregistrare fiscală 42811040 reprezentat prin domnul lacobescu Alexandru, în calitate de locatar sau chiriaș, pe de altă parte,

Art 1. Părțile trebuie să respecte normele și obligațiile impuse de dispozițiile în vigoare, privind protecția datelor cu caracter personal.

Art 2. Părțile sunt conștiente de faptul că normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplică oricărui operator de date sau împuternicit situat în Uniunea Europeană și oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii. Prin urmare, Părțile confirmă respectarea deplină a următoarelor prevederi, inclusiv dar fără a se limita la:

 • • capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ștergerea, corectarea sau transferul informațiilor personale

 • • informarea în caz de breșă de date a tuturor destinatarilor relevanți, într-un interval maxim de 72 ore și, în cazul Prestatorului nu mai târziu de 24 ore de la momentul în care o astfel de încălcare a securității datelor a ajuns în atenția acestuia,

 • • îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu Regulamentul 679/2016.

Art. 3. Părțile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care îl au încheiat, acesta fiind baza legală a prelucrării orice prelucrare suplimentară sau în alt scop face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, încheiat între Părți. De asemena perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitată la perioada corespondentă realizării obiectului principal al contractului.

Art 4. Datele cu caracter personal schimbate între Părți nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terțe părți neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare, Părțile vor lua toate măsurile tehnice și în special organizatorice necesare, în ceea ce privește obligațiile asumate prin această clauză:

 • • vor împiedica persoanele neautorizate să obțină acces la sistemele de prelucrarea datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal

 • • vor preveni utilizarea fără autorizație a sistemelor de prelucrare a datelor

 • • se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces numai la datele la care au Drept de acces și că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în cursul prelucrării sau utilizării și după stocare

 • • se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în timpul transmiterii electronice sau transportului și că este posibil să verifice și să stabilească către care organisme se dorește să se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor

 • • se vor asigura că pot verifica și stabili dacă și de către cine au fost introduse, modificate sau eliminate datele cu caracter personal în/din sistemele de prelucrare a datelor

 • • se vor asigura că, în cazul unei acțiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt prelucrate strict în conformitate cu prezentul contractul incheiat între Părți

 • • se vor asigura că datele cu caracter personal simt protejate de distrugere sau pierdere accidentală

 • • se vor asigura că datele colectate în scopuri diferite pot fi prelucrate separat.

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU, DIRECTOR EXECUTIV, Carmen Daniela Bucur

CHIRIAȘ,

Partidul PRO Romania Filiala Prahova


SERVICIUL CONTRACTE SEF SERVICIU, Viorica Pătrașcu

întocmit,

Rozalia Toader