Hotărârea nr. 5/2021

Hotãrârea nr. 5 privind alegerea președintelui de ședinţă

R O M Â N I A

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 5 privind alegerea președintelui de ședință

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 19/26.01.2021 al primarului municipiului Ploiești, domnul Andrei Liviu Volosevici și Raportul de specialitate nr.20/26.01.2021 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune alegerea președintelui de ședință;

Urmare a adresei nr. 1745/21.01.2021 prin care doamna Zoia Staicu și-a înaintat demisia din funcția de consilier local;

Luând în considerare Avizul Comisiei de specialitate nr. 7 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 26.01.2021;

Ținând cont de propunerile exprimate în timpul ședinței;

În temeiul prevederilor art. 123, alin. 1 și art. 196, alin. 1, litera (a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Alegerea domnului Radu-Alexandru Simionescu în calitate de președinte de ședință pentru o perioadă de 3 luni începând cu data prezentei.

Art. 2 Începând cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 427/2020, își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești astăzi, 28 ianuarie 2021

Contrasemnează,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Radu-Alexandru SIMIONESCU


p. SECRETAR GENERAL, Mihaela-Lucia CONSTANTIN Director Executiv